Ktl-icon-tai-lieu

Tiếp tuyến đồ thị hàm số

Được đăng lên bởi duonghoahieu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 640 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LUYỆN THI THPTQG 2016 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: Lyhung95

TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ – P1
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN
DẠNG 1. TIẾP TUYẾN TẠI MỘT ĐIỂM THUỘC ĐỒ THỊ
2x
Câu 1: [ĐVH]. Cho hàm số y =
, có đồ thị ( C ) . Viết phương trình tiếp tuyến của
x−2
điểm của ( C ) với đường thẳng y = 3 x − 3 .

( C ) tại các giao

Câu 2: [ĐVH]. Cho hàm số y = 2 x 3 − 2 x 2 + 5 , có đồ thị ( C ) . Tìm M ∈ ( C ) sao cho tiếp tuyến với ( C )

tại M vuông góc với đường thẳng x + 2 y − 6 = 0 .

Câu 3: [ĐVH]. Cho hàm số y = x 4 − 4 x 2 ( C ) . Tìm M ∈ ( C ) sao cho tiếp tuyến với ( C ) tại M đi qua
điểm A ( 0;1) .

6x + 5
( C ) . Tìm M thuộc ( C ) sao cho tiếp tuyến qua M cắt Ox và Oy
x +1
lần lượt tại A và B sao cho OA = 4OB.

Câu 4: [ĐVH]. Cho hàm số y =

Câu 5: [ĐVH]. Cho hàm số y = x3 − 3 ( m + 1) x 2 + 4 x − m + 1 ( Cm ) . Gọi ∆ là tiếp tuyến của ( Cm ) tại giao
điểm của ( Cm ) với trục tung. Viết phương trình ∆ biết khoảng cách từ A ( 2; −1) đến ∆ bằng

34 .

3x + 1
, có đồ thị ( C ) . Viết phương trình tiếp tuyến của ( C ) tại điểm x0
x −1
biết x0 là nghiệm của phương trình y ′′ + y − 15 = 0 .

Câu 6: [ĐVH]. Cho hàm số y =

Câu 7: [ĐVH]. Cho hàm số y = x 4 − 2 ( 2m + 1) x 2 − m − 1 ( Cm ) . Gọi A là điểm có hoành độ dương mà

( C ) luôn đi qua với mọi m . Viết phương trình tiếp của hàm số tại
m

A khi m = 1.

x−2
( C ) . Viết phương trình tiếp tuyến của ( C ) tại.
x +1
a) Giao điểm của ( C ) với trục hoành.

Câu 8: [ĐVH]. Cho hàm số: y =

b) Giao điểm của ( C ) với trục tung.

Câu 9: [ĐVH]. Cho hàm số y = x 4 − 4 x 2 + 1 ( C ) . Viết phương trình tuyến tuyến của ( C ) tại điểm x0

thoã mãn điều kiện y '' ( x0 ) = 4 .

Câu 10: [ĐVH]. Cho hàm số: y = x3 + x 2 − x + 2 ( C ) .
a) Tìm toạ độ giao điểm của ( C ) và trục Ox.

b) Viết phương trình tiếp tuyến của ( C ) tại các giao điểm đó.
1 4
x − ( m + 1) x 2 + m − 2 , có đồ thị ( Cm ) . Tìm m đề tiếp tuyến của
2
tại điểm có hoành độ x = −2 đi qua gốc tọa độ O .

Câu 11: [ĐVH]. Cho hàm số y =

( Cm )

2x − 1
( C ) . Gọi I là giao điểm 2 tiệm cận của hàm số. Viết phương
x+2
5
IO và M có hoành độ dương.
trình tiếp tuyến của ( C ) qua M ∈ ( C ) biết IM =
2

Câu 12: [ĐVH]. Cho hàm số y =

Chương trình Luyện thi PRO–E: Giải pháp tối ưu nhất cho kì thi THPT Quốc Gia 2016!

Khóa học LUYỆN THI THPTQG 2016 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: Lyhung95

