Ktl-icon-tai-lieu

thời khóa biểu

Được đăng lên bởi toiselamduoc139
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

Sinh viên: Nguyễn Thị Phương

Tổng học phí bạn phải đóng :

T3

T4

T5

T6

T7

Học kỳ 1 Năm học 2014-2015 Đợt học 1
1110011530

1->3
4->5
1->3
4->5

10->11 13/10/2014->18/10/2014
10->11 20/10/2014->22/11/2014

1->3
4->5
4->5
1->3
1->3
7->9
7->9
4->5
4->5
7->9
1->3
1->3
7->9

13/10/2014->22/11/2014
13/10/2014->22/11/2014
01/12/2014->13/12/2014
13/10/2014->18/10/2014
20/10/2014->13/12/2014
27/10/2014->29/11/2014
01/12/2014->13/12/2014
20/10/2014->06/12/2014
08/12/2014->13/12/2014
08/12/2014->13/12/2014
13/10/2014->18/10/2014
20/10/2014->13/12/2014
01/12/2014->13/12/2014

10->11 08/12/2014->13/12/2014

CN 1->3

13/10/2014->22/11/2014

4->5

13/10/2014->22/11/2014

Lớp :

D10QL12

0

Từ ngày - đến ngày Lớp học Phần
Tin cơ bản 1-1-14 (QL12)
20/10/2014->06/12/2014
Tin cơ bản 1-1-14 (QL12)
20/10/2014->06/12/2014
Tin cơ bản 1-1-14 (QL12)
08/12/2014->13/12/2014
Tin cơ bản 1-1-14 (QL12)
08/12/2014->13/12/2014
Toán cao cấp 1-1-14 (QL11)
10->11 13/10/2014->18/10/2014
Toán cao cấp 1-1-14 (QL11)
10->11 20/10/2014->13/12/2014
7->9 13/10/2014->18/10/2014 Những NL cơ bản CN Mác-Lênin 1-1-14 (QL06)
7->9 20/10/2014->22/11/2014 Những NL cơ bản CN Mác-Lênin 1-1-14 (QL06)
Nguyên lý thống kê-1-14 (QL11)_1C8
10->11 13/10/2014->18/10/2014
Nguyên lý thống kê-1-14 (QL11)_1C8
10->11 20/10/2014->13/12/2014
Tâm lý học lao động-1-14 (QL11)
10->11 27/10/2014->29/11/2014
10->11 01/12/2014->13/12/2014 Tâm lý học lao động-1-14 (QL11)
7->9 20/10/2014->06/12/2014 Pháp luật đại cương-1-14 (QL11)
7->9 08/12/2014->13/12/2014 Pháp luật đại cương-1-14 (QL11)
1->3 13/10/2014->18/10/2014 Toán cao cấp 1-1-14 (QL11)
1->3 20/10/2014->13/12/2014 Toán cao cấp 1-1-14 (QL11)
4->5 13/10/2014->18/10/2014 Tiếng Anh cơ bản 1-1-14 (QL12)
4->5 20/10/2014->13/12/2014 Tiếng Anh cơ bản 1-1-14 (QL12)
7->9 08/12/2014->13/12/2014 Tin cơ bản 1-1-14 (QL12)
Tin cơ bản 1-1-14 (QL12)
10->11 08/12/2014->13/12/2014

Thứ Tiết

T2

Mã SV :

