Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hệ số trong khai triển nhị thức Newton

Được đăng lên bởi nabibirthday
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
III. Tìm số hạng trong khai triển nhị thức Newton
1. Dạng tìm số hạng thứ k
Số hạng thứ k trong khai triển (a + b)n là C kn- 1an- (k- 1)bk- 1.
Ví dụ 16. Tìm số hạng thứ 21 trong khai triển (2 - 3x)25 .
Giải
20 5
20
5 20 20 20
Số hạng thứ 21 là C252 (- 3x) = 2 .3 C25x .
2. Dạng tìm số hạng chứa xm
i) Số hạng tổng quát trong khai triển (a + b)n là C knan- kbk = M(k).xf(k) (a, b chứa x).
ii) Giải phương trình f(k) = m Þ k0, số hạng cần tìm là Ckn0an- k0bk0 và hệ số của số
hạng chứa xm là M(k0).
18
æx 4 ö
Ví dụ 17. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển ç
+ ÷
÷
ç
÷.
ç
è2 x ø

Giải
18
æx 4 ö
18
- 1
- 1
÷
Số hạng tổng quát trong khai triển ç
là:
+ ÷
=
2
x
+
4x
(
)
ç
÷
ç
è2 x ø
k
C18
( 2- 1x )

18- k

( 4x- 1 )

k

k 3k- 18 18- 2k .
= C18
2
x

Số hạng không chứa x ứng với 18 - 2k = 0 Û k = 9.
9 9
2.
Vậy số hạng cần tìm là C18
20

Ví dụ 18. Tìm số hạng chứa x37 trong khai triển ( x2 - xy ) .
Giải
Số hạng tổng quát trong khai triển ( x2 - xy )

20

là:

k
k 40- k k
C20
(x2)20- k(- xy)k = (- 1)k C20
x
y .
37
Số hạng chứa x ứng với 40 - k = 37 Û k = 3.
3 37 3
x y = - 1140x37y3 .
Vậy số hạng cần tìm là - C20
10

Ví dụ 19. Tìm số hạng chứa x3 trong khai triển ( 1 + x + x2 ) .
Giải
Số hạng tổng quát trong khai triển ( 1 + x + x2 )

10

ù10 C k xk(1 + x)k .
=é
ë1 + x ( 1 + x ) û là 10

Suy ra số hạng chứa x3 ứng với 2 £ k £ 3.
2 2
2
2 3
x (1 + x)2 = C10
(x2 + 2x3 + x4) nên số hạng chứa x3 là 2C10
x .
+ Với k = 2: C10
3 3
3 3
x (1 + x)3 có số hạng chứa x3 là C10
x .
+ Với k = 3: C10
3
2
+ 2C10
Vậy số hạng cần tìm là ( C10
) x3 = 210x3 .

Nguyễn Justatee Nabi

1


Cách khác:
Ta có khai triển của ( 1 + x + x2 )

10

ù10 là:
=é
1
+
x
1
+
x
(
)
ë
û

0
1
2 2
3 3
10 10
C10
+ C10
x(1 + x) + C10
x (1 + x)2 + C10
x (1 + x)3 + ... + C10
x (1 + x)10 .
2 2
3 3
x (1 + x)2 và C10
x (1 + x)3 .
Số hạng chứa x3 chỉ có trong C10
2 2
2
2 3
x (1 + x)2 = C10
(x2 + 2x3 + x4) Þ 2C10
x .
+ C10
3 3
3
3 3
x (1 + x)3 = C10
(x3 + 3x4 + 3x5 + x6) Þ C10
x .
+ C10
2 3
3 3
x + C10
x = 210x3 .
Vậy số hạng cần tìm là 2C10
3. Dạng tìm số hạng hữu tỉ
m

r

i) Số hạng tổng quát trong khai triển (a + b)n là C kan- kbk = C k.a p .bq ( a, b là hữu tỉ).
n
n
ìï
ïï
ï
ii) Giải hệ phương trình í
ïï
ïï
ïî

m
Î ¥
p
(k Î ¥ , 0 £ k £ n) Þ k0 .
r
Î ¥
q

Số hạng cần tìm là C kn0an- k0bk0 .
10
æ1
ö
3
÷
Ví dụ 20. Tìm số hạng hữu tỉ trong khai triển ç
+ 5÷
ç
÷.
ç
è 2
ø

Giải
10

æ1
ö
Số hạng tổng quát trong khai triển ç
+ 3 5÷
÷
ç
÷
ç
è 2

÷
ø

10...
https://www.facebook.com/kick.la.hack
III. Tìm số hạng trong khai triển nhị thức Newton
1. Dạng tìm số hạng thứ k
Số hạng thứ k trong khai triển
n
(a b)+
k 1 n (k 1) k 1
n
C a b
- - - -
.
Ví dụ 16. Tìm số hạng thứ 21 trong khai triển
25
(2 3x)-
.
Giải
Số hạng thứ 21 là
20 5 20 5 20 20 20
25 25
C 2 ( 3x) 2 .3 C x- =
.
2. Dạng tìm số hạng chứa x
m
i) Số hạng tổng quát trong khai triển
n
(a b)+
k n k k f(k)
n
C a b M(k).x
-
=
(a, b chứa x).
ii) Giải phương trình
0
f(k) m k= Þ
, số hạng cần tìm là
0 0 0
k n k k
n
C a b
-
và hệ số của số
hạng chứa x
m
là M(k
0
).
Ví dụ 17. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển
18
x 4
2 x
æ ö
÷
ç
+
÷
ç
÷
÷
ç
è ø
.
Giải
Số hạng tổng quát trong khai triển
là:
( ) ( )
18 k k
k 1 1 k 3k 18 18 2k
18 18
C 2 x 4x C 2 x
-
- - - -
=
.
Số hạng không chứa x ứng với
18 2k 0 k 9- = Û =
.
Vậy số hạng cần tìm là
9 9
18
C 2
.
Ví dụ 18. Tìm số hạng chứa x
37
trong khai triển
( )
20
2
x xy-
.
Giải
Số hạng tổng quát trong khai triển
( )
20
2
x xy-
là:
k 2 20 k k k k 40 k k
20 20
C (x ) ( xy) ( 1) C x y
- -
- = -
.
Số hạng chứa x
37
ứng với
40 k 37 k 3- = Û =
.
Vậy số hạng cần tìm là
3 37 3 37 3
20
C x y 1140x y- = -
.
Ví dụ 19. Tìm số hạng chứa x
3
trong khai triển
( )
10
2
1 x x+ +
.
Giải
Số hạng tổng quát trong khai triển
( )
( )
10
10
2
1 x x 1 x 1 x
é ù
+ + = + +
ë û
k k k
10
C x (1 x)+
.
Suy ra số hạng chứa x
3
ứng với
2 k 3£ £
.
+ Với k = 2:
2 2 2 2 2 3 4
10 10
C x (1 x) C (x 2x x )+ = + +
nên số hạng chứa x
3
2 3
10
2C x
.
+ Với k = 3:
3 3 3
10
C x (1 x)+
có số hạng chứa x
3
3 3
10
C x
.
Vậy số hạng cần tìm là
( )
3 2 3 3
10 10
C 2C x 210x+ =
.
Nguyễn Justatee Nabi 1
Tìm hệ số trong khai triển nhị thức Newton - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hệ số trong khai triển nhị thức Newton - Người đăng: nabibirthday
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tìm hệ số trong khai triển nhị thức Newton 9 10 447