Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận biến đổi khí hậu

Được đăng lên bởi Gin Nguyễn
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 766 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT BÌNH DƯƠNG
KHOA: KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
NGÀNH: CÔNG TÁC XÃ HỘI



BÁO CÁO
ĐỀ TÀI: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
GVHD Ths: Lê Nguyễn Thùy Trang

Thủ Dầu Một , ngày 20 tháng 10 năm 2013

0

MỤC LỤC
I: Khái niệm ……………………………………..…………2
II: Nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu……………………4
III: Biểu hiện của biến đổi khí hậu…………………………13
IV: Ảnh hưởng và hậu quả của biến đổi khí hậu…………..15
V: Biện pháp khắc phục …………………………………...19

1

I: Khái niệm
I.1 Khái niệm về khí hậu

Q

uan niệm của Alixop về khí hậu: khí hậu của môt nơi
nàođó là chế độ thời tiết đặc trưng về phương diện
nhiều năm, được tạo nên bởi bức xạ mặt trời, dặc tính
của mặt đệm về hoàn lưu khí hậu.
Các nhân tố hình thành khí hậu: nhân tố bức xạ, cân bằng
bức xạ mặt đất, cân bằng bức xạ khí quyển, cân bằng bức xạ hệ
mặt đất-khí quyển, cân bằng nhiệt Trái Đất.
Thời tiết trung bình của một vùng riêng biệt nào đó, tồn tại
trong khoảng thời gian dài, thông thường 30 năm (theo WMO)
bao gồm các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, các hiện tượng
xảy ra trong khí quyển và nhiều yếu tố thời tiết khác là một
trạng thái, gồm thống kê mô tả của hệ thống khí hậu.
Các yếu tố khí tượng: bức xạ mặt trời, lượng mây, khí áp
(áp suất khí quyển), tốc độ và hướng gió, nhiệt độ không khí,
lượng nước rơi (lượng giáng thủy), bốc hơi và độ ẩm không khí,
hiện tượng thời tiết

I.2 Khái niệm về biến đổi khí hậu
B

iến đổi khí hậu là sự thay đổi cuả hệ thống khí hậu gồm khí
quyển, thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển ở thời điểm hiện tại
và trong tương lai bởi các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo.Là
những ảnh hưởng có hại đến khí hậu.
Biến đổi khí hậu là những biến đổi trong môi trường vật
lý hoặc sinh học gây ra những ảnh hưởng có hại đáng kể đến
thành phần, khả năng phục hồi hoặc sinh sản của các hệ sinh
thái tự nhiên và được quản lý hoặc ảnh hưởng đến hoạt động
của các hệ thống kinh tế- xã hội hoặc đến sức khỏe và phúc lợi
con người ( theo công ước chung của Liên Hợp Quốc về biến
đổi khí hậu)

2

Biến đổi khí hậu là sự biến động trạng thái trung bình của
khí quyển toàn cầu hay khu vực theo thời gian từ vài thập kỷ
đến hàng triệu năm (IPCC,2007)... )...” Những biến đổi này
được gây ra do quá trình động lực của trái đất, bức xạ mặt trời,
và có sự tác động từ các hoạt động của con người.
Những biến đổi này được gây ra do quá trình động lực của
trái đất, bức xạ mặt trời, và gần...


 !"
# 

BÁO CÁO
ĐỀ TÀI: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
GVHD Ths: Lê Nguyễn Thùy Trang
$%&'()*+,-./0)$1+,20+34/025
0
Tiểu luận biến đổi khí hậu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận biến đổi khí hậu - Người đăng: Gin Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tiểu luận biến đổi khí hậu 9 10 910