Ktl-icon-tai-lieu

TIẾT 4344: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC

Được đăng lên bởi Nguyễn Thu Hà
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án Hình học nâng cao 11
GV: Nguyễn Thu Hà - THPT Thác Bà
Ngày soạn: ............................
TIẾT 43: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC ( T1) .
I. Mục tiêu :
1. Về kiến thức :
- Nắm được định nghĩa góc giữa 2 mặt phẳng , điều kiện để 2 mặt phẳng
vuông góc và các tính chất có liên quan .
2. Về kỹ năng :
- Biết cách tính góc giữa 2 mặt phẳng .
- Vận dụng điều kiện và các tính chất liên quan đến 2 mặt phẳng vuông góc
để giải bài tập .
3. Về tư duy, thái độ :
- Phát huy trí tưởng tượng không gian . Rèn luyện tư duy logich .
- Biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn .
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên : Dụng cụ dạy học .
- Học sinh : dụng cụ học tập , ôn bài cũ .
III.Phương pháp dạy học :
Về cơ bản sử dụng phương pháp gợi mở , vấn đáp , đan xen hoạt động nhóm .
IV. Tiến trình bài học :
1. Ổn định:
Lớp
Ngày dạy
Sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ:

11D2

11D3

TG Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung cần đạt
6’
+ Vẽ 2 mp (P) và (Q)
+ Hs hiểu và thực
.
hiện trên bảng .
Vẽ hình 108 (SGK , trang
+ Gọi hs vẽ a  (P)
+ Nhận xét hình vẽ và 104)
bổ sung ( nếu cần )
và b  (Q)
+ Yêu cầu hs khác
nhận xét và bổ sung
( nếu có ) .
+ Đánh giá , cho
điểm .
3. Nội dung bài mới:
Hoạt động 1 : giúp học sinh hiểu và xác định được góc giữa hai mặt phẳng

Giáo án Hình học nâng cao 11
TG
Hoạt động của GV
 HĐTP 1 : giúp học
6’
sinh hiểu được định
nghĩa góc giữa hai mặt
phẳng .

GV: Nguyễn Thu Hà - THPT Thác Bà
Hoạt động của HS
Nội dung cần đạt
1. Góc giữa hai mặt phẳng

+ Đọc định nghĩa 1
(SGK , trang 104 )

+ Cho hs đọc định
nghĩa 1 (SGK, trang 104
).

8’

Định nghĩa 1
( SGK , trang 104 )
Chú ý:

uuruur
n1.n2
ur uur
cos  ( P );(Q)   cos n1 ; n2  ur uur
n1 n2





 HĐTP 2 : giúp học
sinh cách xác định góc
giữa hai mặt phẳng .

+ Vận dụng đ.nghĩa *) Cách xác định góc giữa
1 để làm ?1 .
hai mặt phẳng .
Cách 1:
+ Quan sát và nhận ( Chú ý SGK- T104)
biết cách xác định
Vẽ hình (SGK trang 104 )
+ Cho hs làm ?1
góc giữa 2 mp .
(SGK trang 104 ) .
Cách 2: Xác định góc giữa
+ Giả sử (P) cắt (Q)
2mp (P) và (Q):
theo giao tuyến  Giáo
+ Khi (P)  //(Q) thì
viên hướng dẫn học sinh
  P  ,  Q    00 .
xác định góc giữa (P) và
(Q) như SGK trang
+ Khi (P)  (Q) = 
104: Bằng hình ảnh trực
B1: Tìm  = (P)  (Q)
quan, thực tế .
B2: Tìm a  ( P), a    I
B3: Tìm b  (Q), b    I

 HĐTP 3 : Cách khác
để tìm góc giữa 2 mặt
phẳng .

B4: K ết luận:

  P  ,  Q     a, b 

10’
GV hd học sinh xác định + Hs đọc đề bài
VD1
góc ở Vd1 theo các
bước trình bày ở cách 2 + Vẽ hìn...





  !"
#$%&'%()*+,$-!./0%1%2,$-!./
34*3!56!*789
:;
 !!5*+,$-!./
<=>%13!56!789% ,$-!./34*
%2?@!<.
 !&=0!%A
!!B5!&C!&'4DE71!&=7
 !%&'!*"=>!B!F!
!"#$%
38G>>=
=>>!<.04@H
!&'#()!*)+,-!.
I@?J=>.&I..'$C036%.0%KL!%A*$
/#01#!$2!.
M%(
NO. G, GP
=
Q)R
,S2$!B@H
 3,45#(67 3,45#(678 5+#(9#4,
TU VW,$.XY3XZY
V3WXY
3@XZY
V[8\
<K]!3@^
X *Y
V_0
%2$
V23!F
1!B8@?
V<K]!3W3
@^X \Y
W`aXQS0!B
`bY
3. Nội dung bài mới:
3,45#(c.23K%(%&'*+$-!./
TIẾT 4344: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIẾT 4344: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC - Người đăng: Nguyễn Thu Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TIẾT 4344: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC 9 10 127