Ktl-icon-tai-lieu

Thuốc thử hữu cơ

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 290 trang   |   Lượt xem: 10083 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC
CHƯƠNG I:

PHÂN LOẠI THUỐC THỬ HỮU CƠ ...................................................... 8

I.1.

SỰ BẤT HỢP LÝ CỦA CÁCH PHÂN LOẠI TRONG HOÁ HỮU CƠ .................. 8

I.2.

PHÂN LOẠI THEO PHẢN ỨNG PHÂN TÍCH MÀ THUỐC THỬ THAM GIA ... 9

I.3.

PHÂN LOẠI THEO YOE.........................................................................................10

I.4.

PHÂN LOẠI THEO FEIGL......................................................................................10

I.5.

PHÂN LOẠI THEO WELCHER..............................................................................10

CHƯƠNG II:

LÝ THUYẾT VỀ LIÊN KẾT PHỐI TRÍ ................................................. 13

II.1.

LIÊN KẾT HAI ĐIỆN TỬ ........................................................................................13

II.2.

NGUYÊN TỬ HỮU HIỆU .......................................................................................15

II.3.

CẤU TẠO ĐIỆN TỬ CỦA NGUYÊN TỬ ..............................................................16

II.4.

PHƯƠNG PHÁP LIÊN KẾT HÓA TRỊ (VB).........................................................19

II.5.

LÝ THUYẾT VỀ TRƯỜNG TINH THỂ .................................................................19

II.6.

THUYẾT QUĨ ĐẠO PHÂN TỬ (MO)..................................................................... 30

II.7.

HÌNH DẠNG HÌNH HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT PHỐI TRÍ............................... 37

II.8.

CƯỜNG ĐỘ TRƯỜNG PHỐI TỬ ...........................................................................41

II.9.

CẤU TRÚC PHÂN TỬ VÀ ĐỘ TAN......................................................................41

II.10. PHỨC CHELATE (VÒNG CÀNG) ......................................................................... 42
II.11. SỰ ÁN NGỮ KHÔNG GIAN VÀ ĐỘ CHỌN LỌC................................................42
II.12. ĐỘ BỀN CỦA HỢP CHẤT PHỐI TRÍ ....................................................................43
II.13. ĐỘNG HỌC CỦA PHẢN ỨNG TRONG THUỐC THỬ HỮU CƠ. .....................44
CHƯƠNG III:

NHÓM CHỨC PHÂN TÍCH VÀ NHÓM HOẠT TÍNH PHÂN TÍCH .. 45

III.1. NHÓM CHỨC PHÂN TÍCH ....................................................................................45
III.2. NHÓM CHỨC PHÂN TÍCH CỦA Th .....................................................................48
III.3. NHÓM HOẠT TÍNH PHÂN TÍCH.......................................................................... 50
CHƯƠNG IV: NHỮNG LUẬN ĐIỂM LÝ THUYẾT VỀ CƠ CHẾ PHẢN ỨNG GIỮA
THUỐC T...
http://www.ebook.edu.vn
MC LC
CHƯƠNG I:
PHÂN LOI THUC TH HU CƠ ......................................................8
I.1. S BT HP LÝ CA CÁCH PHÂN LOI TRONG HOÁ HU CƠ ..................8
I.2. PHÂN LOI THEO PHN NG PHÂN TÍCH MÀ THUC TH THAM GIA...9
I.3. PHÂN LOI THEO YOE.........................................................................................10
I.4. PHÂN LOI THEO FEIGL......................................................................................10
I.5. PHÂN LOI THEO WELCHER..............................................................................10
CHƯƠNG II: LÝ THUYT V LIÊN KT PHI TRÍ.................................................13
II.1. LIÊN KT HAI ĐIN T........................................................................................13
II.2. NGUYÊN T HU HIU .......................................................................................15
II.3. CU TO ĐIN T CA NGUYÊN T ..............................................................16
II.4. PHƯƠNG PHÁP LIÊN KT HÓA TR (VB).........................................................19
II.5. LÝ THUYT V TRƯỜNG TINH TH .................................................................19
II.6. THUYT QUĨ ĐẠO PHÂN T (MO).....................................................................30
II.7. HÌNH DNG HÌNH HC CA CÁC HP CHT PHI TRÍ...............................37
II.8. CƯỜNG ĐỘ TRƯỜNG PHI T...........................................................................41
II.9. CU TRÚC PHÂN TĐỘ TAN......................................................................41
II.10. PHC CHELATE (VÒNG CÀNG) .........................................................................42
II.11. S ÁN NG KHÔNG GIAN VÀ ĐỘ CHN LC................................................42
II.12. ĐỘ BN CA HP CHT PHI TRÍ....................................................................43
II.13. ĐỘNG HC CA PHN NG TRONG THUC TH HU CƠ. .....................44
CHƯƠNG III: NHÓM CHC PHÂN TÍCH VÀ NHÓM HOT TÍNH PHÂN TÍCH ..45
III.1. NHÓM CHC PHÂN TÍCH ....................................................................................45
III.2. NHÓM CHC PHÂN TÍCH CA Th .....................................................................48
III.3. NHÓM HOT TÍNH PHÂN TÍCH..........................................................................50
CHƯƠNG IV: NHNG LUN ĐIM LÝ THUYT V CƠ CH PHN NG GIA
THUC TH HU CƠ VÀ ION VÔ CƠ ..........................................................................53
IV.1. HIU NG TRNG LƯỢNG..................................................................................53
IV.2. HIU NG MÀU .....................................................................................................54
IV.3. HIU NG KHÔNG GIAN .....................................................................................60
IV.4. THUYT SONG SONG CA KYZHEЦOB...........................................................61
IV.5. S PHÂN LY CA MUI NI PHC ..................................................................62
IV.6. LIÊN KT HYDRO..................................................................................................64
IV.7. TÁCH CHIT ĐỐI VI THUC TH HU CƠ ..................................................67
IV.8. TÁCH CHIT CÁC CHELATE...............................................................................71
Thuốc thử hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuốc thử hữu cơ - Người đăng: tuyet._.den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
290 Vietnamese
Thuốc thử hữu cơ 9 10 168