Ktl-icon-tai-lieu

thi bảo dưỡng tàu

Được đăng lên bởi Phí Văn Liễn
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2747 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.Kiểm tra của chính quền cảng (Port State Control –PSC)và nền tảng pháp lý kiểm tra của PSC .
Kiểm soát của Chính quyền cảng được dùng như một công cụ cho bất kỳ Quốc gia nào để:
•

Kiểm soát tiêu chuẩn an toàn,

•

Bảo vệ lãnh thổ của họ trước các nguy cơ về mất an toàn và ô nhiễm môi trường. Không cho các tàu dưới
tiêu chuẩn vào vùng biển của họ.
Nền tảng pháp lý
Quyền kiểm tra tàu của Chính quyền cảng được đưa ra trong các Công ước sau:
Công ước SOLAS 74/78 , Công ước MARPOL 73/78 , Công ước LOADLINE 1966 , Công ước STCW 1995 ,
Qui tắc tránh va 1972 , Công ước TONNAGE 1969 , Công ước ILO 147 (khu vực buồng ở của thuyền viên).
2.Các giấy chứng nhận chung và các giấy chứng nhận phải có trên tàu theo các Công ước
SOLAS74,MARPOL 73/78,LL66 và dung tích 69.
1.Phần chung: Giấy chứng nhận đăng ký tàu, Giấy phép đài tàu, Giấy chứng nhận cấp tàu.
2.Các giấy chứng nhận theo luật: Giấy chứng nhận mạn khô, Giấy chứng nhận an toàn kết cấu, Giấy chứng nhận
an toàn trang thiết bị, Giấy chứng nhận an toàn vô tuyến điện, Giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm dầu,
Giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải, Giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm không
khí, Giấy chứng nhận phù hợp cho chở xô hoá chất, Giấy chứng nhận phù hợp chở khí, Giấy chứng nhận chở xô chất
lỏng độc, Giấy chứng nhận miễn giảm, Giấy chứng nhận dung tích, Giấy chứng nhận quản lý an toàn, Bản sao Giấy
chứng nhận phù hợp, Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển, Giấy chứng nhận phù hợp cho tàu chở các chất
nguy hiểm, Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế về các hệ thống chống hà độc hại trên tàu.
3.Các tài liệu và Sổ tay phải có trên tàu đối với mọi loại tàu: Thông báo ổn định, Xếp dỡ hàng (đối với hàng rời),
Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm do dầu do tàu gây ra (SOPEP), Nhật ký dầu, phần I và II, Nhật ký tàu, Nhật ký rác, Kế
hoạch quản lý rác, Bản ghi lý lịch liên tục, Sổ kiểm tra thiết bị nâng hàng.
4.Các ấn phẩm hàng hải và công ước quốc tế cần trang bị trên tàu.
Các ấn phẩm hàng hải và Công ước quốc tế
Hải đồ, Tuyến hành trình, Danh mục đèn biển, Thông báo cho người đi biển, Bảng thuỷ triều, Bộ luật tín hiệu quốc tế
, Sổ tay tìm cứu hàng không và hàng hải (IAMSAR tập III)
Các Công ước quốc tế:
SOLAS, COLREG, MARPOL, ILL, STCW, Luật hàng hải của Quốc gia tàu treo cờ, Kế hoạch hành trình.(quy dinh
27 chuong V an toan hang hai)
5.Những quy định về thử và thực tập máy lái theo SOLAS74.
1
Trong vòng 12 giờ trước khi khởi hành, thuyền viên của tàu phải kiểm tra và thử máy lái. Quy t...
1.Kiểm tra của chính quền cảng (Port State Control –PSC)và nền tảng pháp lý kiểm tra của PSC .
Kiểm soát của Chính quyền cảng được dùng như một công cụ cho bất kỳ Quốc gia nào để:
Kiểm soát tiêu chuẩn an toàn,
Bảo vệ lãnh thổ của họ trước các nguy về mất an toàn ô nhiễm môi trường. Không cho các tàu dưới
tiêu chuẩn vào vùng biển của họ.
Nền tảng pháp lý
