Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh đồ án BT1

Được đăng lên bởi nguyenminhkhanh188
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1017 lần   |   Lượt tải: 0 lần
huong 1: th'l.
let kl.
e b"an '"
so
ChU'01lg 2: thi~t k~ d~m phu
chlr01lg 3: lhj~t k~ dim chinh
I.:

DO AN MH KET CAU BETONG 1

SAN SUC1NToAN KHOI LO~I BAN DAM
%

GVHD
II() TRN

: ~GUYEN MlNH LONG
: vo nuv KIIANli

MSSV

: 806TJ376

MD

s6 T,ltV

DE

: IV A :\ c

TiNH TO..\N
1. So (16 san, kfch thti6c 0 ban, hoat t:ii th~u chui'n
[V

A3 C

1.S

5.5

I

.,

11.S

IUt?ng ehlu IUe

-

-

MAT BANG sAN ll!Wl)

2, V~t li~u

Slt dung

- Rt'H6t1gdl'p (1(1 b~n chin nen R 15: Rh = 8.5Mpa. Rhl = O.75Mpa

.,

-

01 t ep

LOlJi thcp
CI, Al

R5 (Mpa)
225
280

err, An

Rs,,' (Mpa)
175
225

I

I
I

CHtr<1KG I :
A'

A'?

....

THIET KE BAN SAN
1.1. SQutUTlNHTOAN:
- Reti)ng co clip de'?~n chill nen R 15
Rh = R.5 Mpa; Rht = 0.75 MPa
- C6t thep:

+ At (06 -

to): Rs = 225 MPa ; Rsw = 175 MPa( Thep san, thep dai).

+ An ( > 010): Rs = 2RO\lfPa : Rsw = 225 MPa( The P dl1m,thep xien).
1.2.

su LAM vrec

CUA R . \N SAN
- II~ truyen hrc trong trong san siren roan khoi loai ban d~m thea rrtnh nr:
Ban san -» Djm phu -c- D~m chinh -> Cqt -> Mong
- Xet tl so' hai ca nh 0 han:

=

~~= ~:~ 3.66 > 2 Ban

1.3.

thuoc loai bdn ddrn, ban Lam viec mot phuong theo phiroug

ca nh ng~n, cac djm true 2, 3, 4 la dam chinh, cac dcim ngang La d~m phu.
enos S<1 KICII TIHJOC cxc
PIIi).N SAN
Kich thudc cac hQ phau san phu thudc van nhip va rai tro ng rae dung

DO

DO

1.3.1. Ban San:
- Chieu day ban san phu thuoc vao nhip va tai trong roc dung. Sa b(j xac dinh chieu
day h, theo bi€u thirc:
lib =

D
X

I

lit

Trorig dri:

• Ban loa i d~m H(y

III

=

30 ~ 35 va I l(\ nhip cda ban (canh ban thea

phuong chiu lire).
D = 0,8 ~ 1,4 phu thuoc vao tiU trong.

•

=> Chon :
=> hi

u

L)

= 1.4; m = 35; I = Ing = 1,5(m) = 15UU(mm)

= 14
' x 1500 = 60(mm)
35

=> V~y chon hb = 60(111111).
1.3.2. Odin phu:

- viii thiet kich thiroc diim phu:

(thirc

te thi cong chon hl>=~Omm)

I'
[. I I' (I-7-jX5500=(45g7343)mm-7
(I,4 2/Ii xII. -l-7(I4 2I)x400-(I0720)mm-7
_1-7-

h,r., = -7-JXI?
'p

\

-7b1

<P

12

I I)

=

-

12

I I)

"I'

chon b; =400(mm)
.

~,.

chon b. =200(mm)
. "I'

V4y tie't dien d5m phu 200 x 400(mm)
-

Chon kich thudc (ie'l diQn d~m mOi IA 200)( 400 (mm).

1.3.3. Ddm chinh:

d5m chinh:

- Gia thiet kich thirdc
h.
d'

=(

1 71\x/.
,12 R)

-s b

r,
d,

1=(17 1)'x4500=(5637375)cfI1
R

.mr.:

12

/ I I) u, =(I 1'=l-742

x h.

-7-)X500=(2507125)CfI1-7
24

> chon h,t. = 500 (rnm)
chon
. b =250(mm)
t.,
d,

Vc~y lic'l di~n d~m chinh 250 x 500(mm)

1.4. SO

DO TIN" vA T\RTP TIN" TOAT\ CU A BA N sA N

Sd de} H...
2, V~t
li~u
Slt
dung
- Rt'H6t1gdl' p
(1 (1
b~n chin nen R 15: Rh
=
8.5Mpa. Rhl
=
O.75Mpa
M AT BANG
sAN
ll!Wl)
.,
-
-
.,
IUt? ng
ehlu IUe
I
11.S
[V
A 3 C 1.S 5.5
MD
D E :
IV A :\ c
s6T,ltV TiNH TO..\N
1.
So
(1 6
san, kfch thti6c 0 ban, hoat t:ii th~uchui'n
%
: ~GUYEN MlNH LONG
: vo nuv
KIIANli
: 806TJ376
GVHD
II()
TRN
MSSV
DO
AN
MH
KET
CAU
BETONG
1
SAN S UC1NToAN
KHOI
LO~I
BAN
DAM
h 1 h
'l.
kl.b" '"
I.:
uong : t let e anso
ChU'01lg
2: thi~t k~d~m phu
chlr01lg
3:
lhj~t
k~dim chinh
Thuyết minh đồ án BT1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh đồ án BT1 - Người đăng: nguyenminhkhanh188
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Thuyết minh đồ án BT1 9 10 258