Ktl-icon-tai-lieu

tích phân

Được đăng lên bởi ducthaibk
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
gi¸o viªn : lª thanh b×nh – thpt nguyÔn huÖ nam ®Þnh

trang 1

BÀI TẬP TÍCH PHÂN QUA CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ NĂM 2002  2012
NĂM 2002

2
Bài 1 ( 2002A) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y  x  4 x  3 , y  x  3 ĐS :

x2
x2
Bài 2 ( 2002B) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y  4 
,y
4
4 2
3 x  1
; Ox ; Oy.
Bài 3 ( 2002D) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y 
x 1

Bài 4 (Dự bị _ 02A)


2
0



6

 x e
0

Bài 5 (Dự bị _ 02A)

1

ln 3

2x

ĐS : S  1  4ln

4
3

12
91



ĐS :

3
4

2
7
4e

ĐS : I  2  1

(e x  1)3

0

ĐS : S  2 

 3 x  1 dx

e x dx



Bài 6 (Dự bị _ 02B)

ĐS :

1  cos3 x sin x cos 5 xdx

9
1 3
2
Bài 7 ( Dự bị _ 02D) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y  x  2 x  3x và Ox ĐS : S 
3
4
1
3
x
1
dx
Bài 8 (Dự bị _ 02D) 
ĐS :  1  ln 2 
2
2
1 x
0
NĂM 2003
2 3



Bài 1 ( 2003A)

5

Bài 2 (2003B)


4
0



dx
x x 4
2

1  2sin 2 x
dx
1  sin 2 x

ĐS :

1
 ln 5  ln 3
4

ĐS :

1
ln 2
2

2

2
Bài 3 ( 2003D) I   x  x dx

ĐS : 1

0

Bài 4 ( Dự bị 03A )



I 4
0

x
dx
1  cos 2 x

ĐS :

 1
 ln 2
8 4

ĐS :

2
15

1

Bài 5 (Dự bị 03A)

I   x3 1  x 2 dx
0

ln 5

Bài 6 (Dự bị số 1_ 03B)



e 2 x dx

ĐS : I 

20
3

e 1
a
 bx.e x . Tìm a,b biết f '(0)  22 và
Bài 7 (Dự bị 03B) Cho f ( x) 
3
 x  1
x

ln 2

1

 f ( x)dx  5
0

ĐS : a  8 , b  2
1

Bài 8 (Dự bị số 1_ 03D)

I   x3e x dx
2

ĐS : I 

0

e

Bài 9 (Dự bị số 2 _ 03D)

x2  1
0 x ln xdx

109
6

1
2

e2 3

ĐS :
4 4
NĂM 2004

TuyÓn tËp c¸c bµi tÝch ph©n qua c¸c ®Ò thi ®¹i häc tõ n¨m 2002 – 2012

4
3

gi¸o viªn : lª thanh b×nh – thpt nguyÔn huÖ nam ®Þnh
2

Bài 1 ( 04A)

x
dx
x 1

ĐS :

11
 4ln 2
3

1  3ln x
ln xdx
x

ĐS :

116
135

1
1

e

Bài 2 (04B)



1
3

2
Bài 3 ( 04D)  ln( x  x)dx

trang 2

ĐS : 2  3ln 3

2

Bài 5 (Dự bị _ 04A) Tính thể tích của vật thể tròn xoay sinh ra bởi phép quay xung quanh trục Ox
3
của hình phẳng giới hạn bởi trục Ox và đường y  x sin x  0  x   
ĐS :
4

2
0

I 

Bài 6 (Dự bị số 2_ 04B)

ecos x sin 2 xdx

Bài 7 ( Dự bị số 1 – 04D ) I  

2

0



Bài 8 (Dự bị số 2_ 04D)

ln 8

ln 3

x .sin xdx

e 2 x e x  1dx

ĐS :

e

ĐS : 2 2  8
ĐS :

1076
15

ĐS :

34
27

NĂM 2005
Bài 1 ( 05A)


2

sin 2 x  sin x
0 1  3cos x dx
 /2

Bài 2 (05B)


0

sin 2 x cos x
dx
1  cos x

ĐS : 2 ln 2  1



ĐS : e 

Bài 3 ( 05D) I  2 (esin x  cos x) cos xdx

0

Bài 4 (Dự bị 05A)


3


1
4

ĐS : ln 2 

2
 sin x tan xdx
0

7

x2
dx
Bài 5 (Dự bị 05A) Tính I   3
x

1
0

ĐS :

2...
gi¸o viªn : lª thanh b×nh – thpt nguyÔn huÖ nam ®Þnh
BÀI TẬP TÍCH PHÂN QUA CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ NĂM 2002
2012
NĂM 2002
Bài 1 ( 2002A) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường
2
4 3 , 3y x x y x
ĐS :
109
6
Bài 2 ( 2002B) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi
2 2
4 ,
4
4 2
x x
y y
ĐS :
4
2
3
S
Bài 3 ( 2002D) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi
3 1
; ; .
1
x
y Ox Oy
x
ĐS :
4
1 4ln
3
S  
Bài 4 (Dự bị _ 02A)
6 3 5
2
0
1 cos sin cosx x xdx
ĐS :
Bài 5 (Dự bị _ 02A)
0
2
3
1
1
x
x e x dx
ĐS :
2
3 4
7
4e
Bài 6 (Dự bị _ 02B)
ln3
3
0
( 1)
x
x
e dx
e
ĐS :
2 1I
Bài 7 ( Dự bị _ 02D) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi
3 2
1
2 3
3
y x x x
Ox
ĐS :
9
4
S
Bài 8 (Dự bị _ 02D)
1
3
2
0
1
x
dx
x
ĐS :
1
1 ln 2
2
NĂM 2003
Bài 1 ( 2003A)
2 3
2
5
4
dx
x x
ĐS :
1
ln5 ln3
4
Bài 2 (2003B)
2
4
0
1 2sin
1 sin 2
x
dx
x
ĐS :
1
ln 2
2
Bài 3 ( 2003D)
2
2
0
I x x dx
ĐS :
1
Bài 4 ( Dự bị 03A )
4
0
1 cos 2
x
I dx
x
ĐS :
1
ln 2
8 4
Bài 5 (Dự bị 03A)
1
3 2
0
1I x x dx
ĐS :
Bài 6 (Dự bị số 1_ 03B)
ln5
2
ln 2
1
x
x
e dx
e
ĐS :
20
3
I
Bài 7 (Dự bị 03B) Cho
3
( ) .
1
x
a
f x bx e
x
. Tìm a,b biết
'(0) 22f  
1
0
( ) 5f x dx
ĐS :
8 , 2a b
Bài 8 (Dự bị số 1_ 03D)
2
1
3
0
x
I x e dx
ĐS :
1
2
I
Bài 9 (Dự bị số 2 _ 03D)
2
0
1
ln
e
x
xdx
x
ĐS :
2
3
4 4
e
NĂM 2004
TuyÓn tËp c¸c bµi tÝch ph©n qua c¸c ®Ò thi ®¹i häc tõ n¨m 2002 – 2012
trang 1
tích phân - Trang 2
tích phân - Người đăng: ducthaibk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
tích phân 9 10 200