LỜI GIẢI BÀI TẬP
2x
Câu 1: [ĐVH]. Cho hàm số y =
, có đồ thị ( C ) . Viết phương trình tiếp tuyến...
Khóa hc
LUYN THI THPTQG 2016
– Thy
ĐẶNG VIT HÙNG
Facebook: Lyhung95
Chương trình Luyn thi PRO–E: Gii pháp ti ưu nht cho kì thi THPT Quc Gia 2016!
VIDEO BÀI GING và LI GII CHI TIT CÁC BÀI TP ch có ti website MOON.VN
DNG 1. TIP TUYN TI MT ĐIM THUC ĐỒ TH
Câu 1: [ĐVH]. Cho hàm s
2
2
x
y
x
=
, có
đồ
th
(
)
C
. Vi
ế
t ph
ươ
ng trình ti
ế
p tuy
ế
n c
a
(
)
C
t
i các giao
đ
i
m c
a
(
)
C
v
i
đườ
ng th
ng
3 3
=
.
Câu 2: [ĐVH]. Cho hàm s
3 2
2 2 5
y x x
= +
, có đồ th
(
)
C
. Tìm
(
)
M C
sao cho tiếp tuyến vi
(
)
C
ti
M
vuông góc vi đường thng
2 6 0
x y
+ =
.
Câu 3: [ĐVH]. Cho hàm s
4 2
4
y x x
=
(
)
C
. Tìm
(
)
M C
sao cho tiếp tuyến vi
(
)
C
ti
M
đi qua
đim
(
)
0;1
A
.
Câu 4: [ĐVH]. Cho hàm s
( )
6 5
1
+
=
+
x
y C
x
. Tìm
M
thuc
(
)
C
sao cho tiếp tuyến qua
M
ct
Ox
Oy
ln lượt ti
A
B
sao cho
4 .
=
OA OB
Câu 5:
[ĐVH].
Cho hàm s
(
)
3 2
3 1 4 1
y x m x x m
= + + +
(
)
m
C
. G
i
là ti
ế
p tuy
ế
n c
a
(
)
m
C
t
i giao
đ
i
m c
a
(
)
m
C
v
i tr
c tung. Vi
ế
t ph
ươ
ng trình
bi
ế
t kho
ng cách t
(
)
2; 1
A
đế
n
b
ng
34
.
Câu 6:
[ĐVH].
Cho hàm s
3 1
1
x
y
x
+
=
, có
đồ
th
(
)
C
. Vi
ế
t ph
ươ
ng trình ti
ế
p tuy
ế
n c
a
(
)
C
t
i
đ
i
m
0
x
bi
ế
t
0
x
là nghi
m c
a ph
ươ
ng trình
15 0
y y
+ =
.
Câu 7:
[ĐVH].
Cho hàm s
(
)
(
)
4 2
2 2 1 1
m
y x m x m C
= + . G
i
A
đ
i
m có hoành
độ
d
ươ
ng mà
(
)
m
C
luôn
đ
i qua v
i m
i
m
. Vi
ế
t ph
ươ
ng trình ti
ế
p c
a hàm s
t
i
A
khi
1.
m
=
Câu 8:
[ĐVH].
Cho hàm s
:
( )
2
1
x
y C
x
=
+
. Vi
ế
t ph
ươ
ng trình ti
ế
p tuy
ế
n c
a
(
)
C
t
i.
a)
Giao
đ
i
m c
a
(
)
C
v
i tr
c hoành.
b)
Giao
đ
i
m c
a
(
)
C
v
i tr
c tung.
Câu 9:
[ĐVH].
Cho hàm s
(
)
4 2
4 1
y x x C
= + . Vi
ế
t ph
ươ
ng trình tuy
ế
n tuy
ế
n c
a
(
)
C
t
i
đ
i
m
0
x
thoã mãn
đ
i
u ki
n
(
)
0
'' 4
y x
=
.
Câu 10:
[ĐVH].
Cho hàm s
:
(
)
3 2
2
y x x x C
= + + .
a)
Tìm to
độ
giao
đ
i
m c
a
(
)
C
và tr
c Ox.
b)
Vi
ế
t ph
ươ
ng trình ti
ế
p tuy
ế
n c
a
(
)
C
t
i các giao
đ
i
m
đ
ó.
Câu 11:
[ĐVH].
Cho hàm s
( )
4 2
1
1 2
2
y x m x m
= + +
, có
đồ
th
(
)
m
C
. Tìm
m
đề
ti
ế
p tuy
ế
n c
a
(
)
m
C
t
i
đ
i
m có hoành
độ
2
x
= −
đ
i qua g
c t
a
độ
O
.
Câu 12:
[ĐVH].
Cho hàm s
( )
2 1
2
x
y C
x
=
+
. G
i
I
là giao
đ
i
m 2 ti
m c
n c
a hàm s
. Vi
ế
t ph
ươ
ng
trình ti
ế
p tuy
ế
n c
a
(
)
C
qua
(
)
M C
bi
ế
t
5
2
IM IO
= M có hoành
độ
d
ươ
ng.
TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ – P1
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
Tiếp tuyến đồ thị hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếp tuyến đồ thị hàm số - Người đăng: duonghoahieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tiếp tuyến đồ thị hàm số 9 10 228