THỜI KHÓA BIỂU CÁ NHÂN

Kiểu
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
Những NL cơ bản CN Mác-Lênin 1-1-14 (QL06) LT
Những NL cơ bản CN Mác-Lênin 1-1-14 (QL06) LT
Thể dục-1-14 (QL12)
LT
Thể dục-1-14 (QL12)
LT
Tâm lý học lao động-1-14 (QL11)
LT
Nguyên lý thống kê-1-14 (QL11)_1C8
LT
Nguyên lý thống kê-1-14 (QL11)_1C8
LT
Tâm lý học lao động-1-14 (QL11)
LT
Tâm lý học lao động-1-14 (QL11)
LT
Pháp luật đại cương-1-14 (QL11)
LT
Pháp luật đại cương-1-14 (QL11)
LT
Pháp luật đại cương-1-14 (QL11)
LT
Tiếng Anh cơ bả...
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỜI KHÓA BIỂU CÁ NHÂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI Học kỳ 1 Năm học 2014-2015 Đợt học 1
Sinh viên:
Nguyễn Thị Phương Mã SV :
1110011530 Lớp : D10QL12
Tổng học phí bạn phải đóng :
0
Thứ
Tiết
Từ ngày - đến ngày
Lớp học Phần Kiểu Địa điểm học Giảng viên
T2
1->3
20/10/2014->06/12/2014
Tin cơ bản 1-1-14 (QL12) LT E 403 E
Phạm Hồng Nhung
4->5
20/10/2014->06/12/2014
Tin cơ bản 1-1-14 (QL12) LT E 403 E
Phạm Hồng Nhung
1->3
08/12/2014->13/12/2014
Tin cơ bản 1-1-14 (QL12) LT E 403 E
4->5
08/12/2014->13/12/2014
Tin cơ bản 1-1-14 (QL12) LT E 403 E
10->11
13/10/2014->18/10/2014
Toán cao cấp 1-1-14 (QL11) LT E 201 E Nguyễn Thị Nga 65
10->11
20/10/2014->13/12/2014
Toán cao cấp 1-1-14 (QL11) LT E 201 E
Nguyễn Thị Nga 65
T3
7->9
13/10/2014->18/10/2014
Những NL cơ bản CN Mác-Lênin 1-1-14 (QL06)
LT E 201 E
Ng Thị Giáng Hương
7->9
20/10/2014->22/11/2014
Những NL cơ bản CN Mác-Lênin 1-1-14 (QL06)
LT E 201 E
Ng Thị Giáng Hương
10->11
13/10/2014->18/10/2014
Nguyên lý thống kê-1-14 (QL11)_1C8 LT D 601 D
Nguyễn Lê Anh
10->11
20/10/2014->13/12/2014
Nguyên lý thống kê-1-14 (QL11)_1C8 LT D 601 D
Nguyễn Lê Anh
T4
10->11
27/10/2014->29/11/2014
Tâm lý học lao động-1-14 (QL11) LT F 501 F
Nguyễn Thị Hiền
10->11
01/12/2014->13/12/2014
Tâm lý học lao động-1-14 (QL11) LT F 501 F
Nguyễn Thị Hiền
7->9
20/10/2014->06/12/2014
Pháp luật đại cương-1-14 (QL11) LT E 201 E
Trần Thị Lan Anh
7->9
08/12/2014->13/12/2014
Pháp luật đại cương-1-14 (QL11) LT E 201 E
Trần Thị Lan Anh
1->3
13/10/2014->18/10/2014
Toán cao cấp 1-1-14 (QL11) LT E 201 E
Nguyễn Thị Nga 65
1->3
20/10/2014->13/12/2014
Toán cao cấp 1-1-14 (QL11) LT E 201 E Nguyễn Thị Nga 65
4->5
13/10/2014->18/10/2014
Tiếng Anh cơ bản 1-1-14 (QL12) LT E 303 E
Trần Thị Thu Hằng
4->5
20/10/2014->13/12/2014
Tiếng Anh cơ bản 1-1-14 (QL12) LT E 303 E
Trần Thị Thu Hằng
T5
7->9
08/12/2014->13/12/2014
Tin cơ bản 1-1-14 (QL12) LT E 403 E
10->11
08/12/2014->13/12/2014
Tin cơ bản 1-1-14 (QL12) LT E 403 E
10->11
13/10/2014->18/10/2014
Những NL cơ bản CN Mác-Lênin 1-1-14 (QL06)
LT E 201 E
Ng Thị Giáng Hương
10->11
20/10/2014->22/11/2014
Những NL cơ bản CN Mác-Lênin 1-1-14 (QL06)
LT E 201 E
Ng Thị Giáng Hương
1->3
13/10/2014->22/11/2014
Thể dục-1-14 (QL12) LT
Lê Thị Thu Hương
4->5
13/10/2014->22/11/2014
Thể dục-1-14 (QL12) LT
Lê Thị Thu Hương
4->5
01/12/2014->13/12/2014
Tâm lý học lao động-1-14 (QL11) LT F 501 F
Nguyễn Thị Hiền
T6
1->3
13/10/2014->18/10/2014
Nguyên lý thống kê-1-14 (QL11)_1C8 LT D 601 D
Nguyễn Lê Anh
1->3
20/10/2014->13/12/2014
Nguyên lý thống kê-1-14 (QL11)_1C8 LT D 601 D
Nguyễn Lê Anh
7->9
27/10/2014->29/11/2014
Tâm lý học lao động-1-14 (QL11) LT F401 F
Nguyễn Thị Hiền
7->9
01/12/2014->13/12/2014
Tâm lý học lao động-1-14 (QL11) LT F 501 F
Nguyễn Thị Hiền
4->5
20/10/2014->06/12/2014
Pháp luật đại cương-1-14 (QL11) LT E 201 E
Trần Thị Lan Anh
4->5
08/12/2014->13/12/2014
Pháp luật đại cương-1-14 (QL11) LT E 201 E
Trần Thị Lan Anh
T7
7->9
08/12/2014->13/12/2014
Pháp luật đại cương-1-14 (QL11) LT E 201 E
Trần Thị Lan Anh
1->3
13/10/2014->18/10/2014
Tiếng Anh cơ bản 1-1-14 (QL12) LT E 303 E
Trần Thị Thu Hằng
1->3
20/10/2014->13/12/2014
Tiếng Anh cơ bản 1-1-14 (QL12) LT E 303 E
Trần Thị Thu Hằng
CN
7->9
01/12/2014->13/12/2014
Tâm lý học lao động-1-14 (QL11) LT F 501 F
Nguyễn Thị Hiền
10->11
08/12/2014->13/12/2014
Pháp luật đại cương-1-14 (QL11) LT E 201 E
Trần Thị Lan Anh
1->3
13/10/2014->22/11/2014
Điền kinh-1-14 (QL12) LT
Nguyễn Ngọc Liên
4->5
13/10/2014->22/11/2014
Điền kinh-1-14 (QL12) LT
Nguyễn Ngọc Liên
thời khóa biểu - Người đăng: toiselamduoc139
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
thời khóa biểu 9 10 991