Ktl-icon-tai-lieu

tích phân và ứng dụng

Được đăng lên bởi nganha
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyeân ñeà 13: TÍCH PHAÂN VAØ ÖÙNG DUÏNG
TOÙM TAÉT GIAÙO KHOA
I. Baûng tính nguyeân haøm cô baûn:
Baûng 1 Baûng 2
Haøm soá f(x) Hoï nguyeân haøm F(x)+C Haøm soá f(x) Hoï nguyeân haøm F(x)+C
a ( haèng soá) ax + C
x
α
1
1
x
C
α
α
+
+
+
()ax b
α
+
a
1
1
()
1
ax b
C
α
α
+
+
+
+
1
x
ln
x
C+
1
ax b
+
1
ln ax b C
a
++
x
a
ln
x
a
C
a
+
x
e
x
eC+
ax b
e
+
1
ax b
eC
a
+
+
sinx -cosx + C sin(ax+b)
1
cos( )ax b C
a
−+
+
cosx Sinx + C cos(ax+b)
1
sin( )ax b C
a
++
2
1
cos
tgx + C
2
1
cos ( )ax b
+
1
()tg ax b C
a
++
2
1
sin
x
-cotgx + C
2
1
sin ( )ax b
+
1
cot ( )gax b C
a
−+
+
'
()
()
ux
ux
ln ( )ux C+
22
1
x
a
1
ln
2
x
a
C
axa
+
+
tgx
ln cos
x
C−+
22
1
x
a+
22
ln
x
xa C+++
cotgx
ln sin
x
C+
Phöông phaùp 1:
Phaân tích tích phaân ñaõ cho thaønh nhöõng tích phaân ñôn giaûn coù coâng thöùc trong baûng nguyeân
haøm cô baûn
Caùch phaân tích : Duøng bieán ñoåi ñaïi soá nhö muõ, luõy thöøa, caùc haèng ñaúng thöùc ... vaø bieán ñoåi
löôïng giaùc baèng caùc coâng thöùc löôïng giaùc cô baûn.
Ví duï : Tìm hoï nguyeân haøm cuûa caùc haøm soá sau:
1.
3
1
() cos
1
fx x
x
x
=+
+−
2.
2
2x 5
f(x)
x4x3
=
+
83
tích phân và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tích phân và ứng dụng - Người đăng: nganha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
tích phân và ứng dụng 9 10 739