Ktl-icon-tai-lieu

thi y nha 37

Được đăng lên bởi nhuy0706
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1523 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
Môn: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG
(Đối tượng: Y, Nha chính quy K37)
Thời gian làm bài: 50 phút
Lần thi: 1
ĐỀ SỐ 2
Câu 1. Trọng lượng của vật nặng và cánh tay có độ lớn
70N, có điểm đặt cách điểm bám của xương vào cơ nhị
đầu một khoảng 14cm. Cho biết lực nâng do cơ nhị đầu
sinh ra là bao nhiêu để giữ yên được cánh tay và vật nặng
nằm ngang, biết khoảng cách từ lực nâng đó đến tiếp điểm
khuỷu tay là 1cm:
a) 750N
b) 1050N
c) 700N
d) Một đáp số khác
Câu 2: Sievert là đơn vị đúng dùng để đánh giá sự đo lường về:
a) Liều tương đương b) Liều hấp thụ
c) Liều chiếu

d) Liều hiệu dụng

Câu 3. Nước chuyển động với tốc độ 5,0 m/s qua một cái ống có tiết diện 4,0 cm 2. Nước
xuống thấp dần 10m, trong khi tiết diện ống tăng dần tới 8,0cm 2. Tốc độ dòng ở mức thấp
hơn là bao nhiêu? (Coi nước là chất lưu lý tưởng).
a) 7,62.10-6 m
b) 75,6 μm
c) 76,2.10-3 m
d) 2,5 cm/s
Câu 4. Một người bệnh khi chữa răng đã nhận được 1 liều tương đương bằng 2,0 mSv
trong 0,4 kg mô từ máy X-Quang (Wr=1) hoạt động ở năng lượng 90 keV.
Tính năng lượng tổng cộng hấp thụ trong người bệnh.
a) 0,8.10-3 J
b) 0,8.10-1 J
c) 0,8.10-2 J
d) 0,8.10-4 J
Câu 5. Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử vật chất ở thể khí?
a) Chuyển động không ngừng.
b) Chuyển động hỗn loạn
c) Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định
d) Chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
Câu 6. Cho biết mức cường độ âm chuẩn (ngưỡng nghe) là 10 -12 W/m2. Nếu âm có cường
độ 10-7 W/m2, thì mức cường độ của âm này là:
a) Đáp số khác
b) 50dB
c)70dB
d) -50dB
Câu 7. Một người có thể bị điện giật chết nếu một dòng điện chỉ nhỏ vào khoảng 50mA
chạy qua gần tim. Một công nhân điện với hai tay đầy mồ hôi tiếp xúc tốt với hai vật dẫn
mà anh ta đang giữ. Điện trở của anh công nhân bằng 1500  thì hiệu điện thế có thể
làm chết người bằng bao nhiêu?
a) 75mV
b) 50mV
c) 50 V
d) 75 V
Câu 8. Khi nguồn âm có tần số 4000 Hz chuyển động lại gần quan sát viên đang đứng
yên với vận tốc 4 m/s. Tần số âm mà quan sát viên nhận được là (lấy v = 340 m/s)
a) 4012 Hz
b) 4048 Hz
c) 4020 Hz
d) 3988 Hz
Trang 1/6

Câu 9. Hai photon nằm trên trục x (như hình). Hướng của điện trường tại các điểm 1, 2
và 3 theo thứ tự là:
a) → ← →
b) ← → ←
1
2
3
c) ← ← ←
c) ← ← →
p1
p2
Câu 10. Tìm động năng cực đại của các quang electron nếu công thoát của vật liệu là 2,3
eV và tần số của bức xạ là 3,0.1015 Hz.
a) 1,6195.10-19 J
b) 1,6195.10-18 J
c) 1,6195.10-17 J
d) 1,6195.10-16 J
Câu 11. Lưu lượng máu chảy qua động mạch là 760 cm 3/phút. Hỏi lưu lượng máu sẽ c...
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
Môn: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG
(Đối tượng: Y, Nha chính quy K37)
Thời gian làm bài: 50 phút
Lần thi: 1
ĐỀ SỐ 2
Câu 1. Trọng lượng của vật nặng cánh tay độ lớn
70N, điểm đặt cách điểm bám của xương vào nhị
đầu một khoảng 14cm. Cho biết lực ng do nhị đầu
sinh ra bao nhiêu để gi yên được cánh tayvật nặng
nằm ngang, biết khoảng cách từ lực nâng đó đến tiếp điểm
khuỷu tay là 1cm:
a) 750N b) 1050N
c) 700N d) Một đáp số khác
Câu 2: Sievert là đơn vị đúng dùng để đánh giá sự đo lường về:
a) Liều tương đương b) Liều hấp thụ c) Liều chiếu d) Liều hiệu dụng
Câu 3. Nưc chuyển động với tốc độ 5,0 m/s qua một cái ống có tiết diện 4,0 cm
2
. Nước
xuống thấp dần 10m, trong khi tiết diện ống tăng dần tới 8,0cm
2
. Tốc độ dòng ở mức thấp
hơn là bao nhiêu? (Coi nước là chất lưu lý tưởng).
a) 7,62.10
-6
m b) 75,6 μm c) 76,2.10
-3
m d) 2,5 cm/s
Câu 4. Một người bệnh khi chữa răng đã nhận được 1 liều tương đương bằng 2,0 mSv
trong 0,4 kg mô từ máy X-Quang (Wr=1) hoạt động ở năng lượng 90 keV.
Tính năng lượng tổng cộng hấp thụ trong người bệnh.
a) 0,8.10
-3
J b) 0,8.10
-1
J c) 0,8.10
-2
J d) 0,8.10
-4
J
Câu 5. Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử vật chất ở thể khí?
a) Chuyển động không ngừng.
b) Chuyển động hỗn loạn
c) Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định
d) Chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
Câu 6. Cho biết mức cường độ âm chuẩn (ngưỡng nghe) là 10
-12
W/m
2
. Nếu âm có cường
độ 10
-7
W/m
2
, thì mức cường độ của âm này là:
a) Đáp số khác b) 50dB c)70dB d) -50dB
Câu 7. Một người có thể bị điện giật chết nếu một dòng điện chỉ nhỏ vào khoảng 50mA
chạy qua gn tim. Một công nhân điện với hai tay đầy mồ hôi tiếp xúc tốt với hai vật dẫn
anh ta đang giữ. Điện trở của anh công nhân bằng 1500
thì hiệu điện thế thể
làm chết người bằng bao nhiêu?
a) 75mV b) 50mV c) 50 V d) 75 V
Câu 8. Khi nguồn âm có tần số 4000 Hz chuyển động lại gần quan sát viên đang đứng
yên với vận tốc 4 m/s. Tần số âm mà quan sát viên nhận được là (lấy v = 340 m/s)
a) 4012 Hz b) 4048 Hz c) 4020 Hz d) 3988 Hz
Trang 1/6
thi y nha 37 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thi y nha 37 - Người đăng: nhuy0706
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
thi y nha 37 9 10 410