Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Toán C1

Được đăng lên bởi xnkdvtnn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 911 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẰNG HAI

TIỂU LUẬN
MÔN: TOÁN CAO CẤP C1

ĐỀ TÀI:
TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG TRONG
KINH TẾ
GVHD: ThS. Nguyễn Tấn Huy

NHÓM THỰC HIỆN
1. Nguyễn Thị Thùy Mai – B20 KDN
2. Nguyễn Ngọc Hương Sen – B20 KKT
3. Trần Thị Thanh Hà – B20 KDN

Đà Nẵng, Tháng 06/2015

Tích phân và ứng dụng

GVHD: Ths. Nguyễn Tấn Huy

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 1
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ........................................................................................ 2
1. NGUYÊN HÀM: ........................................................................................................................................................... 2
1.1. Định nghĩa: .................................................................................................................................................... 2
2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH PHÂN BẤT ĐỊNH (NGUYÊN HÀM) .................................................................................................. 3
2.1. Phân tích hàm cần tìm tích phân thành tổng của các hàm khả tích ............................................................. 3
2.2. Phương pháp đổi biến số .............................................................................................................................. 3
2.3. Phương pháp tích phân từng phần ............................................................................................................... 4
3. TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH ................................................................................................................................................... 5
3.1. Định nghĩa ..................................................................................................................................................... 5

PHẦN II: BÀI TẬP TÍCH PHÂN ỨNG DỤNG.............................................................. 8
1. BÀI TẬP DẠNG 1......................................................................................................................................................... 8
Bài tập 1 ............................................................................................................................................................... 8
Bài tập 2 : ............................................................................................................................................................. 8
2. BAI TẬ...
TRƯỜNG ĐẠI HC DUY TÂN
TRUNG
T
Â
M
Đ
À
O
T
O
B
H
AI
TIU LUN
MÔN: TOÁN CAO CP C1
ĐỀ TÀI:
TÍCH PHÂN VÀ NG DNG TRONG
KINH T
GVHD: ThS. Nguyn Tn Huy
NHÓM THC HIN
1. Nguyn Th Thùy Mai – B20 KDN
2. Nguyn Ngc Hương Sen – B20 KKT
3. Trn Th Thanh Hà – B20 KDN
Đà Nng, Tháng 06/2015
Tiểu luận Toán C1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Toán C1 - Người đăng: xnkdvtnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tiểu luận Toán C1 9 10 60