Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế FPGA

Được đăng lên bởi nviet-fetel
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 85 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Seldat is looking for FPGA Designer Engineers who will work as a key member of our multi-disciplinary
team. The ideal candidate will be responsible for system design, rapid prototype development, and
implementation and will have a balance between analytical ability and practical implementation on
hardware systems.

•

FPGA design and testing experience with Xilinx/Altera FPGAs.

•
Experience with going through FPGAs through complete design cycle, from RTL to timing driven
synthesis to place & route, static timing analysis.
•

System Verilog and Verilog experience.

•
Protocol level RTL implementation on some microcontroller (Experience in computer
architecture.)

Seldat đang tìm kiếm cho các kỹ sư thiết kế FPGA những người sẽ làm việc như là một thành
viên chủ chốt của nhóm nghiên cứu đa ngành của chúng tôi. Các ứng cử viên lý tưởng sẽ chịu trách
nhiệm thiết kế hệ thống, phát triển nguyên mẫu nhanh chóng, và thực hiện và sẽ có một sự cân bằng
giữa khả năng phân tích và thực tế thực hiện trên hệ thống phần cứng.

• FPGA thiết kế và kinh nghiệm thử nghiệm với Xilinx / Altera FPGA.
• Có kinh nghiệm trải qua FPGA thông qua chu trình thiết kế hoàn chỉnh, từ RTL để thời gian điều khiển
tổng hợp để đặt & tuyến đường, thời gian phân tích tĩnh.
• Hệ thống Verilog và Verilog kinh nghiệm.
• Protocol mức RTL thực hiện trên một số vi điều khiển (Có kinh nghiệm trong kiến trúc máy tính.)

B.Eng. (Electrical Engineering)
•

Some VHDL experience is a plus.

•

Some understanding on PCB board level hardware.

•

Experience with broad bringup and programming and debugging microcontroller based systems

•

Familiarity with debugging tools such as bus analyzers and oscilloscopes

•

Knowledge of peripheral buses like I2C and SPI

•

Experience in networking and peripheral interfaces

•

Demonstrated knowledge of rapid prototyping, debugging and problem solving skills

•
Strong verbal and written communication skills, with the ability to create strong working
relationships with cross-functional teams
•

Visual C++ and Matlab experience. Experience with VCS/Modelsim, SynplifyPro, ISE/Quartus.

•

Robotics background is a plus

KS. (Kỹ thuật điện)
• Một số kinh nghiệm VHDL là một cộng.
• Một số hiểu biết về phần cứng PCB cấp hội đồng.
• Có kinh nghiệm rộng đưa lên và hệ thống vi điều khiển dựa trên lập trình và gỡ lỗi
• Quen thuộc với các công cụ gỡ lỗi như phân tích xe buýt và dao động
• Kiến thức về xe buýt ngoại vi như I2C và SPI
• Có kinh nghiệm trong giao diện mạng và thiế...

 !"#"
#

$ %&%' 
$ %"(!)#
*" 
$ ++% 
$ #(!),%
 -
./ế0ưếếườ1#ư11
#232.145 60#27ưở0
ếế"023"#1#138
98:#1ế2
$ếế#1#&%'
$63;5;<ếế1"(!)..
..*ế.ườ"8:=
$>+#1+
$(!)2#.,63ế40: -
?  ,-
$ +>)% 
$ 6?#
$ %
Thiết kế FPGA - Trang 2
Thiết kế FPGA - Người đăng: nviet-fetel
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thiết kế FPGA 9 10 319