Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành hóa hữu cơ

Được đăng lên bởi thuchanh
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 772 lần   |   Lượt tải: 0 lần
$"%
!'


	

&


&$%

&$#"
	!'
 %


+)(* ,Khoa Hoùa

Giaùo trình thöïc haønh Hoùa hữu cô

MUÏC LUÏC

Noäi dung

Trang

Muïc luïc . ........................................................................................................................... 2
Moân hoïc: Thöïc haønh hoùa höõu cô. ..................................................................................... 3
Noäi dung thöïc haønh. .........................................................................................................5
Baøi 1: Hydro carbon vaø daãn xuaát Halogen . ..................................................................... 6
Baøi 2: Ancol vaø Phenol . ................................................................................................... 9
Baøi 3: Aldehyd - Ceton - acid Carboxylic. ...................................................................... 14
Baøi 4: Amin, protid - chaát beùo, xaø phoøng. ........................................................................ 18
Baøi 5: Phaûn öùng ester hoùa . ............................................................................................... 23
Baøi 6: Ñieàu cheá acid Sulfanilic . ....................................................................................... 26
Baøi 7: Ñieàu cheá phaåm maøu ß-Naphtol orange vaø Metyl orange. ..................................... 28
Baøi 8: Ñieàu cheá Benzalaceton . ........................................................................................ 31
Baøi 9: Ñieàu cheá acid Cinnamic . ....................................................................................... 33
Baøi 10: Ñieàu cheá 2 – Naphtyl Metyl eter . ....................................................................... 36
Baøi 11: Trích ly tinh daàu . ................................................................................................. 38
Baøi 12: Chieát cafein töø laù traø. ...........................................................................................39

2Khoa Hoùa

Giaùo trình thöïc haønh Hoùa hữu cô

MOÂN HOÏC: THÖÏC HAØNH HOÙA HÖÕU CÔ

1.

Maõ moân hoïc: 052HO220

2.

Soá ñôn vò hoïc trình: 2

3.

Trình ñoä thuoäc khoái kieán thöùc: Khoái cô sôû ngaønh.

4.

Phaân boá thôøi gian: Thöïc haønh 100%

5.

Ñieàu kieän tieân quyeát: Ñaõ hoïc hoùa höõu cô

6.

Moâ taû vaén taét noäi dung moân h...
$"%!'
&
&$ %
&$#"
!' %
+)(* ,
http://hhud.tvu.edu.vn
Thực hành hóa hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành hóa hữu cơ - Người đăng: thuchanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Thực hành hóa hữu cơ 9 10 227