Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng các trạm quan trắc môi trường tại Việt Nam

Được đăng lên bởi phuongthao93yb
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thực trạng các trạm quan trắc môi trường ở Việt Nam
I.

Đặt vấn đề
Tăng trưởng kinh tế nước ta trong thời gian qua chủ yếu dựa vào việc tăng
đầu vào như: vốn, nguyên vật liệu, năng lượng....cơ cấu sản xuất còn nặng về
sản xuất, khai thác, chưa đầu tư vào quá trình gia công, chế biến bởi vậy đã kéo
theo sự gia tăng về lượng thải, chất ô nhiễm ít được xử lí thải ra môi trường gây
ra sức ép không nhỏ đến tài nguyên và thiên nhiên, làm cho môi trường ô nhiễm
và suy thoái.
Để quản lý, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường có
hiệu quả, điều cần thiết đầu tiên là phải có những thông tin về chất lượng môi
trường, công tác quan trắc môi trường như một công cụ không thể thiếu trong
quản lý bảo vệ môi trường. Việc xây dựng và đưa vào hoạt động các trạm quan
trắc, mạng lưới quan trắc có hiệu quả thích đáng hay không là một công việc đòi
hỏi chuyên môn, trách nhiệm cao từ người quản lý đến người thực hiện công tác
trên cũng như toàn bộ chúng ta sống chung trong một môi trường.

Nội dung
Hiện nay, ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt tại các đô th ị không ch ỉ
còn là vấn đề riêng lẻ của một quốc gia hay một khu v ực mà nó đã tr ở
thành vấn đề toàn cầu. Thực trạng phát triển kinh tế – xã h ội của n ước ta
thời gian qua đã có những tác động lớn đến môi trường, đặt ra cho các nhà
quản lý, nhà khoa học những nhiệm vụ nặng nề trong việc xử lý và ki ểm
soát tình trạng ô nhiễm không khí. Việc có một trạm quan trắc không khí
tự động, di động (MAQMS) sẽ là giải pháp linh hoạt nhằm phục vụ m ục
tiêu trên.

Hiện nay, tại Việt Nam có 30 trạm quan trắc không khí tự động, liên tục
(27 trạm cố định và 3 xe di động) tại các thành phố lớn và cả các địa
phương. Ngoài ra, theo quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường không
khí sẽ được tăng cường thêm 58 trạm tính đến năm 2020. Tính đ ến nay đã
có 57 địa phương trong cả nước thành lập Trung tâm Quan trắc môi
trường với các tên gọi khác nhau, trực thuộc Sở TN&MT hoặc Chi cục Môi
trường.
Tại một số địa phương có nguồn ngân sách dồi dào hoặc có s ự h ỗ tr ợ kinh
phí của các dự án, tổ chức trong và ngoài nước như Hà Nội, H ải Phòng,
Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà R ịaVũng Tàu, Bình Dương, Đà Nẵng…, các nguồn lực tài chính, trang thiết b ị và
con người đã được quan tâm đầu tư, phát triển khá mạnh.
Đáng chú ý, trong những năm qua, Trung tâm Quan trắc môi tr ường đã
được Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường đầu tư hệ thống trang thiết bị cơ
bản phục vụ quan trắc môi trường, phân tích và kiểm...
Thực trạng các trạm quan trắc môi trường ở Việt Nam
I. Đặt vấn đề
Tăng trưởng kinh tế nước ta trong thời gian qua chủ yếu dựa vào việc tăng
đầu vào như: vốn, nguyên vật liệu, năng lượng....cơ cấu sản xuất còn nặng về
sản xuất, khai thác, chưa đầu tư vào quá trình gia công, chế biến bởi vậy đã kéo
theo sự gia tăng về lượng thải, chất ô nhiễm ít được xử lí thải ra môi trường gây
ra sức ép không nhỏ đến tài nguyên và thiên nhiên, làm cho môi trường ô nhiễm
và suy thoái.
Để quản lý, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường có
hiệu quả, điều cần thiết đầu tiên là phải có những thông tin về chất lượng môi
trường, công tác quan trắc môi trường như một công cụ không thể thiếu trong
quản lý bảo vệ môi trường. Việc xây dựng và đưa vào hoạt động các trạm quan
trắc, mạng lưới quan trắc có hiệu quả thích đáng hay không là một công việc đòi
hỏi chuyên môn, trách nhiệm cao từ người quản lý đến người thực hiện công tác
trên cũng như toàn bộ chúng ta sống chung trong một môi trường.
Thực trạng các trạm quan trắc môi trường tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng các trạm quan trắc môi trường tại Việt Nam - Người đăng: phuongthao93yb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thực trạng các trạm quan trắc môi trường tại Việt Nam 9 10 848