Ktl-icon-tai-lieu

Thi học kỳ 1 lớp 12

Được đăng lên bởi Xuân Phan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TỈNH ĐĂKĂK

KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2009 - 2010
Môn: TOÁN LỚP 12 – THPT
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC
I. PHẦN BẮT BUỘC CHO TẤT CẢ HỌC SINH (7, 0 điểm)
Câu 1: (3, 0 điểm)
Cho hàm số: y   x 3 3x 2 có đồ thị ( C ) .
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
2) Tìm tất các số thực m để đường thẳng y  mx cắt đồ thị ( C ) tại ba điểm phân biệt.
Câu 2: (2,0 điểm)
1) Giải phương trình: 42 x +3 x =16
2

 1 

2) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: f ( x)  log 22 x  2 log 2 x trên đoạn  ; 4 .
 4 
Câu 3: (2,0 điểm) Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a và cạnh bên tạo với mặt
o
o
đáy một góc   0    90  .
1) Tính thể tích khối chóp S.ABC.
2) Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC theo a và  . Khi 
thay đổi, tính giá trị nhỏ nhất của bán kính mặt cầu đó theo a.
II. PHẦN TỰ CHỌN (3, 0 điểm)
Học sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2).Nếu thí sinh làm cả hai
phần thì không được chấm phần tự chọn.
1. Theo chương trình Chuẩn.
Câu 4a: (2,0 điểm)
1) Tính  sin x cos 3 xdx
2) Tìm tất cả số thực m để bất phương trình log 2 ( x  1)  log 4 ( mx  m  5) vô nghiệm.
Câu 5a: (1,0 điểm)
Cho hình nón có chiều cao h = 3 cm và bán kính đáy r = 4 cm. Tính diện tích toàn phần của
hình nón và thể tích khối nón tương ứng với hình nón đó.
2. Theo chương trình Nâng cao.
Câu 4b: (2,0 điểm)
1) Cho hàm số f ( x)  3 x 2  9 . Tìm số thực k sao cho k . f '(1)  1 .


x
 3 y  3x
y
có nghiệm duy nhất.
log 2 ( y  1)  log 4 (mx  3)

 log 3

2) Tìm tất cả số thực m để hệ phương trình 



Câu 5b: (1,0 điểm)
Cho hình nón có chiều cao h = 4 cm và độ dài đường sinh bằng 5 cm. Tính diện tích toàn phần
của hình nón và thể tích khối nón tương ứng với hình nón đó.
--------------- HẾT -------------Họ và tên học sinh: ...................................................................... Số BD: ..................................

...

 !"#$%&&

'() 
*&+,-,./0123456789
:;#(3, 0 đim)

 

(
)
  !
 "#$%&'()(
*
(
)
+!%,-.
:;#2456789
 /,&0(1#
2 3
+
=
 "#(145$(16$ !
7 4( 4(
1+
82
2
:;<#2456789#,!(9:;<=+>?(!++5@
>A(
B CB
o o
 "D%DE,;<=
 F-DED@G:(+,#,;<=H!

!>IJD(16$ !ED@G:H!
*&+=2<456789
 !"!#$%!&'(()*!(+,-./0"!1
(2$%!!3(4! ,
*>?@A>BC"DEFG">>;H"*
:;IJ#2456789
"D
"#$%$,&0(1#
2
4( 7 4( 7 K 
L(.
:;KJ#2456789
#9:!MED>1M2"DN.D,G !
#%DE&0(O(5#
*>?@A>BC"DEFG">:"DAJ@*
:;IL#2456789

"#E!
P7  
"#$%.,&0(1#
2
4(
4( 7 4( 7

(.N:>$
:;KL#2456789
#9:!M2AN&'(?(K"DN.D,G
 !#%DE&0(O(5#
QQQQQQQQQQQQQQQRS"QQQQQQQQQQQQQQ
RTT;=U
Thi học kỳ 1 lớp 12 - Người đăng: Xuân Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thi học kỳ 1 lớp 12 9 10 562