Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận vấn đề ô nhiễm môi trường

Được đăng lên bởi Tiểu Lý Phi Đao
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời nói đầu
Một vấn đề nóng bỏng,gây bức xúc trong dư luận xã hội cả nước ta hiện nay là
tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái do các hoạt động sản xuất và sinh hoạt
của con người gây ra.
Vấn đề này ngày càng trầm trọng,đe dọa trực tiếp đến sự phát triển kinh tế-xã
hội bền vững,sự tồn tại và phát triển của các thế hệ tương lai.giải quyết vấn đề ô
nhiễm môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất
nước hiện nay không chỉ là đòi hỏi cấp thiết đối với các cấp quản lý,các doanh
nghiệp mà đó còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Để có một sự phat triển bền vững,cần phải có một chương trình hành động
thống nhất và có thể bổ xung hỗ trợ lẫn nhau giwuax phát triển sản xuất và cong
tác bảo vệ,kiểm soát môi trường.nều khoogn có một chính sách đúng đắn để
bảo vệ môi trường thì nên kinh tế sẽ bị thiệt hại trước mắt cũng như lâu dài.đồng
thời sự phát triển của đất nước cũng thiếu bền vững.nhất là những năm gần đây
nền inh tế của nước ta đang đi trên con đường công nghiệp hóa,hiện đại hóa đã
đẩy mạnh quá trình đô thị hóa dẫn đến tình trạng môi trường ngày càng bị suy
giảm.
do vậy trong bài tiểu luận môn triết học:”phân tích cặp phạm trù nguyên nhân kết
quả.vận dụng cặp phạm trù này để phân tích,lí giải môt vấn đề nào đó của xã hội
mà anh chị quan tâm”,em xin đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm
môi trường và môt số biện pháp khắc phục.
phần I:lời nói đầu
phần II;nội dung
I,phân tích cặp phạm trù nguyên nhân kết quả.
1,phạm trù nguyên nhân,kết quả
2,quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân,kết quả
3,ý nghĩa phương pháp luận
II,vận dụng vào thực tế
1,thực trạng
2,Một số giải pháp khắc phục
III;kết luận chung

Phần nội dung
I,phân tích cặp phạm trù nguyên nhân kết quả.
1,phạm trù nguyên nhân,kết quả
Sgk/79
2,quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả
sgk/79+80
3,ý nghĩa phương pháp luận
sgk/81
II,vận dụng vào thực tế
1,thực trạng
Trong những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới, vì tập trung ưu tiên phát triển
kinh tế và cũng một phần do nhận thức hạn chế nên việc gắn phát triển kinh tế
với bảo vệ môi trường chưa chú trọng đúng mức. Tình trạng tách rời công tác
bảo vệ môi trường với sự phát triển kinh tế - xã hội diễn ra phổ biến ở nhiều
ngành, nhiều cấp, dẫn đến tình trạng gây ô nhiễm môi trường diễn ra phổ biến
và ngày càng nghiêm trọng. Đối tượng gây ô nhiễm môi trường chủ yếu là hoạt
động sản xuất của nhà máy trong các khu công nghiệp, hoạt động làng nghề và
sinh hoạt tại các đô thị lớn. Ô nhiễm môi trường bao gồm 3...
Lời nói đầu
Một vấn đề nóng bỏng,gây bức xúc trong dư luận xã hội cả nước ta hiện nay là
tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái do các hoạt động sản xuất và sinh hoạt
của con người gây ra.
Vấn đề này ngày càng trầm trọng,đe dọa trực tiếp đến sự phát triển kinh tế-xã
hội bền vững,sự tồn tại và phát triển của các thế hệ tương lai.giải quyết vấn đề ô
nhiễm môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất
nước hiện nay không chỉ là đòi hỏi cấp thiết đối với các cấp quản lý,các doanh
nghiệp mà đó còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Để có một sự phat triển bền vững,cần phải có một chương trình hành động
thống nhất và có thể bổ xung hỗ trợ lẫn nhau giwuax phát triển sản xuất và cong
tác bảo vệ,kiểm soát môi trường.nều khoogn có một chính sách đúng đắn để
bảo vệ môi trường thì nên kinh tế sẽ bị thiệt hại trước mắt cũng như lâu dài.đồng
thời sự phát triển của đất nước cũng thiếu bền vững.nhất là những năm gần đây
nền inh tế của nước ta đang đi trên con đường công nghiệp hóa,hiện đại hóa đã
đẩy mạnh quá trình đô thị hóa dẫn đến tình trạng môi trường ngày càng bị suy
giảm.
do vậy trong bài tiểu luận môn triết học:”phân tích cặp phạm trù nguyên nhân kết
quả.vận dụng cặp phạm trù này để phân tích,lí giải môt vấn đề nào đó của xã hội
mà anh chị quan tâm”,em xin đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm
môi trường và môt số biện pháp khắc phục.
phần I:lời nói đầu
phần II;nội dung
I,phân tích cặp phạm trù nguyên nhân kết quả.
1,phạm trù nguyên nhân,kết quả
2,quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân,kết quả
3,ý nghĩa phương pháp luận
II,vận dụng vào thực tế
1,thực trạng
2,Một số giải pháp khắc phục
III;kết luận chung
Tiểu luận vấn đề ô nhiễm môi trường - Trang 2
Tiểu luận vấn đề ô nhiễm môi trường - Người đăng: Tiểu Lý Phi Đao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tiểu luận vấn đề ô nhiễm môi trường 9 10 208