Ktl-icon-tai-lieu

Tích Phân Bất Định –Xác Định

Được đăng lên bởi Thân Việt Dũng
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1773 lần   |   Lượt tải: 1 lần
-1-

Tích Phân Bất Định –Xác Định.
Bài 1: Tính nguyên hàm hàm hữu tỷ:
dx









x2  x  6
dx

x3  6 x 2  11x  6
x2  5x  9
2

x  5x  6
x2  5x  9
x2  6 x  8
3

dx
dx

2

2 x  x  5x  1
2

2

( x  3)( x  x  1)
1

x( x  1)

2

dx

dx



x4  1

2

x  4x  3 x  4x  5



dx

5x2  6 x  9
( x  3)2 ( x  1)2
3x  5
( x 2  2 x)2



dx



x 4 x3  1





dx

2

x 2dx
x  1
3

x3  1

dx
2






x4

10

dx

8( x3  1)
3

4x  x

dx

dx

-2-

Bài tập 2: Tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến:
x2
ex
dx
dx
2x
2
e 1
1 x












2

cos 2 x  sin 2 x  dx

1  sin 3 x
cos 2 3 x

dx

xdx
2

sin(2 x  1)

sin 3 3 x cos3 xdx
x2
2 x  1

11

dx

dx
sinh x.cosh x
5

x 5  x 2 dx
e x dx
e2 x  2

arcsin x  x
1  x2

dx












e2 x
x

e 1

dx

dx
x x2  1
1 x
dx
1 x
sin 3 x
dx
cos x
x2  1
dx
x
dx
x2 4  x2
1  x 2 dx

3 1  ln x

x

dx

2
esin x sin 2 xdx

-3Bài 3: Tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến:






x2
2

x 1
e

x

dx
x

1  e dx
a

x

1  a2x

dx

xdx
4  x4






x2
1 x

6

dx

x
x 2

 e a  e a dx









arcsin x
1 x

2

dx

x  arctan 2 x
1  4 x2

dx

Bài 4: Tính nguyên hàm bằng phương pháp tích phân từng phần:









x arcsin xdx
x sin x cos xdx
x arctan xdx
2

2

x ln xdx



x 2  5 x  6 e x dx
x

e

x

dx

ln x
x3

dx








ln  x  x 2  1 dx


x2  2 x  5
ex
xdx
sin 2 x
e x sin xdx
sin  ln x  dx
xe x cos xdx

dx

-4-

Bài 5: Tính các nguyên hàm các hàm số vô tỷ sau:
dx
dx










2 x 2  3x  4
dx
x  x2
3x  6
x2  4 x  5
2x  8
1  x  x2

dx

dx

xdx
5x2  2 x  1
dx

x 1  x2
dx

x x2  x  1
dx
x  1 x 2  2










x  1 x 2  2 x
x  x 2 dx
2  x  x 2 dx
xdx

x4  4 x2  3
cos xdx

sin 2 x  6sin x  12
e x dx
1  e x  e2 x
sin xdx
cos 2 x  4cos x  1
ln xdx

x 1  4ln x  ln 2 x

-5-

Bài tập 6: Tính nguyên hàm các hàm số vô tỷ sau:
x 1
x3dx
x
dx
x 1
x 1







3

x 1
dx
x 1
x3

x

2

2x  3

dx

x 1  x 1
dx
x 1  x 1
xdx
4 x3  1  x 







Bài 7: Tính nguyên hàm các hàm vô tỷ sau:

dx
x 1 

 x  1 3

dx
x3x
x 1  2
2

x  1  x  1

xdx
x2

dx

-6-













dx

x5 x 2  1
dx
x  1

3

x2  2x

x2  x  1
2

x x  x 1

x

dx

x
dx
4 x
x2  1
4

x x 1

dx

x 2  k dx

x 2 x 2  4dx
x 2dx
x2  x  1
x5dx
1  x2
dx
2 x  3 4 x  x 2
x6dx
1  x2

Bài 10: Tính nguyên hàm:

-74
 tan xdx



5
 tan xdx

dx

cos 2 x
 sin 6 x dx...
- 1 -
Tích Phân Bất Định –Xác Định.
Bài 1: Tính nguyên hàm hàm hữu tỷ:
2
3 2
2
2
2
2
3 2
2
2
2
2 2
6
6 11 6
5 9
5 6
5 9
6 8
2 5 1
( 3)( 1)
4 3
1
( 1)
4 5
dx
x x
dx
x x x
x x
dx
x x
x x
dx
x x
x x x
dx
x x
dx
x
dx
x x x x
x x
4
4
2
4 3
2
2
2
10
2
2
2
5 6 9
( 3) ( 1)
3 5
1
2
1
(
1
)
x x
x x
x
x
dx
x
dx
dx
x x
x dx
x
dx
x x
3
3
3
3
1
8( 1)
4
dx
x
x
dx
x x
Tích Phân Bất Định –Xác Định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tích Phân Bất Định –Xác Định - Người đăng: Thân Việt Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tích Phân Bất Định –Xác Định 9 10 763