Ktl-icon-tai-lieu

tiến trình xây dựng kiến thức con lắc đơn

Được đăng lên bởi Để Gió Cuốn Đi
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 724 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Hoàng Yến 2013
1. SƠ ĐỒ TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG KIẾN THỨC:
1.1.

Sơ đồ tiến trình xây dựng kiến thức:

1.1.1. Làm nảy sinh vấn đề cần giải quyết:
-

Thông báo: Con lắc đơn gồm một vật nặng m có kích thước nhỏ, treo ở đầu một
sợi dây không dãn có chiều dài l và có khối lượng không đáng kể.

-

Nhắc lại dao động của con lắc lò xo đã học là dao động điều hòa.
1.1.2. Phát biểu vấn đề cần giải quyết:
Dao động của con lắc đơn có phải là dao động điều hòa hay không? Nếu là dao
động điều hòa thì li độ cong và li độ góc của nó được biểu diễn bằng phương
trình nào? Chu kì dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào những yếu tố nào và
phụ thuộc như thế nào vào các yếu tố đó?
1.1.3. Giải quyết vấn đề:
1.1.3.1. Giải quyết vấn đề nhờ suy luận lý thuyết:

-

Suy đoán giải pháp GQVĐ: phân tích các lực tác dụng lên vật, biểu diễn các lực
theo định luật II Newtơn (theo a ), biểu biễn gia tốc a theo li độ s, mối quan hệ
giữa độ dài cung và góc để tìm phương trình động lực học của con lắc đơn và
tìm ra được chu kỳ của con lắc nhờ mối quan hệ giữa tốc độ góc  và chu kỳ T.

-

Thực hiện giải pháp đã suy đoán:
 Các lực tác dụng lên vật: P và T
 Phân tích lực P theo 2 phương:
+ Phương vuông góc quỹ đạo chuyển động: T và Pn (hợp lực của 2 lực này là
lực hướng tâm chỉ có tác dụng giữ cho vật chuyển động trên quỹ đạo tròn mà
không làm thay đổi vận tốc vật )
+ Phương tiếp tuyến với với quỹ đạo chuyển động: Pt có khuynh hướng kéo vật
về vị trí cân bằng và là lực gây ra gia tốc của vật..
 Định luật 2 Niutơn: P  T  ma
 - Pt  ma  mg sin   ma (lực này ngược chiều chuyển động của vật)
 Biểu thức mối liên hệ giữa gia tốc và li độ: a  s ''
 mg sin   ms ''  s '' g sin   0 (*)

 Do góc α là góc nhỏ nên ta có: sin   
 Mối quan hệ giữa giữa li độ cong và li độ góc: s  l    s / l

Trang 1

Nguyễn Hoàng Yến 2013
 Phương trình (*) có dạng s ''
 Đặt

g
s0
l

√ ta được phương trình: s ''  2 s  0 (phương trình động lực học của

con lắc đơn với li độ cong s nhỏ)
 Nghiệm của phương trình động lực học : s  A cos(t   )
 Tìm A dựa vào điều kiện đầu: t  0, s  s0 , v  s '  0    0, A  s0
 s  s0 cos(t   ) (li độ cong) và

 Chu kì của con lắc đơn: T 

2



 2

(li độ góc)
l
g

1.1.3.2. Kiểm nghiệm kết quả đã tìm được từ SLLT nhờ thực nghiệm:
- Xác định nội dung cần kiểm nghiệm nhờ thực nghiệm:
+ Hệ quả 1 : Đồ thị của hình chiếu li độ phụ thuộc thời gian có dạng hình sin.
+ Hệ quả 2: Chu kì T tỉ lệ căn bậc hai với l
- Thiết kế phương án thí nghiệm đ...
Nguyn Hoàng Yến
2013
Trang 1
1. SƠ Đ TIN TRÌNH XÂY DNG KIN THC:
1.1. Sơ đồ tiến trình xây dng kiến thc:
1.1.1. Làm ny sinh vấn đề cn gii quyết:
- Thông báo: Con lắc đơn gồm mt vt nặng m kích thưc nh, treo đầu mt
si dây không dãn có chiu dài l và có khối lượng không đáng kể.
- Nhc lại dao động ca con lc lò xo đã học là dao động điều hòa.
1.1.2. Phát biu vấn đề cn gii quyết:
Dao động ca con lắc đơn phải dao động điều hòa hay không? Nếu dao
động điều hòa thì li độ cong li đ góc ca được biu din bằng phương
trình nào? Chu dao đng ca con lắc đơn phụ thuc vào nhng yếu t nào
ph thuộc như thế nào vào các yếu t đó?
1.1.3. Gii quyết vấn đề:
1.1.3.1. Gii quyết vấn đề nh suy lun lý thuyết:
- Suy đoán giải pháp GQVĐ: phân tích các lc tác dng lên vt, biu din các lc
theo định lut II Newn (theo
a
), biu bin gia tốc a theo li đ s, mi quan h
giữa độ dài cung góc để tìm phương trình động lc hc ca con lắc đơn
tìm ra được chu k ca con lc nh mi quan h gia tc đ góc
và chu k T.
- Thc hin giải pháp đã suy đoán:
Các lc tác dng lên vt:
P
T
Phân tích lc
P
theo 2 phương:
+ Phương vuông góc qu đo chuyển động:
T
(hp lc ca 2 lc này
lực hướng tâm ch tác dng gi cho vt chuyển động trên qu đo tròn
không làm thay đổi vn tc vt )
+ Phương tiếp tuyến vi vi qu đạo chuyển động:
t
P
khuynh hướng kéo vt
v v trí cân bng và là lc gây ra gia tc ca vt..
Định luật 2 Niutơn:
P T ma
-
sin
t
P ma mg ma
(lc này ngược chiu chuyển động ca vt)
Biu thc mi liên h gia gia tốc và li độ:
''as
sin '' '' sin 0mg ms s g

(*)
Do góc α là góc nh nên ta có:
sin

Mi quan h gia gia li đ cong và li đ góc:
/s l s l

tiến trình xây dựng kiến thức con lắc đơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiến trình xây dựng kiến thức con lắc đơn - Người đăng: Để Gió Cuốn Đi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
tiến trình xây dựng kiến thức con lắc đơn 9 10 314