Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị chưng cất

Được đăng lên bởi buithivinh
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 3366 lần   |   Lượt tải: 9 lần
ĐAMH Quá Trình và Thiết Bị

GVHD : Hoàng Minh Nam

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN........................................................................
I . LÝ THUYẾT VỀ CHƯNG CẤT
1 . Phương pháp chưng cất
2 . Thiết bị chưng cất:
II . GIỚI THIỆU SƠ BỘ NGUYÊN LIỆU
1 . Nước
2 . Acid acetic
3 . Hỗn hợp Nước – Acid acetic
III . CÔNG NGHỆ CHƯNG CẤT HỆ NƯỚC – ACID ACETIC
CHƯƠNG II : CÂN BẰNG VẬT CHẤT
I . CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU
II . XÁC ĐỊNH SUẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĐỈNH VÀ SẢN PHẨM ĐÁY
III . XÁC ĐỊNH TỈ SỐ HOÀN LƯU THÍCH HỢP
1 . Tỉ số hoàn lưu tối thiểu
2 . Tỉ số hoàn lưu thích hợp
IV . PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG LÀM VIỆC – SỐ MÂM LÝ THUYẾT
1 . Phương trình đường nồng độ làm việc của đoạn cất
2 . Phương trình đường nồng độ làm việc của đoạn chưng
3 . Số mâm lý thuyết
CHƯƠNG III :TÍNH TOÁN –THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT
I . ĐƯỜNG KÍNH THÁP
1 . Đường kính đoạn cất
2 . Đường kính đoạn chưng
II.TRỞ LỰC CỦA MÂM
1 . Cấu tạo mâm lỗ
2 . Độ giảm áp của pha khí qua một mâm
3 . Kiểm tra ngập lụt khi tháp hoạt động :
III . TÍNH TOÁN CƠ KHÍ CỦA THÁP
1 . Bề dày thân tháp :
2 . Đáy và nắp thiết bị :
3 . Bích ghép thân, đáy và nắp :
4 . Đường kính các ống dẫn – Bích ghép các ống dẫn :
5 . Tai treo và chân đỡ:
CHƯƠNG IV : TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT- THIẾT BỊ
PHỤ
1

ĐAMH Quá Trình và Thiết Bị

GVHD : Hoàng Minh Nam

I . CÁC THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT
1 . Thiết bị ngưng tụ sản phẩm đỉnh
2 . Thiết bị làm nguội sản phẩm đỉnh
3 . Nồi đun gia nhiệt sản phẩm đáy
4 . Thiết bị trao đổi nhiệt giữa nhập liệu và sản phẩm đáy
5 . Thiết gia nhiệt nhập liệu
II. TÍNH BẢO ÔN CỦA THIẾT BỊ
III . TÍNH TOÁN BƠM NHẬP LIỆU
1 . Tính chiều cao bồn cao vị
2 . Chọn bơm
CHƯƠNG V : GIÁ THÀNH THIẾT BỊ
I . TÍNH SƠ BỘ GIÁ THÀNH CỦA THIẾT BỊ
II . KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

2

ĐAMH Quá Trình và Thiết Bị

GVHD : Hoàng Minh Nam

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay cùng với sự phát triển vượt bậc của nền công nghiệp thế giới và nước nhà, các
ngành công nghiệp cần rất nhiều hoá chất có độ tinh khiết cao. Các phương pháp được sử
dụng để nâng cao độ tinh khiết: trích ly, chưng cất, cô đặc, hấp thu… Tùy theo đặc tính yêu
cầu của sản phẩm mà ta có sự lựa chọn phương pháp thích hợp.
Đồ án môn học Quá trình và Thiết bị là một môn học mang tính tổng hợp trong quá
trình học tập của các kỹ sư hoá- thự c phẩm tương lai. Môn học giúp sinh viên giải quyết
nhiệm vụ tính toán cụ thể về: yêu cầu công nghệ, kết cấu, giá thành của một thiết bị trong
sản xuất hoá chất - thực phẩm. Đây là bước đầu tiên để sinh viên vận dụng những kiến
thức đã học của nhiều ...
ĐAMH Quá Trình và Thiết B GVHD : Hoàng Minh Nam
1
MC LC
LI M ĐẦU
CHƯƠNG I : TNG QUAN........................................................................
I . LÝ THUYT V CHƯNG CT
1 . Phương pháp chưng ct
2 . Thiết b chưng ct:
II . GII THIU SƠ B NGUYÊN LIU
1 . Nước
2 . Acid acetic
3 . Hn hp Nước – Acid acetic
III . CÔNG NGH CHƯNG CT H NƯỚC – ACID ACETIC
CHƯƠNG II : CÂN BNG VT CHT
I . CÁC THÔNG S BAN ĐẦU
II . XÁC ĐỊNH SUT LƯỢNG SN PHM ĐỈNH VÀ SN PHM ĐÁY
III . XÁC ĐỊNH T S HOÀN LƯU THÍCH HP
1 . T s hoàn lưu ti thiu
2 . T s hoàn lưu thích hp
IV . PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG LÀM VIC – S MÂM LÝ THUYT
1 . Phương trình đường nng độ làm vic ca đon ct
2 . Phương trình đường nng độ làm vic ca đon chưng
3 . S mâm lý thuyết
CHƯƠ
NG III :TÍNH TOÁN –THIT K THÁP CHƯNG CT
I . ĐƯỜNG KÍNH THÁP
1 . Đường kính đon ct
2 . Đường kính đon chưng
II.TR LC CA MÂM
1 . Cu to mâm l
2 . Độ gim áp ca pha khí qua mt mâm
3 . Kim tra ngp lt khi tháp hot động :
III . TÍNH TOÁN CƠ KHÍ CA THÁP
1 . B dày thân tháp :
2 . Đáy và np thiết b :
3 . Bích ghép thân, đáy và np :
4 .
Đường kính các ng dn – Bích ghép các ng dn :
5 . Tai treo và chân đỡ:
CHƯƠNG IV : TÍNH TOÁN THIT B TRUYN NHIT- THIT B
PH
Thiết bị chưng cất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị chưng cất - Người đăng: buithivinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Thiết bị chưng cất 9 10 826