Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế bộ chuyền xích

Được đăng lên bởi thangddtk6-skh
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 975 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thi t k b truy n xÝchế ế
2.1. Chän lo¹i xÝch
-Chän xÝch èng con l¨n 1 d·y.
2.2. X¸c ®Þnh th«ng sè cña xÝch vµ ®Üa xÝch
1. chän sè r¨ng ®Üa xÝch:
Z
1
= 29-2u= 29-2.3=23>19
Z
1
=23
2.chän sè r¨ng ®Üa xÝch
Z
2
=u. Z
1
= 3.23 = 69<120
Z
2
= 69
3. X¸c ®Þnh bíc xÝch
-Bíc xÝch ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
P
t
= p.k.k
z
.k
n
[P]
Trong ®ã: k
z
=z
01
/z
1
=25/23= 1,09
k
n
=n
01
/n
1
=200/242,9=0,82
k=k
0
.k
a
.k
®c
.k
bt.
k
bt
.k
®
.k
c
. Tra b¶ng 5.6 cã:
k
0
- hÖ sè ¶nh hëng cña vÞ trÝ bé truyÒn :víi
=
30
, ta ®îc k
0
=1
k
a
- hÖ sè ¶nh hëng cña kho¶ng c¸ch trôc vµ chiÒu dµi xÝch :
Chän a=(3050)p
k
a
=1
k
®c
- hÖ sè ¶nh hëng cña viÖc ®iÒu chØnh lùc c¨ng xÝch : k
®c
=1
k
bt
-HÖ sè ¶nh hëng cña b«i tr¬n (mt lµm viÖc kh«ng bôi): k
bt
=0,8
k
®
- hÖ sè t¶I träng ®éng : k
®
=1,2
k
c
- hÖ sè kÓ ®Õn chÕ ®é lµm viÖc cña bé truyÒn, sè ca lµm viÖc lµ 1 ca ta cã k
c
=1
k=k
0
.k
a
.k
®c
.k
bt.
k
bt
.k
®
.k
c
=1.1.1.0,8.1,2.1=0.96
Do vËy P
t
=P.k.k
z
.k
n
=P
3
.k.k
z
.k
n
=5,64.0,96.1,09.0,82=4,84(kW)
Thiết kế bộ chuyền xích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế bộ chuyền xích - Người đăng: thangddtk6-skh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Thiết kế bộ chuyền xích 9 10 128