Ktl-icon-tai-lieu

Thủy khí

Được đăng lên bởi songtutin95
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2/13/2014

Chương 3
ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC
CHẤT LỎNG

DA NANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Chất lỏng chuyển động sẽ xuất hiện ứng suất tiếp  thành phần lực tác dụng lên
bề mặt gồm áp suất và lực nhớt  tổn thất năng lượng
Trọng tâm:
 Xây dựng các phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các thông số động học
khi chất lỏng chuyển động

 Thiết lập một trong những phương trình quan trọng nhất của cơ học chất lỏng:
PT Bernoulli
 Tính tổn thất năng lượng do tính nhớt gây ra
2

1

2/13/2014

PT Euler TT

KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Thông số cơ bản

ỨNG DỤNG

Phân loại chuyển động

ÁP LỰC TT

Đặc trưng thủy lực

THÔNG SỐ CƠ BẢN
Vận tốc: (Velocity)
 Vận tốc điểm tức thời


u : là vận tốc của một phần tử chất lỏng tại một vị trí

nhất

định trong dòng chảy, tại một thời điểm xác định

 
u  u( x , y , z , t )

u : là giá trị trung bình của vận tốc điểm tức thời
T
1
u   udt
T 0 
Vận tốc trung bình trên tiết diện ướt v : là giá trị trung bình trên một tiết diện

 Vận tốc trung bình thời gian
trong thời gian T



ngang của dòng chảy

v

1
udS
S (S )
3

PT Euler TT

KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Thông số cơ bản

ỨNG DỤNG

Phân loại chuyển động

ÁP LỰC TT

Đặc trưng thủy lực

Áp suất thủy động p:
 Trong chất lỏng lý tưởng, áp suất thủy động có tính chất giống áp suất thủy tĩnh

 Trong chất lỏng thực, áp suất thủy động khác áp suất thủy tĩnh, hướng vào mặt
tác dụng, nhưng không vuông góc với nó

p

pZ

p X  pY  pZ
3

pX

pY

4

2

2/13/2014

KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Thông số cơ bản

PT Euler TT

ỨNG DỤNG

Phân loại chuyển động

ÁP LỰC TT

Đặc trưng thủy lực

 Phương pháp Lagrange : nghiên cứu chuyển động của từng phần tử chất lỏng

 Phương pháp Euler : nghiên cứu chuyển động của toàn dòng chảy tại những vị
trí cố định trong dòng chảy đó

Trong thực tế, phương pháp Euler được sử dụng rộng rãi hơn phương pháp Lagrange
5

KHÁI NIỆM CƠ BẢN CÁC PT CB PT BERNOULLI TỔN THẤT NL
Thông số cơ bản

Phân loại chuyển động

Đặc trưng thủy lực

PHÂN LOẠI CHUYỂN ĐỘNG
 Dòng chảy một-, hai-, và ba chiều (One-, Two-, and Three
Dimensional Flows) : là dòng chảy được mô tả bằng một-, hai-,
hay ba thành phần của vận tốc.

u  ux ( x )
u  u( u x , u y )

u  u( u x , u y , uz )

- Dòng chảy một chiều
- Dòng chảy hai chiều
- Dòng chảy ba chiều

6

3

2/13/2014

KHÁI NIỆM CƠ BẢN CÁC PT CB PT BERNOULLI TỔN THẤT NL
Thông số cơ bản

Phân loại chuyển động

Đặc trưng thủy lực

 Dòng chảy không dừng ( Unsteady Flows) : là dòng chảy mà các thông số động
học của nó phụ thuộc cả vào tọa độ không gian và th...
2/13/2014
1
Chương 3
ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LC HỌC
CHT LỎNG
DA NANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
2
Chất lỏng chuyển động sẽ xuất hiện ứng suất tiếp thành phần lực tác dụng lên
bề mặt gồm áp sut lc nhớt tn thất năng lượng
Trọng tâm:
Xây dựng các phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các thông số động học
khi chất lỏng chuyển động
Thiết lập mt trong những phương trình quan trọng nhất của cơ học chất lỏng:
PT Bernoulli
Tính tổn thất năng lượng do tính nhớt gây ra
Thủy khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủy khí - Người đăng: songtutin95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Thủy khí 9 10 45