Ktl-icon-tai-lieu

THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ

Được đăng lên bởi mins-231298
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP
BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ
- Bản đồ:
-Nội dung bản đồ: biểu hiện đối tượng
địa lí nào? nêu các phương pháp thể
hiện
- Trình bày cụ thể về từng phương
pháp
+Tên phương pháp? Đối tượng thể
hiện
- Khả năng biểu hiện của phương
pháp?

Nhóm
Nhóm
2 1

Nhóm 3

THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP
BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ
-Bản đồ: Công nghiệp điện Việt Nam
-Nội dung biểu hiện: cơ cấu và phân bố
ngành công nghiệp điện lực Việt Nam
- Phương pháp biểu hiện:
+ Phương pháp kí hiệu: Biểu hiện các:
nhà máy thuỷ điện đang xây dựng, nhà
máy thuỷ điện, nhiệt điện, trạm biến áp
220kv, 500kv
+Phương pháp kí hiệu đường chuyển
động: biều hiện: Đường dây 500kv,
đường dây 220kv,sông ngòi
- Khả năng biểu hiện: Vị Trí của các nhà
máy thuỷ, nhiệt điện, các trạm biến áp,
số lượng các nhà máy thuỷ, nhiệt điện,
các trạm biến áp.

THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP
BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ
-Bản đồ:Gió và bão ở Việt Nam
-Nội dung thể hiện: Các loại gió và
Đường di chuyển của bão ở Việt
Nam
-Phương pháp thể hiện:
+Kí hiệu đường chuyển động:
Gió và bão được thể hiẹn bằng các
mũi tên, hướng của mũi tên chỉ
hướng gió: gió TN. Gió ĐB; độ lớn và
độ dài chỉ cương độ của gió và bão;
mầu xắc chỉ chất lượng của gió
+ Phương pháp biểu đồ bản đồ: biểu
hiện các hoa gió: chỉ tần suất,
hướng, tốc độ của các loại gôẳi các
địa phương
-Khả năng biểu hiện: Hướng chuyển
động, tần suất, cường độ các loại
gió, bão tác động đến nước ta

THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP
BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ
Bản đồ phân bố dân cư châu Á
-Nội dung thể hiện: Phân bố dân cư
châu Á
-Phương pháp thể hiện:
+ Phương pháp chấm điểm thể hiện
mỗi điểm chấm tương ứng với
500000 người
+ Phương pháp kí hiệu : thể hiện
các đô thị có quy mô từ 5 -> 8 triệu
người
- Khẩ năng biểu hiện: sự phân bố
dân cư, và một số lượng dân cư nhất
định trên các lãnh thổ ở châu Á

LUYỆN TẬP
Điền thông tin cần thiết vào bảng sau:

Tên bản đồ

Phương pháp thể hiện
Tên phương
pháp

Đối tượng
thể hiện

Khả năng
biểu hiện

HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ
Tìm hiểu:
1.Các khái niệm: Vũ Trụ; Thiên Hà; Hệ Mặt Trời
2.Cùng một thời điểm Trái Đất tham gia mẫy chuyển động?
kể tên các chuyển động đó
3.Sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất tạo ra
những hệ quả nào? Trình bày các hệ quả đó.

...
THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP
BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ
- Bản đồ:
-
Nội dung bản đồ: biểu hiện đối tượng
địa lí nào? nêu các phương pháp thể
hiện
-
Trình bày cụ thể về từng phương
pháp
+Tên phương pháp? Đối tượng thể
hiện
- Khả năng biểu hiện của phương
pháp?
Nhóm 1Nhóm 2
Nhóm 3
THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ - Người đăng: mins-231298
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ 9 10 253