Ktl-icon-tai-lieu

Thuật toán mã hóa AES

Được đăng lên bởi quoc-vntech
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1

Kiến trúc mã hóa khối và AES
Tóm tắt chương:

$ Nội dung chương 1 trình bày các vấn đề chính sau:
% Giới thiệu và phân tích quá trình phát triển của kiến trúc thuật toán mã hóa
khối, xuất phát từ ý tưởng của C. Shannon đến kiến trúc mạng Feistel [31],
kiến trúc mạng thay thế - hoán vị (SPN [43]), chiến lược vết rộng (wide trail
strategy [20]). Từ đó, đi đến kết luận XAES là một bước tiếp nối giữa các kiến
trúc mã hóa khối với các thuật toán mã hóa cụ thể.
% Trình bày và phân tích các thuật toán mã hóa khối tựa-Rijndael và các mở
rộng đã được đề xuất, từ đó rút ra các kết luận về những hướng tiếp cận trong
việc tạo ra những thuật toán tựa-Rijndael cũng như các phiên bản mở rộng.
% Trình bày về thuật toán AES và phân tích hướng tiếp cận của chúng tôi trong
việc tổng quát hóa các thành phần của AES để xây dựng XAES.

1.1 Từ kiến trúc thuật toán mã hóa khối đến XAES
1.1.1 Kiến trúc thuật toán mã hóa khối
Trong bài viết “Communication Theory of Secrecy Systems” xuất bản năm 1949,
C. Shannon đã đề xuất một phương án tổng quát để xây dựng thuật toán mã hóa
khối an toàn bằng cách sử dụng kết hợp các thao tác mã hóa tạo ra tính hỗn loạn và
tính khuếch tán thông tin [78].
• Tính hỗn loạn giúp phá vỡ mối quan hệ giữa bản rõ và bản mã, tạo ra mối
quan hệ phức tạp và chặt chẽ giữa khóa với bản mã.
• Sự khuếch tán giúp phá vỡ và phân tán các phần tử trong các mẫu xuất hiện
trong bản rõ để không thể phát hiện ra các mẫu này trong bản mã.
Ý tưởng của Shannon được xem là một phương án tổng quát đầu tiên cho việc xây
dựng các thuật toán mã hóa khối hiện đại. Xuất phát từ ý tưởng của Shannon, một số
kiến trúc mã hóa khối đã được đề xuất. Trong số đó, mạng Feistel [31] và mạng
thay thế - hoán vị (Substitution-permutation-network - SPN) [43] là hai kiến trúc mã
hóa khối được sử dụng phổ biến trong việc tạo ra các thuật toán mã hóa khối hiện đại.

9

1.1.2 “Chiến lược vết rộng”
Chiến lược “Wide Trail Strategy”, tạm dịch là “chiến lược vết rộng”, được J.
Daemen đề xuất trong [19] và được phân tích chi tiết trong [20][21]. “Chiến lược vết
rộng” được đề xuất để cụ thể hóa cách xây dựng một lớp các thuật toán mã hóa khối
theo kiến trúc SPN. Trong chiến lược vết rộng, tác giả đã đề xuất một kiến trúc trừu
tượng cho thuật toán mã hóa khối dựa trên kiến trúc SPN, đồng thời chứng minh cách
xác định giới hạn để kiểm tra tính an toàn đối với phương pháp tấn công cho các thuật
toán được xây dựng theo chiến lược vết rộng.
Thuật toán mã hóa tham số hóa XAES mà chúng tôi đề xuất đ...
9
Chương 1
Kiến trúc mã hóa khi và AES
Tóm tt chương:
$
Ni dung chương 1 trình bày các vn đề chính sau:
% Gii thiu và phân tích quá trình phát trin ca kiến trúc thut toán mã hóa
khi, xut phát t ý tưởng ca C. Shannon đến kiến trúc mng Feistel [31],
kiến trúc mng thay thế - hoán v (SPN [43]), chiến lược vết rng (wide trail
strategy [20]). T đó, đi đến kết lun XAES là mt bước tiếp ni gia các kiến
trúc mã hóa khi vi các thut toán mã hóa c th.
% Trình bày và phân tích các thut toán mã hóa kh
i ta-Rijndael và các m
rng đã được đề xut, t đó rút ra các kết lun v nhng hướng tiếp cn trong
vic to ra nhng thut toán ta-Rijndael cũng như các phiên bn m rng.
% Trình bày v thut toán AES và phân tích hướng tiếp cn ca chúng tôi trong
vic tng quát hóa các thành phn ca AES để xây dng XAES.
1.1 T kiến trúc thut toán mã hóa khi đến XAES
1.1.1 Kiến trúc thut toán mã hóa khi
Trong bài viết “Communication Theory of Secrecy Systems” xut bn năm 1949,
C. Shannon đã đề xut mt phương án tng quát để xây dng thut toán mã hóa
khi an toàn bng cách s dng kết hp các thao tác mã hóa to ra tính hn lon và
tính khuếch tán thông tin [78].
Tính hn lon giúp phá v mi quan h gia bn rõ và bn mã, to ra mi
quan h phc tp và cht ch gia khóa vi bn mã.
S khuếch tán giúp phá v và phân tán các phn t trong các mu xut hin
trong bn rõ để không th phát hin ra các mu này trong bn mã.
Ý tưởng ca Shannon được xem là mt phương án tng quát đầu tiên cho vic xây
dng các thut toán mã hóa khi hin đại. Xut phát t ý tưởng ca Shannon, mt s
kiến trúc mã hóa khi đã được đề xut. Trong s đó, mng Feistel [31] và mng
thay thế - hoán v
(Substitution-permutation-network - SPN) [43] là hai kiến trúc mã
hóa khi được s dng ph biến trong vic to ra các thut toán mã hóa khi hin đại.
Thuật toán mã hóa AES - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật toán mã hóa AES - Người đăng: quoc-vntech
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Thuật toán mã hóa AES 9 10 165