Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập sinh học phân tử

Được đăng lên bởi Tien Huynh Minh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 827 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

BÀI BÁO CÁO
THỰC TẬP SINH HỌC PHÂN TỬ TẾ BÀO
Cán bộ hướng dẫn: Ths. Trần Thị Xuân Mai
Ths. Nguyễn Thị Liên
Sinh viên thực hiện:

Võ Minh Khánh

MSSV: 3072505

Cần Thơ, ngày 22 tháng 11 năm 2009

2

MỤC LỤC
I.

ĐẶT VẤN ĐỀ..........................................................................................................4

II.

LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU.........................................................................................4
1.

2.

3.

4.

III.
1.

2.

CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN...............................................................................4
1.1.

Các chất hóa học............................................................................................4

1.2.

Đèn UV...........................................................................................................5

1.3.

Môi trường nuôi vi khuẩn..............................................................................5

CHIẾT XUẤT VÀ TINH SẠCH DNA................................................................5
2.1.

NGUYÊN TẮC CHUNG CHIẾT XUẤT DNA...........................................5

2.2.

XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ DNA VÀ CHẠY ĐIỆN DI....................................5

CHUẨN BỊ CÁC DUNG DỊCH, MÔI TRƯỜNG, DỤNG CỤ...........................8
3.1.

CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ DUNG DỊCH, MÔI TRƯỜNG...........................8

3.2.

VẬT DỤNG THỦY TINH, NHỰA..............................................................9

CÁC HÓA CHẤT TRONG QUÁ TRÌNH CHIẾT XUẤT DNA........................9
4.1.

Ethidium Bromide (EtBr)...............................................................................9

4.2.

Cetyl Trimethylammonium Bromide (CTAB)............................................13

4.3.

TE buffer......................................................................................................13

4.4.

Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)...................................................................14

4.5.

Extraction Buffer (EB).................................................................................14

4.6.

Proteinase K (endopeptidase K)..................................................................14

PHƯƠNG TIỆN – PHƯƠNG PHÁP..................................................................14
TRÍCH DNA TỪ ĐỘNG VẬT (TÔM)..............................................................14
1.1.

Phương tiện......................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
BÀI BÁO CÁO
THỰC TẬP SINH HỌC PHÂN TỬ TẾ BÀO
Cán bộ hướng dẫn: Ths. Trần Thị Xuân Mai
Ths. Nguyễn Thị Liên
Sinh viên thực hiện: Võ Minh Khánh MSSV: 3072505
Thực tập sinh học phân tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tập sinh học phân tử - Người đăng: Tien Huynh Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Thực tập sinh học phân tử 9 10 417