Ktl-icon-tai-lieu

TIẾP CẬN XÃ HỘI VÀ NỔI TRỘI_ GIẢI THUẬT DI TRUYỀN

Được đăng lên bởi Nwit Tan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIẾP CẬN XÃ HỘI VÀ NỔI TRỘI: GIẢI THUẬT DI TRUYỀN (GENETIC ALGORITHM
- GA)

TIẾP CẬN XÃ HỘI VÀ NỔI
TRỘI: GIẢI THUẬT DI
TRUYỀN (GENETIC
ALGORITHM - GA)
Bởi:
Huynh Tram Vo

TIẾP CẬN XÃ HỘI VÀ NỔI TRỘI: GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
(GENETIC ALGORITHM - GA)
Giới thiệu
Cũng như các mạng neuron, các thuật toán di truyền cũng dựa trên một ẩn dụ sinh học:
Các thuật toán này xem việc học như là sự cạnh tranh trong một quần thể gồm các lời
giải ứng viên đang tiến hóa của bài toán. Một hàm ‘thích nghi’ (fitness function) sẽ đánh
giá mỗi lời giải để quyết định liệu nó có đóng góp cho thế hệ các lời giải kế tiếp hay
không. Sau đó, thông qua các phép toán tương tự với biến đổi gene trong sinh sản hữu
tính, giải thuật sẽ tạo ra một quần thể các lời giải ứng viên mới.

1/11

TIẾP CẬN XÃ HỘI VÀ NỔI TRỘI: GIẢI THUẬT DI TRUYỀN (GENETIC ALGORITHM
- GA)

Giải thuật

Hình 9.17 - Giải thuật di truyền.
Hình 9.17 mô tả giải thuật di truyền tổng quát. Tùy theo từng bài toán mà nhà thiết kế
giải thuật sẽ phải mô tả chi tiết hơn về:
• Phương pháp biểu diễn một cá thể trong quần thể các lời giải ứng viên của bài
toán, hay nói khác hơn là hình thức biểu diễn một lời giải tiềm năng của bài
toán. Không phải lời giải của mọi bài toán đều có thể được mã hóa một cách dễ
dàng và tự nhiên dưới dạng biểu diễn mức bit như trong bài toán thỏa mãn CNF
dưới đây.
• Độ lớn của quần thể là số lượng ứng viên có trong quần thể. Thông thường các
ứng viên của quần thể ban đầu được chọn một cách ngẫu nhiên. Độ lớn của
quần thể là không đổi qua các thế hệ, vì vậy, sẽ có một quá trình chọn lọc và
loại bỏ một số lời giải ứng viên có độ thích nghi thấp.
• Điều kiện dừng của vòng lặp: có thể là chương trình đạt tới một số lần lặp nhất
định nào đó, hay đạt tới trung bình độ tốt nào đó của quần thể,…
• Hàm đánh giá (fitness function): Dùng để đánh giá một ứng viên có tốt hay
không. Một ứng viên càng tốt nghĩa là độ thích nghi của nó càng cao và tiến
đến trở thành lời giải đúng của bài toán. Việc thiết kế một hàm đánh giá tốt là
rất quan trọng trong thuật toán di truyền. Một hàm đánh giá không chính xác có
thể làm mất đi các ứng viên tốt trong quần thể.
• Chọn lựa bao nhiêu phần trăm lời giải tốt để giữ lại? Hay chọn bao nhiêu lời
giải ứng viên để kết hợp với nhau và sinh ra lời giải con?

2/11

TIẾP CẬN XÃ HỘI VÀ NỔI TRỘI: GIẢI THUẬT DI TRUYỀN (GENETIC ALGORITHM
- GA)

• Phương pháp tạo thành viên mới từ thành viên hiện có, còn gọi là toán tử di
truyền (genetic operators): Các toán tử di truyền phổ biến là
◦ Lai ghép ...
TIẾP CẬN XÃ HỘI VÀ NỔI
TRỘI: GIẢI THUẬT DI
TRUYỀN (GENETIC
ALGORITHM - GA)
Bởi:
Huynh Tram Vo
TIẾP CẬN XÃ HỘI VÀ NỔI TRỘI: GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
(GENETIC ALGORITHM - GA)
Giới thiệu
Cũng như các mạng neuron, các thuật toán di truyền cũng dựa trên một ẩn dụ sinh học:
Các thuật toán này xem việc học như sự cạnh tranh trong một quần thể gồm các lời
giải ứng viên đang tiến hóa của bài toán. Một hàm ‘thích nghi’ (fitness function) sẽ đánh
giá mỗi lời giải để quyết định liệu đóng góp cho thế hệ các lời giải kế tiếp hay
không. Sau đó, thông qua các phép toán tương tự với biến đổi gene trong sinh sản hữu
tính, giải thuật sẽ tạo ra một quần thể các lời giải ứng viên mới.
TIẾP CẬN XÃ HỘI VÀ NỔI TRỘI: GIẢI THUẬT DI TRUYỀN (GENETIC ALGORITHM
- GA)
1/11
TIẾP CẬN XÃ HỘI VÀ NỔI TRỘI_ GIẢI THUẬT DI TRUYỀN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIẾP CẬN XÃ HỘI VÀ NỔI TRỘI_ GIẢI THUẬT DI TRUYỀN - Người đăng: Nwit Tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
TIẾP CẬN XÃ HỘI VÀ NỔI TRỘI_ GIẢI THUẬT DI TRUYỀN 9 10 518