Ktl-icon-tai-lieu

Thoái hóa Lipid

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 7529 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham

THOÁI HOÁ
LIPID

Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham

Nội dung
1 Huy động chất béo từ thức ăn và tổ
chức mỡ
2 Beta-Oxi hoá Acid béo
3 AB có số Carbon lẻ
4 AB chưa bão hoà
5 Một số điểm chú ý sự oxy hoá AB
6 Thể Ketone
Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham

Acid béo
(Dự trữ năng lượng)
• 2 lý do:
– Carbon trong acid béo hầu hết là (-CH2) bị
oxi hoá tạo năng lượng.
– Acid béo không hydrate hoá như la mono
va poly saccharides nên dễ tập trung trong
tổ chức mỡ

Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham

Chất béo từ thức ăn và tế bào t/c mỡ

Triacylglycerols
• Triglycerides là thành phần quan trong
trong thức ăn cung cấp năng lượng
• Triglycerides là dạng chủ yếu dự trũ năng
lượng trong cơ thể
• Hormones (glucagon, epinephrine, ACTH)
khởi động sự giải phóng AB từ tổ chức mỡ

Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham

Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham

Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham

Glycerol
• Glycerol tiếp tục thoái hoá cung cấp 5%
NL
• Tại Gan và tổ chức khác: Glycerokinase
khử H tạo GDA (glycerodioxyaceton)
• GDA tiếp tục thoái hoá theo cn đường
Embden meyerhoff hoặc tạo glycogen

Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham

Beta Oxihoá Acid béo
Acid béo được thoái hoá bằng cách loại bỏ
từng đơn vị 2-C
• Albert Lehninger chứng minh rằng quá trình này
xảy ra trong ty thể

• F. Lynen và E. Reichart : nhứng đơn vị 2-C giải
phóng ra là acetyl-CoA,không phải dưới dạng tự
do acetate
• Quá trình bắt đầu với sự oxy hoá của carbon ở
vị trí "beta“ được gọi là quá trình "beta-oxy hoá "
Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham

Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham

CoA hoạt hoá AB trong quá trinh oxy hoá
Acyl-CoA synthetase gắn AB với CoA, nhờ thủ
phân ATP thành AMP và PPi
• Sự hình thành Acyl-CoA cần sử dụng năng

lượng
• Phản ứng cần thuỷ phân 2 pt ATP
• Tuy nhiên sản phẩm của pư thuỷ phân là PPi
thúc đẩy pư mạnh hơn
• Chú ý: acyl-adenylate là chất trung gian trong
cơ chế.
Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham

Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company

Biochemistry 2/e - Garret...
Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham
Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company
THOÁI HOÁ
LIPID
Thoái hóa Lipid - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thoái hóa Lipid - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Thoái hóa Lipid 9 10 258