Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế lối thoát hiểm cho công trình

Được đăng lên bởi Cao Đức Hòa
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
7/30/2014

Các Ví Dụ Cụ Thể Thiết Kế Lối Thoát Hiểm Nhà Công Cộng

Các Ví Dụ Cụ Thể Thiết Kế Lối Thoát Hiểm Nhà Công Cộng
Kiểm tra thoát người cho một rạp chiếu phim 1000 chỗ. Cửa thoát ở hai bên thông sang hai hành lang
nghỉ, mỗi bên có hai cửa 1,8m; bốn cửa 1,2m; cuối hành lang nghỉ là hai cửa 1,8m để thoát ra khỏi
nhà. Từ ghế xa nhất tới cửa thoát gần nhất cách nhau 19m. Hành lang nghỉ mỗi bên có diện tích
120m2.

Bài giải:
Vì mặt bằng đối xứng nên chỉ cần xét kiểm tra một nửa mặt bằng, nghĩa là công suất chứa 500 người
khi thoát ở một bên.
Bước 1: Nếu cửa không bị hỏng hóc thì thời gian cần thiết để người ngồi xa nhất đi đến cửa là:
T min =

(phút)= 19/ 16= 1,2 phút

Bước 2: Thời gian mà toàn bộ người thoát ra khỏi phòng:
T thực tế= N B thực tế= 500 = 1,4 phút< 1,5 phút.

Bước 3: Xác định tổng thời gian thoát người ra khỏi nhà, cửa ra đầu tiên rộng 1,2m; cách cửa ngoài
6,0m; thời gian cần thiết là 6/ 16= 0,38 phút.
Trong thời gian đó, có hai dòng người thoát ra cửa ngoài.
+ Cửa thứ hai rộng 1,2m; cách cửa ngoài 10m, có hai dòng người, thời gian cần thiết để thoát
người:T= 0,63 phút.
+ Cửa ngoài có công suất thoát người tối đa là 6 dòng người. Cho nên, khi hai trong ba dòng người
thứ ba rộng 1,8m ra tới cửa cửa ngoài mới dùng hết công suất, nghĩa là sau thời gian là 14/ 16= 0,88
phút.
+ Trong 0,88 phút, số người đã thoát ra khỏi nhà là: 25x 2( 0,88 - 0,38) + 25 X 2( 0,88 - 0,63) = 37
…

1/2

7/30/2014

Các Ví Dụ Cụ Thể Thiết Kế Lối Thoát Hiểm Nhà Công Cộng

người.
+ Thời gian cần thiết để người cuối cùng ra khỏi nhà nếu cửa đủ rộng là: (T min =
) 1,4+ 26/ 16= 3,03 phút.
+ Nhưng vửa ngoài chỉ có hai cửa, mỗi cửa rộng 1,8m; nghĩa là chỉ thoát 2 X 3= 6
500 — 37
dòng người, do vậy tổng số thời gian thoát ra khỏi nhà là: 0,88 = 3,96
25 X 6
phút < 4 phút.
Bước 4: Xác định diện tích dừng chân, ùn người ở hành lang nghỉ:
+ Trong 1,4 phút đầu tiên, số người thoát ra khỏi phòng là: 37+ (1,4- 0,88) 25x 6= 115 người.
+ Số người còn ùn lại kể từ sau thời điểm đó là: 500 - 115= 385 người.
Diện tích chờ đợi, ùn người cần thiết là: 385 X 0,3 = 115,3 m < 120 m2.
Kết luận, qua cách kiểm tra trên, ta thây vân đề giải quyết thoát người trong thiết kế đạt yêu cầu,
không cần phải điều chỉnh.

…

2/2

...
7/30/2014 Các Ví D Cụ Th Thiết Kế Li Thoát Him Nhàng Cộng
http://kientrucsaigon.net/GIAO-TRINH/GT-KIEN-TRUC-DAN-DUNG/NHA-CONG-CONG/15-CAC-VI-DU-CU-THE-THIET-KE-LOI-THOAT-HIEM-NHA-C
1/2
Các D CTh Thiết Kế Lối Thoát Him Nhà Công Cộng
Kiểm tra thoát người cho một rạp chiếu phim 1000 chỗ. Cửa thoát hai bên thông sang hai hành lang
nghỉ, mỗi bên có hai ca 1,8m; bốn ca 1,2m; cuối hành lang nghỉ là hai ca 1,8m để thoát ra khỏi
nhà. T ghế xa nhất tới ca thoát gần nht cách nhau 19m. Hành lang ngh mỗi n có diện tích
120m2.
Bài gii:
mặt bằng đối xng nên chỉ cn xét kim tra một nửa mt bằng, nga là công suất chứa 500 người
khi thoát một bên.
Bước 1: Nếu ca không bị hỏng hóc thì thời gian cn thiết để người ngồi xa nhất đi đến ca là:
T min = (phút)= 19/ 16= 1,2 phút
Bước 2: Thời gian mà tn bộ người thoát ra khỏi phòng:
T thực tế= N B thực tế= 500 = 1,4 phút< 1,5 phút.
Bước 3: Xác định tổng thời gian tht ngưi ra khỏi nhà, ca ra đầu tiên rộng 1,2m; cách ca ngoài
6,0m; thời gian cn thiết là 6/ 16= 0,38 phút.
Trong thời gian đó, có hai dòng người thoát ra ca ngoài.
+ Cửa thứ hai rộng 1,2m; cách ca ngoài 10m, có hai dòng người, thi gian cn thiết để thoát
ngưi:T= 0,63 phút.
+ Cửa ngoài có công suất tht ngưi tối đa là 6 dòng người. Cho nên, khi hai trong ba dòng người
thứ ba rng 1,8m ra tới ca ca ngoài mới dùng hết công suất, nghĩa là sau thời gian là 14/ 16= 0,88
phút.
+ Trong 0,88 phút, số người đã thoát ra khỏi nhà là: 25x 2( 0,88 - 0,38) + 25 X 2( 0,88 - 0,63) = 37
Thiết kế lối thoát hiểm cho công trình - Trang 2
Thiết kế lối thoát hiểm cho công trình - Người đăng: Cao Đức Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thiết kế lối thoát hiểm cho công trình 9 10 563