Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế vĩ đại

Được đăng lên bởi thuongtunhien
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 2183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STEPHEN HAWKING
& LEONARD MLODINOW

THIẾT KẾ
VĨ ĐẠI

TRẦN NGHIÊM dịch

T HI Ế T K Ế VĨ ĐẠ I
Stephen Hawking
Leonard Mlodinow
7U;Q 1JKL¬P G FK
WUDQQJKLHPNJ#JPDLOFRP

THIẾT KẾ VĨ ĐẠI

Stephen Hawking & Leonard Mlodinow
Trần Nghiêm dịch

1. Bí ẩn của sự tồn tại

1

2. Vai trò của quy luật

7

3. Thực tại là gì

24

4. Những lịch sử khác

42

5. Lí thuyết của tất cả

60

6. Lựa chọn vũ trụ của chúng ta
7. Phép màu hiển hiện
8. Thiết kế vĩ đại
Chú giải

130

Lời cảm ơn

133

120

105

87

1
Bí ẩn của sự tồn tại

1

M

ỗi người chúng ta tồn tại nhưng chỉ tồn tại trong một thời gian
ngắn, và trong thời gian đó chúng ta khám phá nhưng chỉ
khám phá một phần nhỏ của toàn bộ vũ trụ. Nhưng con người
vốn là giống loài hiếu kì. Chúng ta muốn biết, và chúng ta đi tìm những câu trả
lời. Sống trong thế giới rộng lớn đã phân chia thành thiện và ác này, và săm soi
vào bầu trời bát ngát phía trên đầu, con người luôn luôn nghi vấn biết bao nhiêu
câu hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể tìm hiểu thế giới mà chúng ta tìm thấy bản
thân mình trong đó? Vũ trụ hành xử như thế nào? Bản chất của thực tại là gì?
Tất cả những cái này từ đâu mà có? Vũ trụ có cần một đấng sáng tạo không? Đa
số chúng ta không mất nhiều thời gian trong quãng đời mình để lo ngại về
những câu hỏi này, nhưng hầu như tất cả chúng ta đều lo ngại về chúng vào lúc
này hay lúc khác.
Thường thì đây là những câu hỏi dành cho triết học, nhưng triết học
không còn sinh sôi nữa. Triết học không đuổi kịp các phát triển hiện đại trong
khoa học, đặc biệt là vật lí học. Các nhà khoa học đã trở thành những người
cầm đuốc khám phá trong công cuộc đi tìm tri thức của chúng ta. Mục đích của
cuốn sách này là đưa ra những câu trả lời mà những khám phá và tiến bộ lí
thuyết gần đây đề xuất. Chúng dẫn chúng ta đến với một bức tranh mới của vũ
trụ và vai trò của chúng ta trong đó rất khác với vai trò truyền thống xưa nay và
thậm chí còn khác với bức tranh mà chúng ta đã có thể vẽ ra cách đây một hoặc
hai thập kỉ trước. Tuy nhiên, những phác họa đầu tiên của quan điểm mới đó về
vũ trụ có thể lần ngược dòng lịch sử về cách nay gần một thế kỉ trước.
Theo quan niệm truyền thống của vũ trụ, các vật thể chuyển động trên
những lộ trình rõ ràng và có lịch sử xác định. Chúng ta có thể chỉ rõ vị trí chính
xác của chúng tại mỗi thời điểm trong thời gian. Mặc dù mô tả đó đủ thành
công cho những mục đích hàng ngày, nhưng vào thập niên 1920, người ta nhận
ra rằng bức tranh “cổ điển” này không thể nào mô tả cho hành trạng có vẻ kì
quái quan sát thấ...
STEPHEN HAWKING
& LEONARD MLODINOW
THI
T K
VĨ ĐẠI
STEPHEN HAWKING
& LEONARD MLODINOW
TR
N NGHIÊM d
ch
thiết kế vĩ đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế vĩ đại - Người đăng: thuongtunhien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
thiết kế vĩ đại 9 10 6