Ktl-icon-tai-lieu

TÍCH PHÂN SUY RỘNG

Được đăng lên bởi Thân Việt Dũng
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 3644 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TÍCH PHÂN SUY RỘNG

Tích phân suy rộng loại 1
(cận vô hạn)
Cho f(x) khả tích trên [a, b],  b  a


a

b

f ( x) dx

b  a

f ( x) dx  lim

gọi là tích phân suy rộng loại 1 của f trên [a, +)
Nếu giới hạn tồn tại hữu hạn ta nói tích phân
hội tụ, ngược lại ta nói tích phân phân kỳ.
Giới hạn trên còn được gọi là giá trị của tpsr.

Nhận dạng tpsr loại 1
Nếu f(x) liên tục trên [a, +) hoặc chỉ có hữu
hạn các điểm gián đoạn loại 1 trên [a, +) thì


a
VD:

f ( x)dx là tích phân suy rộng loại 1

 sin x

0



0

x

dx

x
dx
sin x



dx
là tpsr loại 1
2
x  x 1



x 1
dx
2
x  2x  3
không là tpsr loại 1

2
0

Ví dụ
Khảo sát sự hội tụ và tính giá trị nếu tính phân hội tụ

I




0

 (b)

dx
2
1 x

dx
b

 arctan x 0  arctan b
2
1 x
0

b 




b


2





0

dx
2
1 x

I 



0

cos xdx

b

 (b)   cos xdx  sin b
0

Không có gh khi b →+
 Phân kỳ

I 

 ln x

e

x

dx

 (b)  

b ln x

e

b


 

x

dx  

ln b

1

tdt

 Phân kỳ

1 2
  ln b  1
2

ĐỊNH NGHĨA
b

b

f ( x)dx
 f ( x)dx  alim

 a




f ( x)dx  

a



f ( x)dx  



a

f ( x )dx

Lưu ý: tích phân vế trái hội tụ khi và chỉ khi
các tp vế phải hội tụ.
(chỉ cần 1 tp vế phải phân kỳ là tp vế trái
phân kỳ, không cần biết tp còn lại)

Tính chất của tích phân suy rộng

1.f khả tích trên [a, b],  b  a. Khi đó   >
a


a f ( x)dx và
 f ( x)dx


cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ (cùng bản chất)

Tính chất của tích phân suy rộng

2.f khả tích trên [a, b],  b  a. Khi đó   ≠
0


 f ( x)dx và   f ( x)dx
a

a

cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ (cùng bản chất)

Tính chất của tích phân suy rộng
3.f, g khả tích trên [a, b],  b  a.


* a



f ( x)dx và



a



* a





a

f  g  dx

g ( x)dx

hội tụ

f ( x)dx hội tụ và





a



f  g  dx

hội tụ



a

g ( x )dx phân kỳ

phân kỳ

Công thức Newton-Leibnitz
f khả tích trên [a, b],  b  a, F là nguyên hàm
của f trên [a, +), khi đó


a

f ( x)dx 


F ( x) a

 F ()  F (a )

trong đó F ()  lim F ( x)
x 

Lưu ý: các phương pháp tính tích phân xác
định vẫn sử dụng được cho tp suy rộng.

Ví dụ

x 1
dx
2
x( x  x  1)



1



 

1

1
x 
  2
 dx
 x x  x  1








 1  1 2x  1  1
 x 2 x2  x  1 2 



1









1

2
1
3
x   
2
4

1
1 2
( x  1 / 2)

2
  ln x  ln x  x  1 
arctan 2
2
2 3
3 







1

1
1 2
( x  1 / 2)

2
  ln x  ln x  x  1 
arctan 2
2
2 3
3 
...
TÍCH PHÂN SUY RỘNG
TÍCH PHÂN SUY RỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍCH PHÂN SUY RỘNG - Người đăng: Thân Việt Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
TÍCH PHÂN SUY RỘNG 9 10 453