Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành Vi sinh vật học (Lê Quốc Tuấn)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 8792 lần   |   Lượt tải: 30 lần
ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP. HOÀ CHÍ MINH
KHOA MOÂI TRÖÔØNG VAØ TAØI NGUYEÂN

Leâ Quoác Tuaán

Thöïc Haønh

VI SINH VAÄT HOÏC

Löu haønh noäi boä
-2009-

MUÏC ÑÍCH VAØ YEÂU CAÀU
I. MUÏC ÑÍCH.
Cuoán thöïc taäp vi sinh vaät hoïc ñöôïc bieân soaïn cho sinh vieân Ngaønh Coâng ngheä Moâi
tröôøng, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm – TP. Hoà Chí Minh vôùi muïc ñích giuùp sinh vieân laøm
quen vôùi nhöõng kyõ naêng thao taùc trong phoøng thí nghieäm vi sinh vaät nhö : Pha cheá moâi
tröôøng; Khöû truøng moâi tröôøng; Phaân laäp, Nuoâi caáy vaø Baûo quaûn vi sinh vaät…Noäi dung thöïc
haønh ñöôïc chia laøm 2 phaàn:
Phaàn I. Phaàn thöïc taäp vi sinh ñaïi cöông.
Trong phaàn naøy sinh vieân thöïc haønh chuaån bò moâi tröôøng, thao taùc voâ truøng phöông
phaùp laáy maãu vaø baûo quaûn, nhuoäm maøu vaø quan saùt vi sinh vaät.
Phaàn II. Phaàn thöïc taäp vi sinh moâi tröôøng.
Trong phaàn naøy sinh vieân tieán haønh nuoâi caáy vi sinh vaät ñeå phaùt hieän vaø ñònh löôïng
chuùng. Moãi nhoùm coù theå choïn moät ñeà taøi nghieân cöùu veà chuûng vi sinh vaät coù trong hoaëc
ngoaøi giaùo trình thöïc taäp ñeå tieán haønh phaân tích chuùng.
Keát quaû moãi phaàn thöïc taäp ñöôïc ñaùnh giaù döïa vaøo möùc ñoä chuyeân caàn, möùc ñoä
hieåu bieát caùc nguyeân taéc, kyõ naêng thao taùc chính cuûa moãi baøi thöïc taäp. Keát quaû ñöôïc
ñaùnh giaù qua baøi kieåm tra vieát vaø thöïc haønh cuûa moãi phaàn thöïc taäp.
II. YEÂU CAÀU.
Sinh vieân phaûi thöïc hieän nghieâm tuùc moät soá quy taéc cô baûn sau:
1. Khoâng aên uoáng trong phoøng thí nghieäm, khoâng ngaäm baát cöù vaät gì duøng ñeå thao taùc
trong quaù trình thöïc haønh.
2. Mang aùo blouse trong suoát thôøi gian thöïc haønh, khoâng mang noù ôû baát cöù moät nôi naøo
khaùc.
3. Mang gaêng tay vaø caùc thieát bò baûo hoä trong quaù trình tieáp xuùc vôùi caùc chaát ñoäc haïi.
4. Luoân luoân söû duïng quaû boùp cao su khi thao taùc oáng huùt ñònh löôïng (pipette), khoâng
huùt baèng mieäng.
5. Söû duïng giaáy thaám coù taåm chaát khöû truøng ñeå lau saïch xung quanh khu vöïc ñang tieán
haønh thí nghieäm. Neáu lôõ tay laøm ñoå, nhieãm dòch vi sinh vaät leân baøn thöïc taäp cuõng
tieán haønh lau nhö treân sau ñoù khöû truøng laïi baøn thöïc taäp.
6. Khi laøm vôõ caùc vaät duïng baèng thuyû tinh, phaûi mang gaêng tay ñeå thu gom chuùng vaøo
moät tuùi raùc rieâng.
7. Loaïi thaûi taát caû caùc chaát ñoäc haïi ñuùng nôi quy ñònh.
8. Phaûi caån thaän khi thao taùc voâ truøng vôùi ñeøn coàn. Daäp taét löûa khi khoâng coù nhu caàu
söû duïng trong thôøi gian da...
ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP. HOÀ CHÍ MINH
KHOA MOÂI TRÖÔØNG VAØ TAØI NGUYEÂN
WX
Leâ Quoác Tuaán
Thöïc Haønh
VI SINH VAÄT HOÏC
Löu haønh noäi boä
-2009-
Thực hành Vi sinh vật học (Lê Quốc Tuấn) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành Vi sinh vật học (Lê Quốc Tuấn) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Thực hành Vi sinh vật học (Lê Quốc Tuấn) 9 10 596