Ktl-icon-tai-lieu

Tích hợp giáo dục môi trường môn : Hóa học lớp 8,9

Được đăng lên bởi Đức Dũng Trần
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1133 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tích hợp giáo dục môi trường
Môn : Háo học 8,9
Khối

Bài
1
2

5

7

12

13
Hóa 8
24
19
25
28
28

36

Tên bài

Nội dung GDMT
Vai trò của hóa học trong việc tìm ra các chất
Mở đầu môn hóa học
cải tạo tầng ozôn, cải tạo môi trường,…
Cần biết cách sử dụng chất thích hợp, tránh
Chất
gây hại cho con người và gây ô nhiễm môi
trường sống
Một số nguyên tố hóa học trong tự nhiên
thuộc loại nguyên tố phóng xạ gây tác động
Nguyên tố hóa học
xấu đến môi trường nếu sử dụng không đúng
cách.
Sau khi thực hành, lưu ý tránh đổ hóa chất
bừa bãi gây hại môi trường và tác động xấu
Bài thực hành 2
đến sức khỏe con người, động vật xung
quanh.
Đôi khi trong tự nhiên dưới tác động của con
Sự biến đổi chất
người, một số chất bị biến đổi gây hại tới môi
trường và con người.
Trong công nghiệp, khi sử dụng các phản ứng
hóa học để sản xuất các chất cần thiết cho
Phản ứng hóa học
cuộc sống đôi khi tạo ra các sản phẩm không
mong muốn gây hại cho môi trường như CO 2,
SO2,…
Vai trò của oxi trong quá trình hô hấp, sự
Tính chất của oxi
sống của con người và môi trường.
Khi oxi phản ứng với các chất khác gây ra
Tính chất của oxi
một số chất gây hại cho môi trường, gây độc
cho cơ thể người như CO, SO2,…
Sự oxi hóa. Phản Tạo môi trường không khí trong sạch bằng
ứng hóa hợp. Ứng cách tạo ra nhiều khí oxi – trồng nhiều cây
dụng của oxi
xanh
Tác hại của tình trạng không khí bị ô nhiễm,
Không khí. Sự cháy bảo vệ không khí trong sạch là nhiệm vụ của
mỗi người, mỗi quốc gia.
Sự cháy gây ô nhiễm không khí khi tạo ra các
Không khí. Sự cháy
chất gây hiệu ứng nhà kính như CO2, SO2,…
Nhiều nguồn nước ngọt trên Trái đất đang bị
ô nhiễm nặng do các chất thải sinh hoạt và
Nước
công nghiệp gây ảnh hưởng sức khỏe  tránh
ô nhiễm nước

2
2
4
4
11
20

21
26
Hóa 9

28

29

34
36
39
40

47

Một số oxit quan
trọng
Một số oxit quan
trọng
Một số axit quan
trọng
Một số axit quan
trọng

CaO có vai trò quan trọng trong việc cải tạo
môi trường, trung hòa axit dư,...
Một số oxit gây ô nhiễm không khí, tạo ra
mưa axit như SO2
Axit có khả năng phản ứng với kim loại, làm
mòn kim loại, gây hại các công trình,…
Axit sunfuric tác dụng với kim loại tạo thành
các chất gây hại môi trường như SO2, H2S,…
Có thể sử dụng một số chất tự nhiên để cải
Phân bón hóa học
tạo đất trồng, làm phân bón, tránh việc dụng
các hợp chất hóa học
Những khí thải như CO2, SO2,….trong quá
Hợp kim sắt:Gang,
trình sản xuất gang thép gây ô nhiễm môi
thép
trường.
Hạn chế sư ăn mòn kim loại và bảo vệ kim
Sự ăn mòn kim loại
loại không bị ăn mòn bằng cách hạn ...
Tích hợp giáo dục môi trường
Môn : Háo học 8,9
Khối Bài Tên bài Nội dung GDMT
Hóa 8
1 Mở đầu môn hóa học
Vai trò của hóa học trong việc tìm rac chất
cải tạo tầng ozôn, cải tạo môi trường,…
2 Chất
Cần biết cách sử dụng chất thích hợp, tránh
gây hại cho con người gây ô nhiễm môi
trường sống
5 Nguyên tố hóa học
Một số nguyên tố hóa học trong tự nhiên
thuộc loại nguyên tố phóng xạ gây tác động
xấu đến môi trường nếu sử dụng không đúng
cách.
7 Bài thực hành 2
Sau khi thực hành, lưu ý tránh đổ hóa chất
bừa bãi y hại môi trường và tác động xấu
đến sức khỏe con người, động vật xung
quanh.
12 Sự biến đổi chất
Đôi khi trong tự nhiên dưới tác động của con
người, một số chất bị biến đổi gây hại tới môi
trường và con người.
13 Phản ứng hóa học
Trong công nghiệp, khi sử dụng các phản ứng
hóa học để sản xuất các chất cần thiết cho
cuộc sống đôi khi tạo ra các sản phẩm không
mong muốn gây hại cho môi trường như CO
2
,
SO
2
,…
24 nh chất của oxi
Vai trò của oxi trong quá trình hấp, sự
sống của con người và môi trường.
19 nh chất của oxi
Khi oxi phản ứng với c chất khác gây ra
một s chất gây hại cho môi trường, gây độc
cho cơ thể người như CO, SO
2
,…
25
Sự oxi hóa. Phản
ứng hóa hợp. Ứng
dụng của oxi
Tạo môi trường không khí trong sạch bằng
cách tạo ra nhiều khí oxi trồng nhiều cây
xanh
28 Không khí. Sự cháy
Tác hại của nh trạng không khí bị ô nhiễm,
bảo vệ không khí trong sạch nhiệm vụ của
mỗi người, mỗi quốc gia.
28 Không khí. Sự cháy
Sự cháy gây ô nhiễm không khí khi tạo ra các
chất gây hiệu ứng nhà kính như CO
2
, SO
2
,…
36 Nước
Nhiều nguồn nước ngọt trên Trái đất đang bị
ô nhiễm nặng do các chất thải sinh hoạt
công nghiệp gây ảnh hưởng sức khỏe tránh
ô nhiễm nước
Tích hợp giáo dục môi trường môn : Hóa học lớp 8,9 - Trang 2
Tích hợp giáo dục môi trường môn : Hóa học lớp 8,9 - Người đăng: Đức Dũng Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tích hợp giáo dục môi trường môn : Hóa học lớp 8,9 9 10 282