Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết trường tinh thểthuyết về obitan phân tử...

Được đăng lên bởi Bình Minh Buồn
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1540 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Luận điểm cơ bản:

Phức chất tồn tại một cách bền vững là do

tương tác tĩnh điện giữa ion trung tâm và các
phối tử phân bố đối xứng ở xung quanh

• Chỉ xét đến cấu hình electron chi tiết của ion
trung tâm và xét đến biến đổi do điện trường của
các phối tử gây nên. Chỉ coi phối tử như các điện
tích điểm tạo nên trường tĩnh điện bên ngoài.
• Phối tử nằm xung quanh ion trung tâm trên các
đỉnh của hình đa diện nên phức chất có sự đối
xứng nhất định.



Phức chất bát diện

z

d z2

x

d x2  y 2

y

d xy

d xz

d yz

Sô ñoà phaân boá maät ñoä electron cuûa 5 orbitan d töông öùng
vôùi 6 ñieän tích aâm taäp trung ôû caùc ñænh cuûa hình baùt dieän

E
3
Δo
5
2
Δo
5

Ion tự do

Ion trong
trường đối
xứng cầu

o

Trong trường
bát diện

• Phức chất tứ diện

E
2
Δ td
5
3
Δ td
5

Ion tự do

Ion trong
trường đối
xứng cầu

Δ td

Trong trường tứ
diện

Ưu điểm:
Cho phép giải thích màu sắc và từ tính của các
chất.
Nhược điểm:
• Không giải thích bản chất của liên kết
• Sự phân bố mật độ e trong phức chất không cho
phép xác định 1 cách định lượng chính xác các
đặc trưng năng lượng và các đặc trưng khác
• Không giải thích được dãy hóa quang phổ.

QUAN ĐIỂM CỦA THUYẾT MO
VỀ PHỨC CHẤT
Phức chất được xem như một hệ thống CHLT
thống nhất trong đó các nguyên tố riêng biệt và
phân tử mất những đặc tính riêng của mình
Các e hóa trị của hệ được phân bố trên các
obital phân tử (MO) nhiều tâm.
Chuyển động của mỗi e được xác định bởi vị
trí của các hạt nhân và đặc điểm chuyển động
của các e còn lại.

Sử dụng các phương pháp gần đúng (phương pháp
gần đúng 1 e)

Phương pháp gần đúng cho rằng mỗi chuyển
động độc lập trong trường hiệu ứng trung bình
được tạo bởi tất cả các hạt nhân và các e
trung bình khác.

XÂY DỰNG CÁC MO
Xây dựng MO trên cơ sở các AO của chất tạo phức
và của các phối tử.
Mây e xen phủ cực đại và có lợi về mặt năng
lượng→ hình thành MO liên kết ( ψ)
Xen phủ âm của các mây e và sự tăng năng
lượng của hệ → hình thành MO phản liên kết ( ψ*)
Nếu AO của chất tạo phức không xen phủ hoặc
hầu như không xen phủ với các obital của các
phối tử → năng lượng chúng không biến đổi →các
AO chuyển thành MO với mức năng lượng đó
(MO không liên kết)

Phức bát diện không có
liên kết 
Phức bát diện

Phức bát diện có liên kết
 bổ sung

z

y

x

PHỨC BÁT DIỆN KHÔNG CÓ LIÊN KẾT



Giả thuyết:
Các phối tử chỉ sử dụng các obital phân bố theo tr ục
hướng đến ion trung tâm để xen phủ với các obital của
chất tạo phức tạo thành 1 liên kết.
Điều kiện đối xứng

Chúng không thể tạo thành
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết trường tinh thểthuyết về obitan phân tử... - Người đăng: Bình Minh Buồn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Thuyết trường tinh thểthuyết về obitan phân tử... 9 10 905