Ktl-icon-tai-lieu

tích phân đường loại 2

Được đăng lên bởi mrhva1995
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2431 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 2

NỘI DUNG
1.Định nghĩa tp đường loại 2
2.Tính chất tp đường loại 2
3.Cách tính tp đường loại 2
4.Định lý Green
5.Tích phân không phụ thuộc đường đi.

ĐỊNH NGHĨA
Trong mp Oxy, cho cung AB và 2 hàm số P(x,y),
Q(x,y) xác định trên AB.
Phân hoạch AB bởi các điểm {A0, A2, .., An}, với
A0 = A, An = B. Giả sử Ak = (xk, yk), k = 0,…,n.
Gọi xk = xk+1 – xk , yk = yk+1 – yk, k = 0,…, n-1.

Trên cung AkAk+1, lấy điểm Mk, xét tổng tp

Mk

y k
A  A0

B  An
Ak 1

Ak
xk

n 1

Sn    P (Mk )xk  Q (Mk )y k 
k 0

n 1

Sn    P (Mk )xk  Q (Mk )y k 
k 0

AB

P ( x , y )dx  Q ( x , y )dy  lim Sn
n 

là tp đường loại 2 của P, Q trên AB
Quy ước:

Ñ


Pdx  Qdy

C

chỉ tích phân trên chu tuyến (đường cong kín) C

TÍNH CHẤT TP ĐƯỜNG LOẠI 2
1.Tp đường loại 2 phụ thuộc vào chiều
đường đi
B

A

Đổi chiều
đường đi thì tp
đổi dấu.

A

B

Pdx  Qdy   Pdx  Qdy

2.Nếu C = C1  C2

C

Pdx  Qdy 

C

1

Pdx  Qdy 

C

2

Pdx  Qdy

CÁCH TÍNH TP ĐƯỜNG LOẠI 2
Khi tham số hóa đường cong, lưu ý về
chiều đường đi.
TH1: (C) viết dạng tham số x = x(t), y = y(t),
t1 :điểm đầu, t2: điểm cuối



P ( x , y )dx  Q ( x , y )dy

C
t2



(t )  Q ( x (t ), y (t )) y (t )  dt
P
(
x
(
t
),
y
(
t
))
x


t1

TH2: (C) viết dạng y = y(x),
x = a : điểm đầu, x = b : điểm cuối



C



P ( x , y )dx  Q ( x , y )dy
b

( x )  dx
P
(
x
,
y
(
x
))

Q
(
x
,
y
(
x
))
y


a

TH3: (C) viết dạng x = x(y),
y = c : điểm đầu, y = d : điểm cuối
d

 P ( x , y )dx  Q ( x , y )dy    P ( x ( y ), y ) x ( y )  Q ( x ( y ), y )  dy

C

c

Nhắc lại
Khi tham số hóa cho cung tròn, elippse,
ngược chiều kim đồng hồ là tham số
tăng dần, cùng chiều kim đồng hồ là
tham số giảm dần.

Cách tính Tp đường loại 2 trong không gian



I  P ( x , y , z )dx  Q ( x , y , z )dy  R ( x , y , z )dz
C

Cách tính: (C) x = x(t), y = y(t), z = z(t),
t1 :điểm đầu, t2: điểm cuối



C
t2



Pdx  Qdy  Rdz

  P ( x (t ), y (t ), z(t )) x (t )  Q( , , ) y (t )  R ( , , ) z(t )  dt
t1

VÍ DỤ

C

2

1/ Tính: I  x dx  xydy
C là đoạn nối từ A(0,0) đến B(1,1) theo các
đường cong sau đây:
a.Đoạn thẳng AB
b.Parabol: x = y2
c.Đường tròn: x2+y2 = 2y, lấy ngược
chiều KĐH

2

I   x dx  xydy A(0, 0), B(1, 1)
C

a/ Đoạn thẳng AB: y = x, x : 0 1
1



I   x 2  x.x.y ( x ) dx

1

0
1

1

2
 ( x  x )dx 
3



2

2

0

b/ Parabol: x = y2 , y : 0 1
1



1

2 2
2 

I   ( y ) .2 y  y .y dy  (2 y 5  y 3 )dy  7
12
0

0

c/ x2+y2 = 2y  x...
TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 2
tích phân đường loại 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tích phân đường loại 2 - Người đăng: mrhva1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
tích phân đường loại 2 9 10 796