Ktl-icon-tai-lieu

TÍCH PHÂN

Được đăng lên bởi Hoàng Nga
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ TÍCH PHÂN
π
4

π
3

1)

2
∫ tan x dx .

2)

π
6
π
3

π
4
π
2

4)

2
2
∫ sin x cos xdx .

π
3

π
4

2
∫ ( tan x − cot x ) dx .
π
6

π
2 3 sin 3 x − sin x

∫

sin x

π
3
π
4

19)

cot gx dx .

∫ cot 2xdx .

π
6
π
2

16)

8)

dx

∫

π sin
4
π
2

4

x

11)

14)

.

17)

3

∫ cos xdx .

20)

5
2
∫ x 1 + x dx .

0
2

25)
28)

dx

∫

1x

∫

3x

2

29)
32)

4 − x2

2
2
∫ x 4 − x dx

35)

− 2

37)

∫

x2 + 1
2

−2 x x + 1

dx

6)

π
2

9)

3
∫ sin x dx .

0

π
2

π
3

0

dx
.
x
x
π sin 2 cos 2
2
2
4

π
2

π
4 etan x + 2

4
∫ sin x dx .

∫e

sin 2 x

∫

dx
6

0

cos x

π
2

3

12)

sin 2x dx .

15)

∫

2
0 cos x
π
2

.

18)

21)

(

x+1
3 3x + 1

1 − x 2 dx .

0

24)
27)
30)

dx .

dx

∫

x

∫

−x

0e +4
1 e− x
0e
2

.

+1

dx .

3 2
∫ ( x − 3 ) x − 6x + 8 dx .

0

6

dx

2 x 16 − x
2
2

(

33)

2

)

ex − 1dx

2
2 3 x x −9

4

∫

36)

39)

dx

∫

3

∫ x x + 4 dx

0

3

)

+

∫

∫

∫x

1

xdx
.
0 2x + 1
2 e 2x
∫ x dx .
0e +1

∫

dx .

4
4
∫ cos 2x sin x + cos x dx .

0

4sin x
∫ 1 + cos x dx .
0

∫

∫

1

ln 2

38)

π

sin  − x 
4
dx .
∫
π


π
− sin  + x 
4
2


π
2

0

0

−1

∫ 1 + cos x dx

0

)

4
∫ cos x dx .

0
4

2

34)

(

7
3

dx .

dx

3)

1

23)
26)

( ln2 x + 1)

1

31)

.

−x
1 1−e
e
ln x

∫

)

π
4
π
4

0
1

22)

(

2
2
∫ 2cos x − 3sin x dx .

0

−

13)

5)

0

7)

10)

2
∫ 2cot x + 5 dx .

π
2 1 − cos x

x2 − 4
dx
x

4 3
3
1
dx

∫

0

3 − 2x

1

π
2

40)

5
∫ sin xdx

0
ln 3

dx

∫

43)

x

e +1

44)

( ln x )
dx

47)

0

46)

e sin

∫

x

1
2

49)

1

55)

1 + x3

0e

2x

ln 2
π
2

e

2x

ex − 1

dx .

59)

∫ sin x.sin 2x.sin 3xdx .

48)

0

51)

x

( e + 1)

2 3

dx

∫

3

0

54)

∫

x

π
4

57)

. ln xdx .

(

)

3

3

(1 − x2 ) dx
(

)

xdx

∫ 1 + cos 2x

0
1

60)

4
4
∫ cos 2x sin x + cos x dx

0

(

2x 3
∫ x e + x + 1 dx

−1

2
5 x x +4

e x2 + 1

∫
0

dx

dx

2
∫ ( 1 + 2x ) 1 + 3x + 3x dx

0

ex

0

+
x

∫

1

1
π
2

62)

e ln x 3 2 + ln 2 x

1

)

∫

56)

1 e−2x
∫ − x dx
0e +1

1

2
2
∫ tg x + cot g x − 2dx

53)

3
5
∫ 1 − cos x sin x.cos xdx

∫

(

45)

∫ x x − 1 dx

π
6
ln 3

π
26

58)

61)

50)

+3

0
ln 5

∫

π
3

dx

∫

42)

0 cos x
π
4
dx
∫ 2
π sin x cot gx
6
1
5
3 4
0

dx

∫

1x

52)

41)

π
3 dx

)

x2
dx .
0 (x + 1) x + 1

∫

π
2

63)

(0 3 cos x − 3 sin x ) dx .
∫

.
3

64)

x

∫

8

2 1 + x − 2x
2

67)

∫3

0

3

70)

73)
76)

x+1
3x + 2
3

4

dx .

