Ktl-icon-tai-lieu

Thống kê sinh học

Được đăng lên bởi Phạm Ngọc Sơn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 59 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỐNG KÊ SINH HỌC

MỤC LỤC
Chương 1. GIỚI THIỆU VỀ THỐNG KÊ SINH HỌC
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM ........................................................................................... 1
1. Thống kê ....................................................................................................... 1
2. Thống kê sinh học ......................................................................................... 1
3. Mẫu và tổng thể ............................................................................................ 1
II. DỮ LIỆU TRONG SINH HỌC ............................................................................. 2
1. Dữ liệu .......................................................................................................... 2
2. Các quan sát và biến số ................................................................................. 2
3. Các loại thang đo .......................................................................................... 2
4. Các loại biến số trong sinh học ...................................................................... 3
5. Độ đúng và độ chính xác của dữ liệu ............................................................. 4
III. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM THỐNG KÊ MINITAB ............................................. 4

Chương 2. MÔ TẢ VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU
I. MÔ TẢ VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BẢNG .............................................. 7
1. Bảng tần số một chiều ................................................................................... 8
2. Bảng tần số hai chiều .................................................................................... 9
II. MÔ TẢ VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ ......................................... 10
1. Pie Chart ....................................................................................................... 10
2. Time Series Plot ............................................................................................ 11
3. Line Graph .................................................................................................... 12
4. Bar Chart ...................................................................................................... 13
5. Interval Plot .................................................................................................. 17
6. Histogram ..................................................................................................... 18
7. Stem and Leaf Plots ..................................................
THỐNG KÊ SINH HỌC
i
MỤC LỤC
Chương 1. GIỚI THIỆU VỀ THỐNG KÊ SINH HỌC
I. MT SỐ KHÁI NIỆM ........................................................................................... 1
1. Thng ....................................................................................................... 1
2. Thng sinh học ......................................................................................... 1
3. Mẫu và tổng thể ............................................................................................ 1
II. DỮ LIỆU TRONG SINH HỌC ............................................................................. 2
1. Dữ liệu .......................................................................................................... 2
2. Các quan sát và biến số ................................................................................. 2
3. Các loại thang đo .......................................................................................... 2
4. Các loại biến số trong sinh học ...................................................................... 3
5. Độ đúng và độ chính xác của dữ liệu ............................................................. 4
III. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM THỐNG KÊ MINITAB ............................................. 4
Chương 2. MÔ TẢ VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU
I. MÔ TẢ VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BẢNG .............................................. 7
1. Bảng tần số một chiều ................................................................................... 8
2. Bảng tần số hai chiều .................................................................................... 9
II. MÔ TẢ VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ ......................................... 10
1. Pie Chart ....................................................................................................... 10
2. Time Series Plot ............................................................................................ 11
3. Line Graph .................................................................................................... 12
4. Bar Chart ...................................................................................................... 13
5. Interval Plot .................................................................................................. 17
6. Histogram ..................................................................................................... 18
7. Stem and Leaf Plots ...................................................................................... 21
8. Dotplot .......................................................................................................... 22
9. Scatterplots ................................................................................................... 23
III. CÁC SỐ ĐO ĐỊNH TÂM .................................................................................... 24
1. Số trung bình ................................................................................................. 24
2. Số trung vị .................................................................................................... 26
3. Số yếu vị ....................................................................................................... 26
IV. CÁC SỐ ĐO ĐỘ PN TÁN ............................................................................. 27
1. Khong biến thiên ......................................................................................... 27
2. Khong tứ vị ................................................................................................. 27
Thống kê sinh học - Trang 2
Thống kê sinh học - Người đăng: Phạm Ngọc Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thống kê sinh học 9 10 177