Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi Thần Lực Vương
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 3245 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA SƢ PHẠM
BỘ MÔN SP TOÁN HỌC
------------

TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

Đề tài:

GIẢI BÀI TOÁN TÌM
GIÁ TRỊ LỚN NHẤT - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT
VÀ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC BẰNG
CÁCH KẾT HỢP ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM
VỚI MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP KHÁC

Giáo viên hướng dẫn
ThS. Lê Hồng Đức

Sinh viên thực hiện
Nguyễn Hữu Cần
MSSV: 1100008
Lớp: SP Toán K36

Cần Thơ, 2013

GVHD: ThS. Lê Hồng Đức

SVTH: Nguyễn Hữu Cần

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................ 3
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ......................................... 4
A. PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................... 5
1. Lí do chọn đề tài .............................................................................................. 5
2. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 5
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................... 6
4. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 6
B. PHẦN NỘI DUNG ........................................................................................... 7
Chƣơng 1. Cơ sở lý thuyết ................................................................................. 7
1.1. Đạo hàm ............................................................................................................ 7
1.2. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất ......................................................................... 7
1.2.1. Tập xác định............................................................................................... 7
1.2.2. Định nghĩa GTLN, GTNN.......................................................................... 8
1.2.3. Phương pháp tìm GTLN, GTNN trên khoảng, trên đoạn ............................. 8
1.3. Một số định lí thông dụng .................................................................................. 9
1.3.1. BĐT AM – AG tổng quát ........................................................................... 9
1.3.2. BĐT Bunyakovsky ..................................................................................... 9
1.3.3. Định lí về tính đơn điệu ............................................................................ 10
1.3.4. Định lí về cực trị, điều kiện có cực trị ................................................
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA SƢ PHẠM
BỘ MÔN SP TOÁN HỌC
------------
TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện
ThS. Lê Hồng Đức Nguyễn Hữu Cần
MSSV: 1100008
Lớp: SP Toán K36
Cần Thơ, 2013
GIẢI BÀI TOÁN TÌM
GIÁ TRỊ LỚN NHẤT - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT
VÀ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC BẰNG
CÁCH KẾT HỢP ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM
VỚI MT SỐ PHƢƠNG PHÁP KHÁC
TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP - Người đăng: Thần Lực Vương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP 9 10 816