Ktl-icon-tai-lieu

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2013 (SINH VIÊN)

Được đăng lên bởi duongtuyet93-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2013
(SINH VIÊN)

Tên đề tài: “ Xử lý xốp bằng tinh dầu cam, quýt…’’
Mã số:
Họ tên chủ nhiệm đề tài : Vũ Văn Biển
Giảng viên hướng dẫn : Th.S Trần thị Phả
Đơn vị chủ trì: Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

Thái Nguyên, tháng … năm 2013

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2013
(Áp dụng cho sinh viên)

2. MÃ SỐ : SV2013 - 31

1. TÊN ĐỀ TÀI

“ Xử lý xốp bằng tinh dầu cam, quýt…’’
4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU

3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
Tự Xã hội Giáo
nhiên Nhân văn dục

Kỹ
Nông
Y
Môi
thuật Lâm - Ngư Dược trường

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN :

Cơ bản Ứng dụng Triển khai

12 tháng

Từ tháng 03 năm 2013 đến 03 tháng 2014 năm

6. CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỀ TÀI
Tên cơ quan: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.3 651 675
Fax: 0280 852 921
E-mail: lehien2638@yahoo.com

7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
Họ và tên : Vũ Văn Biển
Lớp: K42A – KHMT
Khoa: Tài nguyên và môi trường
Địa chỉ NR:
Điện thoại NR :
Điện thoại di động: 01674119645 E-mail: gatay.hp@gmail.com
Họ tên giáo viên hướng dẫn: Th.S Trần thị Phả
Khoa: Tài nguyên và môi trường
Điện thoại: 0982091200 E-mail: phacam2004@yahoo.com
8. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
Họ và tên
Đơn vị công tác và
Nội dung nghiên cứu cụ thể
lĩnh vực chuyên môn
được giao
Vũ Văn Biển
Lớp K42A - KHMT Tổng hợp số liệu và bố trí thí
ngiệm.
Vương Văn Ánh
Lớp K42A - KHMT Chuẩn bị bố trí thí nghiệm
Hứa Văn Đáo
Lớp K42A - KHMT Bố trí thí nghiệm
Nguyễn Thị Hảo
Lớp K42A - KHMT Kiểm tra kết quả

Chữ ký

9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH
Tên đơn vị

Nội dung phối hợp nghiên cứu

Họ và tên người đại diện đơn vị

10. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC LIÊN QUAN TRỰC
TIẾP ĐẾN ĐỀ TÀI
10.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài.
- Với những tính năng nhẹ, bền, cách điện, cách nhiệt, giảm tiếng ồn tốt nên xốp được
ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực của đời sống và sản xuất. Trong cuộc sống hàng
ngày xốp được xử dụng làm tấm lợp cách nhiệt, thùng đựng hoa quả, hộp đựng thức ăn…
Trong sản xuất chúng được sử dụng để tránh va đập bảo quản cho thiết bị điện tử, đồ vật
bằng sành sứ, thủy tinh trong quá trình vận chuyển…
- Nhưng sau quá trình sử dụng, hầu hết xốp được thải ra ngoài môi trường mà chưa
có phương pháp xử lý hiệu quả . Phần lớn xốp không được xử lý mà được thu gom về bãi
rác và đem đi chôn lấp. Trong điều kiện như vậy, phải mất hàn...



 !"#$%&
' ()
*+,-./0123456789:;+<.0+=>?@ABCDE@6.FGG
HI81
J.*+A=K+=0LC,-./01(M(N+O0P+
0Q+<R0*+=ST+<>U+1=V W?+.=X=Q
Y+RXA=K.WZ1 WS[+<\0JA]+<^C=_0<@`*+
Thi Nguyên, thng … năm 2013
THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2013 (SINH VIÊN) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2013 (SINH VIÊN) - Người đăng: duongtuyet93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2013 (SINH VIÊN) 9 10 381