Ktl-icon-tai-lieu

THÍ NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ TÁCH CHIẾT HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

Được đăng lên bởi Bui Huong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 992 lần   |   Lượt tải: 4 lần
THÍ NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ
CÔNG NGHỆ TÁCH CHIẾT HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN
GV: ThS. Hoàng Minh Hảo
KS. Nguyễn Bình Kha

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Nguyễn Kim Phi Phụng (2007), Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ, NXB ĐH Quốc Gia
TP. HCM.
[2]. Nguyễn Khác Quỳnh Cứ (1999), Bài giảng chiết xuất dược liệu. Bộ môn dược liệu.
ĐH Y-Dược TP. Hồ Chí Minh, 45-97.

BÀI 1: MỞ ĐẦU
Hợp chất thiên nhiên (natural product), phân tử sinh học tự nhiên (biological molecule)
là chất biến dưỡng thứ cấp được tạo ra bởi cơ thể của một sinh vật, chất biến dưỡng thứ
cấp có thể cần thiết hoặc nhiều khi không cần thiết cho cơ thể sinh vật.
Các chất biến dưỡng thứ cấp của thực vật thường thuộc các nhóm sau: alcaloid,
quinonoid, steroid, terpenoid, iridoid, flavonoid, glycosid….
Nếu những chất đại phân tử có trọng lượng phân tử lớn, tính chất hóa học tương đối
đồng nhất, người ta có thể đề xuất được một số qui trình tổng quát để chiết tách cô lập
chúng thì các hợp chất thiên nhiên có trọng lượng phân tử nhỏ, tính chất hóa học đa
dạng, khác biệt nên không có qui trình tổng quát nào có thể áp dụng chung cho tất cả
các nhóm, mà mỗi loại nhóm phải có một số phương pháp khác nhau.
Mục đích của việc tách chiết, cô lập hợp chất tự nhiên
Khảo sát thành phần hóa học của một cây mới, trước đó chưa ai nghiên cứu và xem
những chất này có hoạt tính sinh học gì? Muốn biết được điều này cần phải cô lập hợp
chất đạt độ tinh khiết >95% mới có thể khảo sát cấu trúc hóa học bằng phương pháp
quang phổ hiện đại.
Cần có thêm lượng mẫu một hợp chất đã biết cấu trúc hóa học, muốn khảo sát thêm về
hoạt tính sinh học của chất đó. Nếu việc thử nghiệm cho kết quả hấp dẫn thì sẽ xem xét
có thể tổng hợp hóa học hợp chất đó để có số lượng nhiều hơn.
Tìm hiểu một hợp chất đã biết và xem chất này được sản sinh ra từ bộ phận nào của
sinh vật (sự sinh tổng hợp).
Tìm hiểu sự khác biệt của những chất biến dưỡng thứ cấp được sản sinh ra từ cùng một
nguồn tự nhiên nhưng không cùng điều kiện sinh thái: thí dụ tìm hiểu xem hai thực vật
cùng họ (family), cùng chi (genus), cùng loài (species) nhưng mọc ở hai nơi có diều
kiện khí hậu, đất đai thổ nhưỡng khác nhau có chứa cùng những hợp chất tự nhiên và
những chất này có cùng hàm lượng hay không?
Có nhiều phương pháp để tách chiết, cô lập hợp chất tự nhiên từ cây cỏ: Sắc ký cột, sắc
ký lớp mỏng, sắc ký gel, sắc ký khí, sắc ký lỏng hiệu năng cao.
Trong hướng hợp chất thiên nhiên, việc cô lập chất phức tạp hơn vì không biết được
cây đang khảo sát có chứa các hợp chất với cấu trúc hóa học như thế ...
THÍ NGHIM CHUYÊN ĐỀ
CÔNG NGH TÁCH CHIT HP CHT THIÊN NHIÊN
GV: ThS. Hoàng Minh Ho
KS. Nguyn Bình Kha
TÀI LIU THAM KHO
[1]. Nguyn Kim Phi Phng (2007), Phương pháp cô lp hp cht hu cơ, NXB ĐH Quc Gia
TP. HCM.
[2]. Nguyn Khác Qunh C (1999), Bài ging chiết xut dược liu. B môn dược liu.
ĐH Y-Dược TP. H Chí Minh, 45-97.
THÍ NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ TÁCH CHIẾT HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÍ NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ TÁCH CHIẾT HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN - Người đăng: Bui Huong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
THÍ NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ TÁCH CHIẾT HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN 9 10 955