Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận bảo vệ môi trường mỏ

Được đăng lên bởi Hoài Minh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 350 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG I : MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Trong những năm qua phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta vẫn còn dựa nhiều
vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên; năng suất lao động còn thấp, công nghệ
sản xuất, mô hình tiêu dùng còn sử dụng nhiều năng lượng, nguyên liệu và thải ra
nhiều chất thải. Dân số tăng nhanh, tỉ lệ hộ nghèo còn cao, các dịch vụ cơ bản về
giáo dục và y tế còn bất cập, các loại tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn triệt
để...Đó đang là những vấn đề bức xúc.
Nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, sử dụng lãng phí và
kém hiệu quả. Môi trường thiên nhiên ở nhiều nơi bị phá hoại nghiêm trọng, ô
nhiễm và suy thoái đến mức báo động. Hệ thống chính sách và công cụ pháp luật
chưa đồng bộ để có thể kết hợp giữa 3 mặt của sự phát triển : kinh tế, xã hội, và bảo
vệ môi trường. Trong các chiến lược, quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội của đất nước cũng như của các ngành và địa phương, 3 mặt quan
trọng trên đây của sự phát triển cũng chưa thực sự được kết hợp chặt chẽ với nhau.
Để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước và thực hiện các cam kết
quốc tế, Chính phủ Việt Nam đã ban hành “Định hướng chiến lược phát triển ở
Việt Nam” Định hướng chiến lược phát triển bền vững là một chiến lược khung,
bao gồm những định hướng lớn làm cơ sở pháp lý để các bộ ban ngành, địa
phương, các tổ chức và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện và phối hợp hành
động nhằm đảm bảo phát triển bền vững đất nước trong thế kỷ 21.
1.Các thách thức về kinh tế - xã hội – môi trường và phát triển toàn cầu và ở
Việt Nam
1.1 Sự phân hóa giàu nghèo và mất ổn định chính trị
Sự tăng trưởng cao không đi đôi với sự giảm nghèo đói nhanh. Bình quân ở
các nước đang phát triển có mức độ phân hóa giàu nghèo cao, hệ số giảm nghèo là
1,3% năm so với mức 10% năm giảm nghèo của các nước có mức độ bình đẳng
cao.
1.2.Sự nghèo đói cùng cực :
Học viên : Trịnh Minh Hoài

1

Lớp : Cao học Kỹ thuật XDCTN – K27

Thế giới hiện nay có khoảng 1,2 tỉ người có mức thu nhập dưới 1USD mỗi
ngày, chiếm 24% dân số thế giới, 2,8 tỉ người dưới 2USD mỗi ngày chiếm 55% dân
số thế giới ( Theo số liệu ngân hàng thế giới năm 2003)
1.3.Bệnh tật
Mỗi năm có 11 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị chết, 15 triệu trẻ em bị chết do các
nguyên nhân có thể phòng ngừa được như chấn thương, tiêu chảy, nhiễm trùng
đường hô hấp.
Trên thế giới có 37,8 triệu người mắc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS mỗi năm có
3 triệu chết về căn bệnh này, trong đó có 0,5 triệu là trẻ em, mỗi ngày có có 8000
ngư...
CHƯƠNG I : MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Trong những năm qua phát triển kinh tế - hội ớc ta vẫn còn dựa nhiều
vào việc khai thác i nguyên thiên nhiên; năng suất lao động còn thấp, công nghệ
sản xuất, hình tiêu dùng còn sử dụng nhiều năng lượng, nguyên liệu thải ra
nhiều chất thải. Dân số tăng nhanh, tỉ lệ hộ nghèo còn cao, các dịch vụ bản về
giáo dục y tế còn bất cập, các loại tệ nạn hội chưa được ngăn chặn triệt
để...Đó đang là những vấn đề bức xúc.
Nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, sử dụng lãng p
kém hiệu quả. i trường thiên nhiên nhiều nơi bị p hoại nghiêm trọng, ô
nhiễm suy thoái đến mức báo động. Hệ thống chính sách công cụ pháp luật
chưa đồng bộ để có thể kết hợp giữa 3 mặt của sự phát triển : kinh tế, xã hội, và bảo
vệ môi trường. Trong các chiến lược, quy hoạch tổng thể kế hoạch phát triển
kinh tế hội của đất ớc cũng như của các ngành và địa phương, 3 mặt quan
trọng trên đây của sự phát triển cũng chưa thực sự được kết hợp chặt chẽ với nhau.
Để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước thực hiện các cam kết
quốc tế, Chính phủ Việt Nam đã ban hành “Định hướng chiến lược phát triển
Việt Nam” Định hướng chiến lược phát triển bền vững một chiến lược khung,
bao gồm những định hướng lớn làm sở pháp để c bộ ban ngành, địa
phương, các tổ chức nhân liên quan triển khai thực hiện phối hợp hành
động nhằm đảm bảo phát triển bền vững đất nước trong thế kỷ 21.
1.Các thách thức về kinh tế - hội môi trường phát triển toàn cầu
Việt Nam
1.1 Sự phân hóa giàu nghèo và mất ổn định chính trị
Sự tăng trưởng cao không đi đôi với sự giảm nghèo đói nhanh. Bình quân
các nước đang phát triển mức độ phân hóa giàu nghèo cao, hệ số giảm nghèo
1,3% năm so với mức 10% năm giảm nghèo của các nước mức độ nh đẳng
cao.
1.2.Sự nghèo đói cùng cực :
Học viên : Trịnh Minh Hoài Lớp : Cao học Kỹ thuật XDCTN – K27
1
Tiểu luận bảo vệ môi trường mỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận bảo vệ môi trường mỏ - Người đăng: Hoài Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tiểu luận bảo vệ môi trường mỏ 9 10 151