Ktl-icon-tai-lieu

Thông tin vệ tinh

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1479 lần   |   Lượt tải: 14 lần
53
CHÆÅNG 4
KHAÏI NIÃÛM CHUNG VÃÖ THÄNG TIN VÃÛ TINH
4.2. NGUYÃN LYÏ CUÍA THÄNG TIN VÃÛ TINH
Sau khi âæåüc phoïng vaìo vuî truû, vãû tinh tråí thaình traûm thäng tin ngoaìi traïi âáút.
Noï coï nhiãûm vuû thu tên hiãûu dæåïi daûng soïng vä tuyãún tæìüt traûm åí traïi âáút, khuãúch
âaûi räöi phaït tråíö traïi âáút cho mäüt traûm khaïc.
Coï hai quy luáût chi phäúi quyî âaûo cuía caïc vãû tinh bay xung quanh quaí âáút laì:
ût phàóng quyî âaûo bay cuía vãû tinh phaíi càõt ngang tám Traïi âáút.
Quía âáút phaíi laì trung tám cuía báút kyì quyî âaûo naìo cuía vãû tinh.
Hçnh 4.1 biãøu diãùn 3 daûng quyî âaûo cå baín cuía vãû tinh.
4.2.1. Quyî âaûo cæûc troìn
Æu âiãøm cuía daûng quyî âaûo naìy laìùi âiãøm trãn màût âáút âãöu nhçn tháúy vãû tinh
thäng qua mäüt quyî âaûo nháút âënh, viãûc phuí soïng toaìn cáöu cuía daûng quyî âaûo naìy âaût
âæåüc vç quyî âaûo bay cuía vãû tinh seîön læåüt queït táút caí caïc vë trê trãn màût âáút. Daûng
quyî âaûo naìy âæåüc sæí duûng cho caïc vãû tinh dæû baïo thåìi tiãút, haìng haíi, thàm doì taìi
nguyãn vaì caïc vãû tinh do thaïm, khäng thäng duûng cho truyãön thäng tin.
4.2.2. Quyî âaûo elip nghiãng
Æu âiãøm cuía loaûi quyî âaûo naìy laìû tinh coï thãø âaût âãún caïc vuìng cæûc cao maì
caï
c vãû tinh âëa ténh khäng thãø âaût tåïi. Tuy nhiãn quyî âaûo elip nghiãng coï nhæåüc
âiãøm laì hiãûu æïng Doppler låïn vaìún âãö âiãöu khiãøn baïm âuäøi vãû tinh phaíi åíïc
cao.
Hçnh 4.1 Ba daûng quyî âaûo cå baín cuía vãû tinh.
Quyî âaûo
xêch âaûo
Quyî âaûo elip
nghiãng
Quyî âaûo
ûc troìn
Thông tin vệ tinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tin vệ tinh - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Thông tin vệ tinh 9 10 116