Ktl-icon-tai-lieu

thơ vui vật lý

Được đăng lên bởi Nguyễn Đình Tú
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.Ba Định luật "NIUTƠN"
1. Một con gà quay vàng ngậy đang nằm yên trên bàn sẽ vẫn nằm yên trên bàn nếu không có ai
"nhìn" thấy nó
2. Tốc độ tiêu hoá một con gà quay tỉ lệ với lực nhai của răng và lượng mỡ trên nó (chú ý là ko
phải răng sâu)
3. Trước và sau khi chén gà: Đói và No là hai cảm giác trực đối
2. Nguyên lý "ĐI DÉP LÊ"
"Chứng minh rằng nếu có 7 sinh viên mà chỉ có ba chiếc quần đùi thì tồn tại ít nhất một chiếc
quần được mặc chung bởi ba sinh viên"
3. Các định luật nhạy cảm của Vật lí
Định luật ÔM: Trình độ của học sinh I (Q) tỉ lệ thuận với trình độ của thầy cô ( hay U - tức là
mẹ ) và tỉ lệ nghịch với số lượng quán bi-a điện tử gần trường.
Định luật Húc: Độ biến dạng của mặt thằng người yêu của bồ tỉ lệ thuận với lực ra đòn và tỉ lệ
thuận với độ trơ của mặt nó ( k)
Định luật Hôn (Hall ) Lực hôn (Hall) phụ thuộc vào e ( tức là em xấu hay em đẹp ) , v( tức là
Vợ ở nhà có biết nhận dạng qua mùi vị không) và B ( tức là độ Bịp bợm của người thực hiện)
Định luật Fờ ra đấy (Faraday): để về tra công thức đã, quên roài
4. Cấp độ tình yêu
Một anh chàng A đang đi ở trên đường Húc phải cô nàng B (tình cảm ở cấp độ 1) -> sinh ra định
Luật Hook
Sau lần "húc" đó anh ta gặp lại cô nàng nhưng không phải là húc nữa mà "hích " phải cô ta (tình
cảm ở cấp độ 2) -> sinh ra cơ chể Higgs
Lần tiếp theo anh ta gặp lại ở trong thì anh ta đã ôm cô ta rồi (tình cảm ở cấp độ 3)-> sinh ra định
luật Ohm
Sau lần đó anh ta gặp lại cô ta thì đã Hôn rồi (tình cảm ở cấp độ 4)-> sinh ra hiệu ứng Hall
Cuối cùng là anh ta phờ ra đấy (tình cảm ở cấp độ 5) -> sinh ra định luật Faraday
5. Chắc chắn
Landau trong khi được hỏi về việc có xem xét Emmy Oether là một nhà nữ toán học lớn hay
không, ông nói " tôi có thể kiểm tra xem cô ta là nhà toán học lớn, còn việc cô ta có là phụ nữ
hay không, tôi không dám chắc "
6. Thời gian tương đối:
Một con sên đang băng qua đường thì bị một con rùa dẫm phải. Sau khi tỉnh lại trong phòng cấp
cứu, con sên được hỏi về nguyên nhân của tai nạn.
"Tôi thực sự không thể nhớ" con sên trả lời "bạn thấy đấy, mọi thứ xảy ra quá nhanh."
7. May mắn
Một nhà vật lý bước chân ra khỏi nhà và bị một viên gạch từ mái nhà rơi vào người. Hơi bối rối
nhưng chỉ sau đó giây lát ông lấy lại được bình tĩnh và mỉm cười. Mọi người đứng xung quanh
đó chứng kiến cảnh này đều rất ngạc nhiên, họ hỏi ông tại sao ông lại cười. Nhà vật lý trả lời :
" Tôi thấy mình rất may mắn bởi vì động năng của viên gạch chỉ là một nửa của m nhân v
bình phương."
8.Giá trị của óc nhà vật lý
Một anh...
1.Ba Định luật "NIUTƠN"
 
!"!#
$%& '()*+ ), -.)/01234)
56 .78
9%/+ :;< =) 6 ',&
2. Nguyên lý "ĐI DÉP LÊ"
!>? @  ( AB "CD E# 
A/0FG   !
3. Các định luật nhạy cảm của Vật lí
Định luật ÔM:%"-H I2J8()*+ "-A2KL?)
M8()*N+ &)/0' L *OA/P
Định luật Húc:< QD-F/P -C()*+ ),R()*
+ S-F28
Định luật Hôn (Hall )T,2U))85VW2?)WX#WM58Y2?)
Z0G QDB N8[2?)[N50-/P , *8
Định luật Fờ ra đấy (Faraday):\]?^Y 
4. Cấp độ tình yêu
_ G/PU356 [2"6G#58L` N
TU
a)A!3!F5)D /56 )3b!E!56 2"
6G#5$8L` S\U 
TA 5WF5)D G"^C 2"6G#598L` N
)c
a)AF5)D "^UC 2"6G#5d8L`  *?U))
>& B)5P#2"6G#5e8L` N)fQ
5. Chắc chắn
TQ /0g ] *XWX:hcWW)b'H)+
Y ! \ \XW)'H)+YR *)5Vb
Y Q'i!
6. Thời gian tương đối:
./P"NBQ56 a ()D 5R#5
?Y/0g ]7- D
!% ,,\+!6)P !D##YH ?X6'!
7. May mắn
)4/+7g N Dj' S /P US & & 
/( 7)')#)D /0"k(/P H /P ?X
? 6]#D YHg D )D /P =)46)P ;
!Tôi thấy mình rất may mắn bởi vì động năng của viên gạch chỉ là một nửa của m nhân v
bình phương."
8.Giá trị của óc nhà vật lý
 N*]^F5'k
['k6A56 "+ &/0_9),H%?#2l)m#8)
-=Z)4Y 'ennno
%?$-'HY 'ennnnno
thơ vui vật lý - Trang 2
thơ vui vật lý - Người đăng: Nguyễn Đình Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
thơ vui vật lý 9 10 734