Quyền kiểm tra tàu của Chính quyền cảng được đưa ra trong các Công ước sau:
Công ước SOLAS 74/78 , Công ước MARPOL 73/78 , Công ước LOADLINE 1966 , Công ước STCW 1995 ,
Qui tắc tránh va 1972 , Công ước TONNAGE 1969 , Công ước ILO 147 (khu vực buồng ở của thuyền viên).
2.Các giấy chứng nhận chung và các giấy chứng nhận phải có tn tàu theo các Công ước
SOLAS74,MARPOL 73/78,LL66 và dung tích 69.
1.Phần chung: Giấy chứng nhận đăng ký tàu, Giấy phép đài tàu, Giấy chứng nhận cấp tàu.
2.Các giấy chứng nhận theo luật: Giấy chứng nhận mạn khô, Giấy chứng nhận an toàn kết cấu, Giấy chứng nhận
an toàn trang thiết bị, Giấy chứng nhận an toàn tuyến điện, Giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm dầu,
Giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải, Giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm không
khí, Giấy chứng nhận phù hợp cho chở xô hoá chất, Giấy chứng nhận phù hợp chở khí, Giấy chứng nhận chở xô chất
lỏng độc, Giấy chứng nhận miễn giảm, Giấy chứng nhận dung tích, Giấy chứng nhận quản an toàn, Bản sao Giấy
chứng nhận phù hợp, Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển, Giấy chứng nhận phù hợp cho tàu chở các chất
nguy hiểm, Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế về các hệ thống chống hà độc hại trên tàu.
3.Các tài liệu và Sổ tay phải có trên tàu đối với mọi loại tàu: Thông báo ổn định, Xếp dỡ hàng (đối với hàng rời),
Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm do dầu do tàu gây ra (SOPEP), Nhật dầu, phần I II, Nhật ký tàu, Nhật rác, Kế
hoạch quản lý rác, Bản ghi lý lịch liên tục, Sổ kiểm tra thiết bị nâng hàng.
4.Các ấn phẩm hàng hải và công ước quốc tế cần trang bị trên tàu.
Các ấn phẩm hàng hải và Công ước quốc tế
Hải đồ, Tuyến hành trình, Danh mục đèn biển, Thông báo cho người đi biển, Bảng thuỷ triều, Bộ luật tín hiệu quốc tế
, Sổ tay tìm cứu hàng không và hàng hải (IAMSAR tập III)
Các Công ước quốc tế:
SOLAS, COLREG, MARPOL, ILL, STCW, Luật hàng hải của Quốc gia tàu treo cờ, Kế hoạch hành trình.(quy dinh
27 chuong V an toan hang hai)
5.Những quy định về thử và thực tập máy lái theo SOLAS74.
1 Trong vòng 12 giờ trước khi khởi hành, thuyền viên của tàu phải kiểm tra và thử máy lái. Quy trình thử phải bao
gồm, nếu có thể thực hiện được, vận hành của các máy sau đây:
Máy lái chính;
Máy lái phụ;
Các hệ thống điều khiển từ xa máy lái;
………………(qđ 26,CH V ,SOLAS74 ,AP 2010)
6.Những quy định về thử và thực tập rời tàu theo SOLAS74.
Thực tập
Các cuộc thực tập, theo mức độ thực tế có thể thực hiện được, phải được tiến hành như một trường hợp sự cố
thật.
Hàng tháng mỗi thuyền viên phải tham gia ít nhất một lần diễn tập rời tàu. Các đợt diễn tập của thuyền viên
phải được tiến hành trong vòng 24 giờ sau khi tàu rời một cảng nếu trên 25% tổng số thuyền viên chưa tham gia
thực tập rời tàu và thực tập chữa cháy trên tàu đó trong tháng trước đó….. Quy dinh ve thu va thuc tap roi tau theo
qđ 19.3,CH III ,SOLAS74 ,AP 2010
thi bảo dưỡng tàu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thi bảo dưỡng tàu - Người đăng: Phí Văn Liễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
thi bảo dưỡng tàu 9 10 247