Ktl-icon-tai-lieu

Thực phẩm chức năng phòng và hỗ trợ ung thư

Được đăng lên bởi Huyền Tamy
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1374 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA KHOA HỌC SỰ SỐNG

BÀI TIỂU LUẬN
MÔN: CÔNG NGHỆ PROTEIN

Đề tài:

CHIẾN LƯỢC TINH CHẾ PROTEIN,
CÁC PHƯƠNG PHÁP TINH SẠCH. VÍ DỤ
TINH CHẾ MỘT PROTEIN TỰ NHIÊN
Giảng viên

: ThS. Trịnh Đình Khá

Sinh viên thực hiện

: Trương Thị Thu Huyền

Mã sinh viên

: DTZ1153310024

Lớp

: Công nghệ sinh k9

Thái Nguyên, tháng 12 năm 2014

1

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1: Mối liên hệ giữa DNA, RNA và protein trong tế bào.........................................5
Hình 2: Các bậc cấu trúc của protein................................................................................6
Hình 3: Sơ đồ chiến lược tinh chế protein........................................................................7
Hình 4: Sơ đồ sắc ký lọc gel...........................................................................................12
Hình 5: Mô tả nguyên lý của quá trình sắc ký trao đổi ion............................................13
Hình 6: Sơ đồ sắc ký ái lực.............................................................................................14
Hình 7: Hệ thống HPLC.................................................................................................15
Hình 8: Điện di đồ SDS-PAGE của ricin tinh chế. Điện di được thực hiện trong điều
kiện có 0,1% SDS trong gel polyacrylamide 12,6%. Các băng protein được nhuôm
bằng Coommasie Brillant Blue R250; 1: ricin dưới các điều kiện biến tính; 2: marker
protein: 4,4, 18,4, 25, 35, 45, 66,2, 116 (kDa); 3: ricin dưới điều kiện không biến tính.
.........................................................................................................................................24

2

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU..........................................................................................................................4
CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ PROTEIN.................................................................5
1. Khái niệm và cấu trúc protein...................................................................................5
2. Vai trò của protein.....................................................................................................6
CHƯƠNG 2: CHIẾN LƯỢC TINH CHẾ PROETIN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP 7
1. Thu hồi và chiết xuất protein....................................................................................7
1.1. Thu hồi các protein ngoại bào................................................................................8
1.2. Thu hồi các protein nội bào...........................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA KHOA HỌC SỰ SỐNG
BÀI TIỂU LUẬN
MÔN: CÔNG NGHỆ PROTEIN
Đề tài:
CHIẾN LƯỢC TINH CHẾ PROTEIN,
CÁC PHƯƠNG PHÁP TINH SẠCH. VÍ DỤ
TINH CHẾ MỘT PROTEIN TỰ NHIÊN
Giảng viên : ThS. Trịnh Đình Khá
Sinh viên thực hiện : Trương Thị Thu Huyền
Mã sinh viên : DTZ1153310024
Lớp : Công nghệ sinh k9
Thái Nguyên, tháng 12 năm 2014
1
Thực phẩm chức năng phòng và hỗ trợ ung thư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực phẩm chức năng phòng và hỗ trợ ung thư - Người đăng: Huyền Tamy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Thực phẩm chức năng phòng và hỗ trợ ung thư 9 10 661