Ktl-icon-tai-lieu

Thí nghiệm vật lý 1

Được đăng lên bởi IBlack IHacker
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 575 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thí nghiệm vật lý 1
Bài 1

KHẢO SÁT ĐIỆN TRƯỜNG BIẾN THIÊN THEO THỜI GIAN
I. MỤC ĐÍCH
- Khảo sát điện trường biến thiên theo thời gian giữa 2 bản tụ điện. Vẽ được đồ thị hiệu điện thế
U biến thiên theo thời gian trong quá trình tụ nạp và phóng điện.
- Từ đồ thị tính được hằng số thời gian .
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1. Khảo sát điện trường tăng dần theo thời gian:
Mắc nối tiếp tụ điện C với điện trở R, rồi nối với nguồn U qua khóa K như hình vẽ. Tại
thời điểm t = 0, đóng khoá K. Tụ được nạp điện qua điện trở R. Dòng điện ban đầu trong mạch là
U
I 0  0 (Uo là điện áp nguồn) giảm dần, đồng thời điện áp trên tụ tăng
R
dần đến giá trị U 0 .
q
C
dq
Dòng điện trong mạch: i 
dt

Ta có:

U 0 u R  u C iR 

(1)

Đạo hàm 2 vế của (1) theo thời gian ta có:

di
i

0 (2)
dt RC

Nghiệm của phương trình vi phân (2) với điều kiện ban đầu i  I 0 

U0
R

t

khi t = 0 là:

i

U 0  RC
e
R

Khi đó, hiệu điện thế trên điện trở là:
Hiệu điện thế trên tụ điện là:

u R iR U 0 e



t
RC

u C U 0  u R U 0 (1  e



t
RC

)

U
U
00
0
00

t
Hình 1: Hiệu điện thế giữa 2 bản tụ tăng dần theo hàm mũ trong mạch nạp.
Vì cường độ điện trường E giữa 2 bản tụ điện tỉ lệ thuận với điện áp U trên tụ nên sự biến
thiên của cường độ điện trường theo thời gian sẽ có quy luật giống như sự biến thiên của hiệu
điện thế theo thời gian và dáng đồ thị sẽ có dạng tương tự.
2. Khảo sát điện trường giảm dần theo thời gian:
26

Thí nghiệm vật lý 1
Xét một mạch điện gồm điện trở R mắc song song với tụ điện C vào một nguồn U qua
khóa K như hình vẽ.
Do tụ mắc song song với điện trở nên u R u C hay iR 
Dòng điện trong mạch: i 

q
C

dq
dt

Dấu trừ là do điện tích trên hai bản tụ giảm dần theo thời gian.
Suy ra:

dq
q

0
dt RC

(3)

Nghiệm của phương trình (3) với điều kiện ban đầu q Q0 khi t
= 0 là:
t
t
t
dq Q0  RC U 0  RC

RC
i



e

e
q Q0 e

dt RC
R
Khi đó hiệu điện thế trên tụ điện cũng như trên điện trở là:
u C u R iR U 0 e



t
RC

U
U0

t
Hình 2: Hiệu điện thế giữa 2 bản tụ giảm dần theo hàm mũ trong mạch phóng.
Định nghĩa: Hằng số thời gian  là thời gian mà hiệu điện thế giữa 2 bản tụ giảm đi e
= 2,7 lần so với thời điểm vừa đóng mạch:  = RC.
Kết luận:
1. Trong mạch nạp, hiệu điện thế và cường độ điện trường giữa 2 bản tụ tăng dần theo thời gian
dưới dạng hàm e mũ. Khi t   thì U  UO. Điều này cũng có nghĩa là toàn bộ năng lượng trên
điện trở chuyển thành năng lượng điện trường giữa 2 bản tụ.
2. Trong mạch phóng, hiệu điện thế và cường độ điện trường giữa 2 bản tụ gi...
Thí nghiệm vật lý 1
Bài 1
KHẢO SÁT ĐIỆN TRƯỜNG BIẾN THIÊN THEO THỜI GIAN
I. MỤC ĐÍCH
- Khảo sát điện trường biến thiên theo thời gian giữa 2 bản tụ điện. Vẽ được đồ thị hiệu điện thế
U biến thiên theo thời gian trong quá trình tụ nạp và phóng điện.
- Từ đồ thị tính được hằng số thời gian .
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1. Khảo sát điện trường tăng dần theo thời gian:
Mắc nối tiếp tụ điện C với điện trở R, rồi nối với nguồn U qua khóa K như hình vẽ. Tại
thời điểm t = 0, đóng khoá K. Tụ được nạp điện qua điện trở R. Dòng điện ban đầu trong mạch là
R
U
I
0
0
(U
o
điện áp nguồn) giảm dần, đồng thời điện áp trên tụ tăng
dần đến giá trị
0
U
.
Ta có:
C
q
iRuuU
CR
0
(1)
Dòng điện trong mạch:
dt
dq
i
Đạo hàm 2 vế của (1) theo thời gian ta có:
0
RC
i
dt
di
(2)
Nghiệm của phương trình vi phân (2) với điều kiện ban đầu
R
U
Ii
0
0
khi t = 0 là:
RC
t
e
R
U
i
0
Khi đó, hiệu điện thế trên điện trở là:
RC
t
R
eUiRu
0
Hiệu điện thế trên tụ điện là:
)1(
00
RC
t
RC
eUuUu
Hình 1: Hiệu điện thế giữa 2 bản tụ tăng dần theo hàm mũ trong mạch nạp.
Vì cường độ điện trường E giữa 2 bản tụ điện tỉ lệ thuận với điện áp U trên tụ nên sự biến
thiên của cường độ điện trường theo thời gian sẽ quy luật giống như sự biến thiên của hiệu
điện thế theo thời gian và dáng đồ thị sẽ có dạng tương tự.
2. Khảo sát điện trường giảm dần theo thời gian:
26
t
U
U
0
0
0
0
0
Thí nghiệm vật lý 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thí nghiệm vật lý 1 - Người đăng: IBlack IHacker
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thí nghiệm vật lý 1 9 10 193