Ktl-icon-tai-lieu

thiết bị phản ứng trong cong nghệ hóa học

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Thành
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 3552 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THIẾT BỊ
PHẢN ỨNG

1

MỤC LỤC
PHẦN I :KỸ THUẬT PHẢN ỨNG ........................................................................................4
I

PHÂN LOẠI CÁC PHẢN ỨNG HOÁ HỌC .................................................................4

II

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ HOÁ HỌC ......... 5
II.1
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN ....................................................................................5
II.1.a
Phân loại hệ........................................................................................................5
II.1.b
Phương trình tỉ lượng .........................................................................................5
II.1.c
Bước phản ứng (ξ)..............................................................................................6
II.1.d
Hiệu suất chuyển hoá Xi.....................................................................................6
II.1.e
Độ chọn lựa (Si) của chất tham gia phản ứng Ai chuyển hoá thành sản phẩm
7
Ai’
II.1.f Hiệu suất tính cho từng sản phẩm (Ri)...................................................................7
II.2
ĐỘNG HOÁ HỌC ..................................................................................................11
II.2.a
Vận tốc phản ứng hoá học................................................................................11
II.2.b
Phương trình động học.....................................................................................12
II.2.c
Một số ví dụ ......................................................................................................13
II.3
NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC.....................................................................................15
II.3.a
Những nguyên lý cơ bản của nhiệt động học ...................................................15
II.3.b
Phương trình trạng thái....................................................................................15
II.3.c
Nhiệt phản ứng .................................................................................................16
II.3.d
Cân bằng hoá học.............................................................................................17

PHẦN II : THIẾT BỊ PHẢN ỨNG .......................................................................................20
I

ĐẠI CƯƠNG...................................................................................................................20
I.1
PHÂN LOẠI THIẾT BỊ PHẢN ỨNG ................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết bị phản ứng trong cong nghệ hóa học - Người đăng: Nguyễn Xuân Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
thiết bị phản ứng trong cong nghệ hóa học 9 10 404