Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận về đánh giá tổng hợp tài nguyên thiên nhiên đới bờ tỉnh Quảng Nam

Được đăng lên bởi quyenhong312
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 654 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phần I:

YÊU CẦU CỦA TIỂU LUẬN
Làm tiểu luận là một trong những công việc mà người sinh viên phải thực hiện trong quá trình học tập tại
trường đại học. Để làm tốt tiểu luận, cần phải nắm được các yêu cầu của tiểu luận. Phần này sẽ trình bày
vắn tắt các yêu cầu đó, bao gồm : Yêu cầu về nội dung, yêu cầu về hình thức, yêu cầu về phương pháp.
I.1: Yêu cầu về nội dung
Tiểu luận là một bài tập nghiên cứu khoa học sau khi học xong một môn học nào đó. Nội dung của tiểu
luận phải có liên quan đến môn học, góp phần giải đáp, mở rộng hoặc nâng cao kiến thức về một vấn đề
khoa học thuộc môn học. Người làm cần phải đưa ra những nghiên cứu riêng, ý kiến riêng của mình về
vấn đề khoa học được đề cập tới trong tiểu luận. Không nên dừng ở mức độ chỉ tổng hợp các tài liệu và ý
kiến có sẵn.
I.2: Yêu cầu về hình thức
Tiểu luận cần được soạn thảo bằng máy tính, trình bày đúng qui cách, bao gồm các điểm chính :
+ Tiểu luận được làm trên khổ giấy A4.

+ In kiểu chữ Times, cỡ chữ 13, nên in 1 mặt.

+ Số dòng in trong một trang là 26-27 dòng (dãn cách dòng 1,5 lines).

+ Không nên lạm dụng các tính năng trình bày của máy tính, chỉ nên trình bày rõ ràng, sáng sủa. Tiểu luận
cần được viết với văn phong giản dị, trong sáng, sử dụng chính xác các thuật ngữ chuyên môn, đặc biệt,
không được mắc các lỗi chính tả và ngữ pháp. Muốn vậy, sau khi hoàn thành xong về nội dung, trước khi
in, cần phải đọc lại và sửa chữa kỹ lưỡng về chính tả, ngữ pháp, câu văn và cách trình bày trang in.
Về hình thức, tiểu luận bao gồm các thành phần chính sau:
+ Bìa : Ngoài cùng của tiểu luận là bìa tiểu luận. Bìa được làm bằng giấy cứng, phía trên cùng đề tên
trường và khoa, giữa trang đề tên đề tài bằng khổ chữ to, góc phải cuối trang đề họ tên người hướng
dẫn, người thực hiện đề tài, lớp và năm học. Trang bìa có thể đóng khung cho đẹp.

+ Trang bìa : Là bản chụp của bìa, in trên giấy bình thường.

+ Lời cảm ơn (nếu cần)

+ Mục lục

+ Phần nội dung chính: Đây là phần trình bày kết quả nghiên cứu của tiểu luận. Phần này gồm nhiều
phần nhỏ, được trình bày chi tiết ở mục sau (xem mục II.3).

+ Danh mục tài liệu tham khảo

+ Phụ lục (nếu cần)
I.3: Yêu cầu về phương pháp
Viết tiểu luận là tập nghiên cứu khoa học, tiểu luận có thể được coi là một công trình khoa học nho nhỏ.
Do vậy cần phải xác định rõ phương pháp thực hiện tiểu luận bao gồm các phương pháp nghiên cứu của
ngành học cùng với các phương pháp hỗ trợ khác, trong đó phương pháp sử dụng máy tính để soạn thảo
văn bản.
Phần II:
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TIỂU LU...


 !"#$%!&'$($#$)*+$,!$%-./0!*1$
&'21$0!3456!*+$72&8!!.!9)!!:;39(</=9
#77!.!9)!2>6=;?)!#@$A69)!#@/B!69)!#@*&C*.*3
3D)!#@$A
$=$*$)!BE;0!(;E$0!F"0!2>3$A!:;
*+$!>$)-;2G"0!6>**$+$2.*6HI!J!;E$GB!#@#K2@
E;0!!"0!3&'$!*+$2&;; $)!B$)6LE$G$)!:;/#@
#K2@E;0!2&8!2@!*M$3N")AOHB!2!PQ8*!.!$$%#L
E$G!>(R3
3S)!#@/B!
$!2&8!(1+=T.9U6/=92V-$!.!6=;?!.!2$!W
X$2&8!)EQ$K9Y3
XE$! $Z(6![! D\6)$DI3
X]5A^$;S_`SaA^bAc!.!A^D6d$Z(e3
XN")1Af!.!Ug/=9!:;.9U6!P)/=9h6(.(:;3$
!2&8!#$G#M$#g*$+Ai6(.6(jAf!WF.!!.! !9)"62I!=$%6
E"2&8!7!!.!k$!W+# *.*3l5#96(;E$F#@$A6&M!E$
$6!*+$20!1$#(j;! ;Em&[#@!W+6 *.*6!J#g#!.!/=9;$3
n@/B!6=;?!.!*!W(;
Xo/;$!p!:;=/;3o/;2&8!=T$K9!B6*W;)!p2@)
&'#E;6$ ;;2@)2@$=TEQ! 6>!*+$!5$;2@0)&'$&M
Aq6&'$,!$%2@$6M*#g0!3;=/;!>2>E!2r*3
X;=/;=+!f*!:;=/;6$)$K9=/&'3
Tiểu luận về đánh giá tổng hợp tài nguyên thiên nhiên đới bờ tỉnh Quảng Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận về đánh giá tổng hợp tài nguyên thiên nhiên đới bờ tỉnh Quảng Nam - Người đăng: quyenhong312
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tiểu luận về đánh giá tổng hợp tài nguyên thiên nhiên đới bờ tỉnh Quảng Nam 9 10 656