Ktl-icon-tai-lieu

thí nghiệm vi sinh vật

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 712 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI 1+2:PHÖÔNG PHAÙP KHÖÛ TRUØNG &CAÙC
THAO TAÙC VOÂ TRUØNG
I.LYÙ THUEÁT CHUNG
PHÖÔNG PHAÙP BAO GOÙI DUÏNG CUÏ:
Khi khöû truøng duïng cuï trong tuû saáy(ñeà caäp ôû phaàn sau) caàn phaûi bao goùi
duïng cuï tröôùc khi ñöa vaøo tuû saáy.vì neáu khoâng bao goùi caùc nuùt boâng
bò huùt aåm trong quaù trình saáy seõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho söï xaâm
nhieãm.
1.Nguyeân Taéc:

Duïng cuï ñöôïc bao goùi ñaûm baûo saïch vaø khoâ.

Bao goùi phaûi thaät kín vaø caån thaän ñeå duïng cuï sau khi khöû truøng vaã
ñaûm baûo söï voâ truøng trong lôùp giaáy goùi vaø laáy ra söû duïng deã daøng.
2.Phöông Phaùp Bao Goùi Duïng Cuï:
Vieäc bao goùi duïng cuï goàm 2 khaâu:
Laøm nuùt boâng:cho caùc oáng nghieäm,bình tam giaùc,pipet,que gaït.
Bao goùi:cho haàu heát caùc duïng cuï thuyû tinh.
a_caùch laøm nuùt boâng:

Laáy mieáng boâng khoâng thaám nöôùc cuoän laïi.

Duøng truùc que aán vaøo ñoaïn giöõa cuoän boâng.
Yeâu caàu:

Nuùt coù khich thöôùc,ñoä chaët vöøa phaûi.

Ñaàu nuùt troøn,phaàn ngoaøi lôùn hôn phaàn trong oáng nghieäm nhaèm deã
daøng khi thao taùc ñaäy môû nuùt boâng.
b_Caùch bao goùi duïng cuï:
Vôùi caùc duïng cuï sau khi laøm nuùt boâng ,caàn ñöôïc bao goùi phaàn coù nuùt boâng
baèng giaáy daàu hay giaáy baùo ñeå khi haáp khöû truøng nuùt boâng khoâng bò
öôùt vì neáu nuùt boâng bò öôùt seõ taïo moâi tröôøng deã daøng cho söï xaâm
nhieãm.Caùch laøm nhö sao:
1

Caét caùc baêng giaáy hình chöõ nhaät vôùi khích thöôùc tuyø theo duïng cuï
caàn bao goùi.

Quaán baêng giaáy quanh ñaàu coù nuùt boâng.

Gaäp oáng giaáy saùt vaøo nuùt boâng ôû maët tröôùc vaø hai beân.

Gaäp noát phaàn coøn giaáy coøn laïi vaø caøi saâu vaøo trong.

Yeâu caàu:

Phaàn giaáy bao beân ngoaøi phaûi chaët kín.

Bao baèng giaáy daàu vôùi duïng cuï haáp öôùt.

Bao baèng giaáy baùo vôùi duïng cuï saáy khoâ khi khöû truøng.
Vôùi caùc duïng cuï nhö pipet ,ñóa petri,que gaït phaûi duøng giaáy bao kín toaøn
boä.Coù theå thay giaáy bao baèng moät hoäp nhoâm kín taác caû caùc dung cuï
treân khöû truøng.


KHÖÛ TRUØNG DUÏNG CUÏ:
1-Nguyeân taéc: Sau khi khöû truøng caàn ñaûm baûo:

Söï voâ truøng tuyeät ñoái cho caùc vaät phaåm vaø caùc duïng cuï

Khoâng laøm thay ñôûi tính chaát cuûa maãu vaät

Ñoái vôùi moâi tröôøng dinh döôõng cho caàn ñaûm baûo thaønh phaàn dinh
döôõng,pH khoâng thay ñoåi sau khi khöû truøng
2-Caùc phöông phaùp khöû truøng:
Khi khöû truøng baèng nhieät,caùc teá baøo sinh döôõng cuûa vi sinh vaät coù theå bò
tieâu dieät do nhieât ñoä cao laøm phaù huyû maøng teá ...
BAØI 1+2:PHÖÔNG PHAÙP KHÖÛ TRUØNG &CAÙC
THAO TAÙC VOÂ TRUØNG
I.LYÙ THUEÁT CHUNG
PHÖÔNG PHAÙP BAO GOÙI DUÏNG CUÏ:
Khi khöû truøng duïng cuï trong tuû saáy(ñeà caäp ôû phaàn sau) caàn phaûi bao goùi
duïng cuï tröôùc khi ñöa vaøo tuû saáy.vì neáu khoâng bao goùi caùc nuùt boâng
bò huùt aåm trong quaù trình saáy seõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho söï xaâm
nhieãm.
1.Nguyeân Taéc:
Duïng cuï ñöôïc bao goùi ñaûm baûo saïch vaø khoâ.
Bao goùi phaûi thaät kín vaø caån thaän ñeå duïng cuï sau khi khöû truøng vaã
ñaûm baûo söï voâ truøng trong lôùp giaáy goùi vaø laáy ra söû duïng deã daøng.
2.Phöông Phaùp Bao Goùi Duïng Cuï:
Vieäc bao goùi duïng cuï goàm 2 khaâu:
Laøm nuùt boâng:cho caùc oáng nghieäm,bình tam giaùc,pipet,que gaït.
Bao goùi:cho haàu heát caùc duïng cuï thuyû tinh.
a_caùch laøm nuùt boâng:
Laáy mieáng boâng khoâng thaám nöôùc cuoän laïi.
Duøng truùc que aán vaøo ñoaïn giöõa cuoän boâng.
Yeâu caàu:
Nuùt coù khich thöôùc,ñoä chaët vöøa phaûi.
Ñaàu nuùt troøn,phaàn ngoaøi lôùn hôn phaàn trong oáng nghieäm nhaèm deã
daøng khi thao taùc ñaäy môû nuùt boâng.
b_Caùch bao goùi duïng cuï:
Vôùi caùc duïng cuï sau khi laøm nuùt boâng ,caàn ñöôïc bao goùi phaàn coù nuùt boâng
baèng giaáy daàu hay giaáy baùo ñeå khi haáp khöû truøng nuùt boâng khoâng bò
öôùt vì neáu nuùt boâng bò öôùt seõ taïo moâi tröôøng deã daøng cho söï xaâm
nhieãm.Caùch laøm nhö sao:
1
thí nghiệm vi sinh vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thí nghiệm vi sinh vật - Người đăng: tuyet._.den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
thí nghiệm vi sinh vật 9 10 979