65)

dx .

68)

2

71)

∫ x . 1 + x dx .

π
2 4cos x − 3sin x + 1

∫

0 4sin x + 3cos x + 5
π
6x

∫ sin

∫

0

eπ

2

74)

∫ cos ( ln x ) dx .

1
e ln x 1 ...
1
BÀI TP TNG HP V TÍCH PHÂN
1)
3
2
4
tan xdx
π
ππ
π
π
ππ
π
.
2)
(
((
( )
))
)
4
2
6
2cot x 5 dx
π
ππ
π
π
ππ
π
+
++
+
.
3)
2
0
1 cosx
dx
1 cos x
π
ππ
π
+
++
+
4)
2
2 2
0
sin xcos xdx
π
ππ
π
.
5)
(
((
( )
))
)
3
2 2
0
2cos x 3sin x dx
π
ππ
π
.
6)
2
2
sin x
4
dx
sin x
4
π
ππ
π
π
ππ
π
π
ππ
π
π
ππ
π
+
++
+
.
7)
(
((
( )
))
)
3
2
6
tan x cot x dx
π
ππ
π
π
ππ
π
.
8)
4
4
0
cos xdx
π
ππ
π
.
9)
2
3
0
sin xdx
π
ππ
π
.
10)
3
3
2
3
sin x sin x
cot gxdx
sin x
π
ππ
π
π
ππ
π
.
11)
2
4
0
sin xdx
π
ππ
π
.
12)
3
2 2
4
dx
x x
sin cos
2 2
π
ππ
π
π
ππ
π
.
13)
4
6
cot 2xdx
π
ππ
π
π
ππ
π
.
14)
2
2
sin x
4
e sin 2xdx
π
ππ
π
π
ππ
π
.
15)
tan x 2
4
2
0
e
dx
cos x
π
ππ
π
+
++
+
.
16)
2
4
4
dx
sin x
π
ππ
π
π
ππ
π
.
17)
4
6
0
dx
cos x
π
ππ
π
.
18)
(
((
( )
))
)
2
4 4
0
cos2x sin x cos x dx
π
ππ
π
+
++
+
.
19)
2
3
0
cos xdx
π
ππ
π
.
20)
3
2
0
4sin x
dx
1 cos x
π
ππ
π
+
++
+
.
21)
1
3 2
0
x 1 x dx
.
22)
5
1
2
0
x 1 x dx
+
++
+
.
23)
1
0
xdx
2x 1
+
++
+
.
24)
1
x
0
dx
e 4
+
++
+
.
25)
2
x
1
dx
1 e
.
26)
2x
2
x
0
e
dx
e 1
+
++
+
.
27)
x
1
x
0
e
dx
e 1
+
++
+
.
28)
(
((
( )
))
)
e
2
1
ln x
dx
x ln x 1+
++
+
.
29)
7
3
3
0
x 1
dx
3x 1
+
++
+
+
++
+
.
30)
(
((
( )
))
)
2
3
2
0
x 3 x 6x 8 dx
+
+ +
+
.
31)
1
2 2
3
dx
x 4 x
32)
4
2
2
dx
x 16 x
33)
6
2
2 3
dx
x x 9
34)
2
2 2
1
x 4 x dx
35)
(
((
( )
))
)
2
3
2
0
x x 4 dx
+
++
+
36)
2
4
4 3
3
x 4
dx
x
37)
2
2
2
2
x 1
dx
x x 1
+
++
+
+
++
+
38)
ln 2
x
0
e 1dx
39)
1
0
dx
3 2x
TÍCH PHÂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍCH PHÂN - Người đăng: Hoàng Nga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
TÍCH PHÂN 9 10 292