Ktl-icon-tai-lieu

THỦY QUYỂN VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Được đăng lên bởi duc_thaivu-duc_thaivu
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 4622 lần   |   Lượt tải: 12 lần
51

3.

THỦY QUYỂN VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC

3.1. Tài nguyên nước và chu trình nước
Nước tham gia vào thành phần cấu trúc của sinh quyển, điều hòa các yếu tố khí hậu,
đất đai và sinh vật. Nước còn đáp ứng những nhu cầu đa dạng của con người trong sinh hoạt
hằng ngày, tưới tiêu cho nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, sản xuất điện năng và tạo ra
nhiều cảnh quan đẹp...
Khoảng 97% tài nguyên nước toàn cầu là nước của các đại dương. Một phần rất nhỏ hơi
nước trong không khí, trong đất cùng với khoảng hơn 2% lượng nước chứa trong băng ở hai
đầu cực là lượng nước khó có thể khai thác sử dụng. Con người chỉ có thể dựa vào lượng nước
ngọt rất nhỏ có trong sông, hồ nước ngọt và túi nước ngầm để phục vụ các nhu cầu sinh hoạt và
sản xuất của mình, lượng nước này chỉ chiếm khoảng 0,62% tài nguyên nước toàn cầu.
Bảng 3.12. Sự phân bố tài nguyên nước toàn cầu [11]
Vị trí

Thể tích (× 1012 m3)

Tỷ lệ (%)

Vùng lục địa
Hồ nước ngọt

125

0,009

Hồ nước mặn, biển nội địa

104

0,008

Sông

1,25

0,0001

67

0,005

8.350

0,61

29.200

2,14

(37.800)

(2,8)

13

0,001

1.320.000

97,3

Độ ẩm trong đất
Nước ngầm (độ sâu dưới 4000 m)
Băng ở các cực
Tổng vùng lục địa (làm tròn)
Khí quyển (hơi nước)
Các đại dương
Tổng cộng (làm tròn)

1.360.000

Khí quyển

100

Ngưng tụ

Mưa, tuyết 100%
Bốc hơi 30%

Thoát hơi nước 40%
Chảy tràn bề mặt 20%

Thấm 50%

Đại dương

Túi nước ngầm
Dòng nước ngầm 10%

Hình 3.1. Chu trình nước [11]

52

3.2. Thành phần của nước tự nhiên
Các điều kiện vật lý ảnh hưởng rất mạnh đến các quá trình hóa học và sinh học xảy ra
trong nước.
Nước tự nhiên chứa các hợp chất vô cơ, hữu cơ, các khí hòa tan, chất rắn lơ lửng,
nhiều loại vi sinh vật. Sự phân bố các chất hòa tan và các thành phần khác trong nước quyết
định bản chất của nước tự nhiên: nước ngọt, nước lợ, nước mặn; nước giàu hoặc nghèo dinh
dưỡng; nước cứng hoặc mềm; nước bị ô nhiễm nặng hoặc nhẹ...
3.2.1. Các khí hòa tan
Hầu hết các chất khí thường gặp trong môi trường đều có thể hòa tan hoặc phản ứng
với nước, trừ mê tan.
Các khí hòa tan có thể có mặt trong nước do hòa tan trực tiếp từ không khí vào nước
(như oxy, cacbonic,...) hoặc do các quá trình sinh hóa xảy ra bên trong các nguồn nước.
Độ tan của các khí trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ, áp suất. Trong một số trường
hợp độ tan của chất khí còn phụ thuộc vào một vài yếu tố khác (pH, thành phần hóa học của
nước,…).
Trong số các chất khí hòa tan trong nước, oxy hòa tan (dissolved oxygen − DO) đóng
một vai trò rất quan trọng. Oxy hòa tan cần thiết ...
51
3. THỦY QUYỂN VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC
3.1. Tài nguyên nước và chu trình nước
Nước tham gia vào thành phần cấu trúc của sinh quyển, điều hòa các yếu tố khí hậu,
đất đai sinh vật. Nước còn đáp ứng những nhu cầu đa dạng của con người trong sinh hoạt
hằng ngày, tưới tiêu cho nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, sản xuất điện năng tạo ra
nhiều cảnh quan đẹp...
Khoảng 97% tài nguyên nước toàn cầu là nước của các đại dương. Một phần rất nhỏ i
nước trong không khí, trong đất cùng với khoảng hơn 2% lượng nước chứa trong ng hai
đầu cực là lượng nước khó có thể khai thác sử dụng. Con người chỉ có thể dựa vào lượng nước
ngọt rất nhỏ có trong sông, hồ nước ngọt và túi nước ngầm để phục vụ các nhu cầu sinh hoạt và
sản xuất của mình, lượng nước này chỉ chiếm khoảng 0,62% tài ngun nước tn cầu.
Bảng 3.12. Sự phân bố tài nguyên nước toàn cầu [11]
Vị trí
Thể tích (× 10
12
m
3
)
Tỷ lệ (%)
Vùng lục địa
Hồ nước ngọt 125 0,009
Hồ nước mặn, biển nội địa 104 0,008
Sông 1,25 0,0001
Độ ẩm trong đất 67 0,005
Nước ngầm (độ sâu dưới 4000 m) 8.350 0,61
Băng ở các cực 29.200 2,14
Tổng vùng lục địa (làm tròn) (37.800) (2,8)
Khí quyển (hơi nước) 13 0,001
Các đại dương 1.320.000 97,3
Tổng cộng (làm tròn) 1.360.000 100
Hình 3.1. Chu trình nước [11]
Khí quyển
Ngưng tụ
Bốc hơi 30%
Thoát hơi nước 40%
Chảy tràn bề mặt 20%
Túi nước ngầm
Dòng nước ngầm 10%
Thấm 50%
Mưa, tuyết 100%
Đại dương
THỦY QUYỂN VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỦY QUYỂN VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC - Người đăng: duc_thaivu-duc_thaivu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
THỦY QUYỂN VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC 9 10 180