Ktl-icon-tai-lieu

tích phân suy rộng

Được đăng lên bởi gaparaytqn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍCH PHÂN SUY RỘNG
1. TÍCH PHÂN SUY RỘNG LOẠI 1
( CẬN VÔ HẠN)
a. Khoảng lấy cận là [a;+∞)
Giả sử hàm số f(x) xác định trên [a;+∞) và f(x) khả tích trên mỗi đoạn [a;b], với
mọi b (a; +∞). Ta gọi và ký hiệu tích phân suy rộng với cận vô hạn của hàm số
f(x) trên [a;+∞) là giới hạn (hữu hạn hoặc là vô hạn) dưới đây;

Nếu giới hạn trên là hữu hạn thì ta nói tích phân suy rộng

là hội tụ

và giới hạn trên là giá trị của nó.
Nếu giới hạn trên là không tồn tại hoặc vô hạn thì ta nói tích phân suy rộng
là phân kỳ.
Ví dụ 1.a:

 Tích phân suy rộng đã cho là hội tụ
Ví dụ 2.a:

Giới hạn

không tồn tại

 Tích phân suy rộng đã cho là phân kỳ

b.

Khoảng lấy tích phân là (-∞; b]

Tương tự như khoảng lấy tích phần [a;+∞), ta có:
Hàm f(x) xác định trên (-∞; b] và khả tích trên mọi đoạn [c,a] với mọi c thỏa mãn
: c (-∞;b).
Ta gọi và ký hiệu tích phân suy rộng với cận vô hạn của hàm số f(x) trên [-∞;b)
là giới hạn (hữu hạn hoặc là vô hạn) dưới đây;

Tính chất giống với khoảng lấy tích phần [a;+∞).
Ví dụ:
Ví dụ 1.b:

 Tích phân là hội tụ.
Ví dụ 2.b
=
=
=

-

-

c. Khoảng lấy tích phân là (-∞; +∞)
Ta định nghĩa:

)=-

Tích phân suy rộng rộng vế trái được gọi là hội tụ khi và chỉ khi hai tích phân
suy rộng ở vế phải đều hội tụ ( a là một giá trị thực cố định bất kỳ).
Chỉ cần bất kỳ một tích phân suy rộng ở vế phải phân kỳ thì tích phân ở vế trái
sẽ phân kỳ.
Ví dụ 1.c : tính tích phân sau
Ta có:
I=
Đặt

;

- Tính A.
A=
=

=
=

=

)

=
=>Tích phân A là hội tụ
Tương tự ta tính tích phân B
B=
=
=

=>Tích phân B hội tụ
=>Tích phân I = A + B =

( A,B cùng là hội tụ)

Tích phân I hôi tụ
Ví dụ:
Ví dụ 1: xét sự hội tụ của tích phân:
+ v ới

+,Nếu n > 1:
Tích phân hội tụ
+Nếu n<1:
Tích phân phân kỳ
+ v ới n = 1

=

= +∞
Tích phân đó phân kỳ

Vậy: tích phân

(n> 0) hội tụ nếu n > 1, phân kỳ nếu n < 1

Một số định lý so sánh
a.Định lý 1:

Giả sử 0 ≤ f(x) ≤ g(x), với mọi

. Khi đó:

• nếu

hội tụ thì

hội tụ

• nếu

phân kỳ thì

phân kỳ.

Ví dụ: xét tính hội tụ của tích phân:
1.
Giải: ta thấy
0<

<

là hội tụ  tích phân đã cho hội tụ.

và

2.
Giải.
Trên đoạn [1;+∞) thì

=> hội tụ

và

=> I hôi tụ.

b.Định lý 2
Giả sử f(x) > 0, g(x) > 0, với mọi

và
. Khi đó:

• nếu k < +∞ và

hội tụ thì

• nếu k > 0 và

phân kỳ thì

hội tụ
phân kỳ

• nếu 0< k <+∞ thì hai tích phân đó đồng thời hội tụ hoặc đồng thời phân
kỳ.

( để nghiên cứu tính hội tụ của

ta so sánh nó với tích phân

mà ta đã biết rõ tính hội tụ của nó

ví dụ:

, ta có hệ quả:

+ Nếu khi

, f(x) tương đương

thì

(n>0)

-Hội t...
TÍCH PHÂN SUY R NG
1. TÍCH PHÂN SUY R NG LO I 1
( C N VÔ H N)
a. Kho ng l y c n là [a;+∞)
Gi s hàm s f(x) xác đ nh trên [a;+∞) và f(x) kh tích trên m i đo n [a;b], v i
m i b (a; +∞). Ta g i và ký hi u tích phân suy r ng v i c n vô h n c a hàm s
f(x) trên [a;+∞) là gi i h n (h u h n ho c là vô h n) d i đây; ướ
N u gi i h n trên là h u h n thì ta nói tích phân suy r ng ế là h i t
và gi i h n trên là giá tr c a nó.
N u gi i h n trên là không t n t i ho c vô h n thì ta nói tích phân suy r ngế
là phân kỳ.
Ví d 1.a:
Tích phân suy r ng đã cho là h i t
Ví d 2.a:
Gi i h n không t n t i
Tích phân suy r ng đã cho là phân kỳ
tích phân suy rộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tích phân suy rộng - Người đăng: gaparaytqn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
tích phân suy rộng 9 10 506