Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận môn xác suất thống kê

Được đăng lên bởi Hai Triển
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1345 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐH CNTP TPHCM

Tiểu luận môn Xác suất thống kê

MỤC LỤC

1

ĐH CNTP TPHCM

Tiểu luận môn Xác suất thống kê

NỘI DUNG
1. Định nghĩa:
1.1. Ước lượng khoảng:
Cho độ tin cậy 1- ∝, từ mẫu ngẫu nhiên (X1, X2, …Xn) tìm các thống kê ∅1, ∅2 sao cho:
P{∅1< ∅ < ∅2} = 1- ∝
được gọi là ước lượng khoảng.
Trong đó :
1-∝ : độ tin cậy của ước lượng.
(∅1 ,∅2): khoảng tin cậy của ước lượng.
∅2 - ∅1= 2ε (độ dài khoảng tin cậy) thì ε được gọi là độ chính xác của ước lượng.
Lưu ý: bài toán ước lượng khoảng với độ tin cậy 1-∝ còn được gọi là bài toán tìm
khoảng tin cậy 1-∝.
1.2. Ước lượng khoảng cho trung bình tổng thể:
Giả sử tổng thể X có trung bình µ chưa biết. Với độ tin cậy 1- ∝ cho trước, ta đi tìm
khoảng ước lượng cho µ là (µ1 ; µ2) thỏa:

P (µ1< µ < µ2) = 1- ∝
2. Cách tìm Ước lượng khoảng cho trung bình tổng thể:
Sẽ có 4 trường hợp như sau:
2.1. Trường hợp 1: Kích thước mẫu n ≥ 30 và phương sai tổng thể σ2 đã biết
 Bước 1: Tính

´x

(trung bình mẫu)

 Bước 2: Từ 1- α

Tính độ chính xác :

Tra bảng Laplace

1−α
=¿
2

=>

:

ε =t α

φ ( tα )

tα

σ
√n

 Bước 3: Khoảng ước lượng là :

( ´x −ε , ´x + ε ¿
VD1: Khảo sát ngẫu nhiên 100 sinh viên thấy điểm trung bình môn XSTK là 5,12

điểm với độ lệch chuẩn 0,26 diểm. Hãy ước lượng điểm trung bình môn XSTK của sinh
2

ĐH CNTP TPHCM

Tiểu luận môn Xác suất thống kê

viên với độ tin cậy 97%.
Giải:


´x =5.12

 1– α

= 0.97 Tra bảng Laplace

tα

= 2.17

Ta tính được ε =¿ 0.056
 Khoảng ước lượng là : (5.064; 5.176)

VD2: Giả sử tuổi thọ 1 bóng đèn có phân phối chuẩn với đô lệch chuẩn 1.214
giờ. Kiểm tra ngẫu nhiên 100 bóng đèn thì ´x =9.3 giờ. Biết α =5 , hãy tính khoảng
tin cậy?
Giải:


´x =9.3

Tra bảng Laplace
 1 - α =¿ 0.95

t α =¿ 1.96

 Ta dễ dàng tính được ε =0.237
 Khoảng ước lượng là : ( 9.063; 9.537)

2.2. Trường hợp 2: Kích thước mẫu n ≥ 30 và phương sai tổng thể σ2 chưa biết
 Bước 1: Tính

và s (độ lệch chuẩn mẫu đã hiệu chỉnh).
Tra bảng Laplace
1−α
=¿
φ ( tα )
 Bước 2: Từ 1- α =>
´x

tα

2

Tính độ chính xác: :

ε =t α

σ
√n

 Bước 3: Khoảng ước lượng là :

( ´x −ε , ´x + ε ¿
VD3: Đường kính của 100 trục máy do một nhà máy sản xuất được ghi lại trong
bảng số liệu sau:
Đường kính (cm)

9,75

9,8

9,85

9,9

Số trục máy

5

37

42

16

a) Hãy ước lượng đường kính trung bình của trục máy với độ tin cậy 97%.
b) Dựa vào mẫu trên, với độ chính xác 0,006, hãy xác định độ tin cậy.
c) Dựa vào mẫu trên, nếu muốn có độ chính xác là 0,003 với độ tin cậy 95% thì cần
phải đo bao nhiêu trục máy ?
3

ĐH CNTP TPHCM

Tiểu...
ĐH CNTP TPHCM Tiểu luận môn Xác suất thống kê
MỤC LỤC
1
Tiểu luận môn xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận môn xác suất thống kê - Người đăng: Hai Triển
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tiểu luận môn xác suất thống kê 9 10 8